Citáty Winstona Churchilla v angličtině i v češtině

Ať už hodnotíme tohoto slavného britského politika jakkoli, citáty Winstona Churchilla jsou nepochybně brilantní a stále aktuální. Navíc nám mohou pomoci naučit se anglicky!


Na obrázku: Úspěch spočívá v přecházení od neúspěchu k neúspěchu bez ztráty nadšení.

Winston Churchill

Winston Churchill byl premiérem Spojeného království a podle mnoha historiků to byl právě on, kdo svým neústupným postojem zachránil svět během druhé světové války. Od samého počátku si také nedělal iluze o SSSR.

Dnes se na něj vzpomíná hlavně pro jeho břitký jazyk – kdo by to neslyšel :

 • If you’re not a socialist when you’re 25, you have no heart. If you’re not a conservative by the time you’re 35, you have no brain.

(Pokud nejste socialistou do 25 let, nemáte srdce. Pokud se však do 35 let nestanete pravičákem, nemáte mozek.)

Internet je plný citátů připisovaných Winstonu Churchillovi. A jak už to u citátů na internetu bývá – často mají jen málo společného s osobou na obrázku vedle….. Jako například tento citát výše. Je starší než Winston Churchill1 – což neznamená, že britský premiér tato slova někdy ve své bouřlivé politické kariéře necitoval! Historici se však smějí, že v patnácti letech byl spíše konzervativcem (jak se v Anglii říká „pravici“) a v pětatřiceti spíše „socialistou „2!

7 způsobů, jak se naučit anglicky doma
„Nevěřte všemu, co se dočtete na internetu, jen proto, že je u toho obrázek s citátem.“ Abraham Lincoln (1809-1865)

Winston Churchill citáty

Následující citáty Winstona Churchilla v originálním anglickém znění jsou převzaty z webových stránek Mezinárodní Churchillovy společnosti, která je mu věnována, takže o jejich pravosti není pochyb.

Na druhou stranu je jejich překlad do češtiny místy trestuhodně doslovný a nehezký, protože se jedná o stránky pro výuku angličtiny!

 • Nothing in life is so exhilarating as to be shot at without result.

Nic v životě není tak uspokojivé, jako když na vás neúspěšně střílí.

[Všimněte si, že zaměřit se na někoho znamená shoot at. Originál je také na pasivní straně].

 • I object on principle to doing by legislation what properly belongs to human good feeling and charity.

Jsem zásadně proti tomu, aby se „legislativně“ (zákonem) upravovalo to, co „správně“ (přirozeně) patří do oblasti lidských dobrých citů a lásky.

 • War never pays its dividends in cash on the money it costs.

Válka se nikdy nevyplatí v penězích za peníze, které stojí.

 • The nose of the bulldog has been slanted backwards so that he can breathe without letting go.

Čenich buldočka byl ohnutý dozadu (dovnitř), aby mohl dýchat, ale nemohl ho pustit.

Anglický buldok povely pro psy cituje Winston Churchill

Zajímavé citáty Winstona Churchilla

 • The recognition of their language is precious to a small people.

Pro malé národy je cenné uznání jejich jazyka.

 • Harsh laws are at times better than no laws at all.

Přísné zákony jsou někdy lepší než bezpráví.

 • The British Constitution is mainly British common sense.

Britská ústava je v podstatě „lidový“ (zdravý) rozum.

[W Anglii nie ma takiego jednego dokumentu jak „konstytucja“.]

 • Politics is not a game. It is an earnest business.

Politika není hra. Tohle je vážná věc (podnikání).

[Viz také Jaké hry hrají Angličané?]

 • The usefulness of a naval invention ceases when it is enjoyed by everyone else.

Užitečnost vynálezu v (námořním) námořnictvu končí (jakmile) z něj mohou těžit i všichni ostatní.

[Citát pochází z roku 1913, kdy technologické změny v námořnictvu probíhaly tak rychle, že lodě byly prakticky zastaralé v době, kdy byly spuštěny na vodu…].

cas minuly past continuous morske povesti
Viz také: Čas past continuous a mořské příběhy piráta bez oka.

Winston Churchill Citáty v angličtině

 • The maxim of the British people is ‘Business as usual‘.

Britové se řídí heslem „jednáme jako obvykle“.

 • Honours should go where death and danger go.

Po smrti a nebezpečí by měly následovat pocty.

 • Bolshevism is a great evil…arisen out of great social evils.

Bolševismus je velké zlo… vyplývající z velkého sociálního zla.

 • You must look at facts because they look at you.

Musíte se podívat na fakta, protože oni se dívají na vás.

 • Time and money are largely interchangeable terms.

Čas a peníze jsou zhruba zaměnitelné pojmy.

obchodní idiomy anglický monkey business
Viz také: Idiomy obchodní angličtiny ve vtipných memech.

Winston Churchill citáty s překladem

 • He spoke without a note, and almost without a point.

Mluvil bez karty a téměř beze smyslu.

 • All wisdom is not new wisdom.

Všechna moudrost není nová moudrost.

 • Never…was so much owed by so many to so few.

Nikdy (…) nedlužilo tolik lidí tak málo lidem.

[To se týkalo pilotů během bitvy o Británii. Všimněte si stylistické inverze].

 • It is the time to dare and endure.

Nastal čas odvahy a vytrvalosti.

 • If we win, nobody will care. If we lose, there will be nobody to care.

Pokud vyhrajeme, nikoho to nebude zajímat. Pokud prohrajeme, nebude se o nás nikdo starat.

[Všimněte si použití prvního podmiňovacího způsobu].

 • We must beware of needless innovation, especially when guided by logic.

Musíme se vyvarovat zbytečných inovací, zejména pokud se řídíme logikou.

 • You cannot cure cancer by a majority.

Rakovinu nelze vyléčit většinou (hlasů).

Anglický gentleman
Hrajte jako gentleman

Citáty Winstona Churchilla

 • One ought to be just before one is generous.

Člověk by měl být nejdříve spravedlivý, než (bude) velkorysý.

 • Vengeance is the most costly and dissipating of luxuries.

Pomsta je nejdražší a nejroztržitější luxus.

 • The English never draw a line without blurring it.

Angličané nikdy neudělali čáru (současně), aniž by ji rozmazali.

 • If you destroy a free market you create a black market.

Pokud zničíte volný trh, vytvoříte černý trh.

 • Evils can be created much quicker than they can be cured.

Zlo lze vytvořit mnohem rychleji než vyléčit.

 • Dull, Duller, Dulles.

Boring, Boringer, (John Foster) Dulles – tento citát je vtipný pouze tehdy, pokud umíme stupňovat anglická přídavná jména

praktický kurz angličtiny
Viz také: Kurz praktické angličtiny… Nebo jaký?

Brilantní Winston Churchill citáty v angličtině

Níže uvedené citáty Winstona Churchilla pocházejí z webu Good Reads, takže je velká pravděpodobnost, že jsou autentické.

 • A good speech should be like a woman’s skirt; long enough to cover the subject and short enough to create interest.

Dobrý projev by měl být jako ženská sukně: dostatečně dlouhý, aby zakryl téma, a dostatečně krátký, aby vzbudil zájem.

 • Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.

Úspěch není konečný, neúspěch není rozhodující: důležitá je odvaha pokračovat,

 • Men occasionally stumble over the truth, but most of them pick themselves up and hurry off as if nothing had happened.

Lidé někdy zakopnou o pravdu, ale většina se okamžitě vzpamatuje a spěchá dál, jako by se nic nestalo.

 • You have enemies? Good. That means you’ve stood up for something, sometime in your life.

Máte nepřátele? Vpravo. Znamená to, že jste se někdy v životě za něco (hodnotného) postavili nebo za něco bojovali.

 • Kites rise highest against the wind, not with it.

Draci se nosí maximálně proti větru, nikoliv po větru.

 • If you are going through hell, keep going.

Pokud procházíte peklem, nepřestávejte.

 • My tastes are simple: I am easily satisfied with the best.

Mám jednoduchý vkus: je snadné mě potěšit (tím), co je nejlepší.

 • The price of greatness is responsibility.

Cenou za velikost je odpovědnost.

 • History will be kind to me for I intend to write it.

Historie ke mně bude laskavá, protože ji hodlám napsat sám.

[A skutečně, Winston Churchill získal Nobelovu cenu za literaturu „za mistrovství v historickém a životopisném popisu, jakož i za vynikající projevy na obranu vysokých lidských hodnot1„.

madre cituje o životě v angličtině

Vtipné citáty Winstona Churchilla v angličtině

 • I am fond of pigs. Dogs look up to us. Cats look down on us. Pigs treat us as equals.

Mám rád prasata. Psy na nás zírají (jako na obrázku). Kočky na nás shlíží. Prasata s námi jednají jako se sobě rovnými.

 • It is not enough that we do our best; sometimes we must do what is required.

Nestačí dělat to nejlepší, co si můžeme dovolit (co můžeme udělat); někdy musíme udělat to, co musíme udělat.

 • A fanatic is one who can’t change his mind and won’t change the subject.

Fanatik je člověk, který nemění názor ani téma.

 • The fact that in Mohammedan law every woman must belong to some man as his absolute property – either as a child, a wife, or a concubine – must delay the final extinction of slavery until the faith of Islam has ceased to be a great power among men. Thousands become the brave and loyal soldiers of the faith: all know how to die but the influence of the religion paralyses the social development of those who follow it. No stronger retrograde force exists in the world. Far from being moribund, Mohammedanism is a militant and proselytizing faith. It has already spread throughout Central Africa, raising fearless warriors at every step; and were it not that Christianity is sheltered in the strong arms of science, the science against which it had vainly struggled, the civilisation of modern Europe might fall, as fell the civilisation of ancient Rome.

Skutečnost, že podle mohamedánského práva musí každá žena patřit nějakému muži jako jeho naprostý majetek – jako dítě, manželka nebo konkubína – nevyhnutelně odkládá případné zrušení otroctví do doby, kdy islám přestane mít nad lidmi takovou moc. Tisíce lidí se stávají statečnými a loajálními vojáky tohoto náboženství: všichni umí umírat, ale vliv tohoto náboženství ochromuje společenský vývoj jeho stoupenců. Mohamedánství vůbec neumírá, je to bojovná a misionářská víra. Již se rozšířilo po střední Africe a všude na své cestě si získalo neohrožené bojovníky; nebýt toho, že křesťanství chránila silná ruka vědy, vědy, proti níž marně bojovalo, mohla se civilizace moderní Evropy zhroutit, stejně jako se zhroutila civilizace starého Říma.

 • We sleep safely at night because rough men stand ready to visit violence on those who would harm us.

V noci spíme klidně, protože drsňáci jsou připraveni použít násilí proti těm, kteří by nám chtěli ublížit.

nowy król wielkiej brytanii jerzy ii, charles, w końcu ma pracę
Viz také: Kdo je nový britský král Karel III. (King Charles)?

Vtipné citáty Winstona Churchilla

 • You will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks.

Nikdy nedojdeš do cíle, pokud se budeš zastavovat a házet kameny na každého psa, který štěká.

[Všimněte si prvního podmiňovacího způsobu – v druhé části věty není will.]

 • The best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter.

Nejlepším argumentem proti demokracii je pětiminutový rozhovor s průměrným voličem.

 • For a nation to try to tax itself into prosperity is like a man standing in a bucket and trying to lift himself up by the handle.

Národ, který se snaží zajistit bohatství pomocí daní, je jako člověk, který stojí v kbelíku a snaží se zvednout za rukojeť.

 • I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.

Nemám co nabídnout kromě krve, driftu, slz a potu.

 • When there is no enemy within, the enemies outside cannot hurt you.

Když uvnitř není žádný nepřítel, nepřátelé zvenčí vám nemohou ublížit.

 • He has all the virtues I dislike and none of the vices I admire.

[O innym polityku] Má všechny vlastnosti, které se jim nelíbí, a žádnou z chyb, které obdivuji.

 • The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the
  inherent vice of socialism is the equal sharing of miseries.

Vrozenou vadou kapitalismu je nerovnoměrné rozdělování „požehnání“ (bohatství); vrozenou vadou socialismu je rovnoměrné rozdělování bídy.

Winston Churchill citáty o svobodě slova

 • Everyone is in favor of free speech. Hardly a day passes without its being extolled, but some people’s idea of it is that they are free to say what they like, but if anyone else says anything back, that is an outrage.

Všichni jsou pro „svobodu slova“ (svobodu projevu). Není snad dne, kdy by se to nechválilo, ale někteří lidé to chápou tak, že mají právo říkat, co se jim zlíbí, ale když jim někdo jiný něco řekne, pobuřuje je to.

[Dnes bychom pravděpodobně řekli „uráží“. Churchillova politicky nekorektní slova se dnes na anglických a amerických univerzitách zdají být obzvláště prorocká.]

 • We are masters of the unsaid words, but slaves of those we let slip out.

Jsme pány nevyřčených slov, ale otroky těch, která nám unikají.

 • In the course of my life, I have often had to eat my words, and I must confess that I have always found it a wholesome diet.

Během svého života jsem musel mnohokrát „sníst svá slova“ (přiznat, že jsem se mýlil) a musím přiznat, že pokaždé to byla zdravá strava.

 • When the eagles are silent, the parrots begin to jabber.

Když se orli odmlčí, papoušci začnou štěbetat.

 • The greatest lesson in life is to know that even fools are right sometimes.

Největší životní lekcí je vědět, že i blázni mají někdy pravdu.

 • If you have ten thousand regulations you destroy all respect for the law.

Máte-li deset tisíc předpisů, zničíte veškerou úctu k právu.

Anglická diplomacie v podnikání
Viz také: Anglická diplomacie aneb 6 způsobů balení do bavlnky.

Winston Churchill citáty o vzdělávání

 • Nothing makes a man more reverent than a library.

Nic nepůsobí tak uctivě jako knihovna.

 • The most important thing about education is appetite.

Nejdůležitější ve vzdělávání je chuť (k poznání).

 • To each there comes in their lifetime a special moment when they are figuratively tapped on the shoulder and offered the chance to do a very special thing, unique to them and fitted to their talents. What a tragedy if that moment finds them unprepared or unqualified for that which could have been their finest hour.

V životě každého člověka nastane zvláštní okamžik, kdy je obrazně řečeno poplácán po rameni a dostane příležitost udělat něco zvláštního, jedinečného, šitého na míru jeho talentu. Jaká tragédie, pokud nejsou v této době připraveni nebo kvalifikováni na to, co by mohlo být jejich „nejlepší hodinou“.

 • Personally, I’m always ready to learn, although I do not always like being taught.

Osobně jsem vždy připraven se učit, i když ne vždy se rád nechám poučit.

 • Continuous effort – not strength or intelligence – is the key to unlocking our potential.

Klíčem k uvolnění našeho potenciálu je neustálé úsilí – nikoli síla nebo inteligence.

Online kurz angličtiny, speakingo

Chcete mluvit anglicky jako Winston Churchill?

Winston Churchill jako Angličan samozřejmě mluvil anglicky. I vy se můžete naučit plynule mluvit jazykem, který se učí téměř dvě miliardy lidí na celém světě!

Jedním z efektivních a zábavných způsobů, jak se naučit anglicky, je online kurz angličtiny Speakingo!

Výuka zde zahrnuje mluvení v celých větách s počítačem nebo telefonem. Tímto způsobem se naučíte veškerou potřebnou gramatiku a slovní zásobu současně a prakticky.

A Speakingo naslouchá, rozumí, chválí, v případě potřeby opravuje – a nikdy neztrácí trpělivost!

Takové učení je nejen extrémně efektivní, ale také velmi příjemné!

Každopádně je nejlepší se zaregistrovat dvěma kliknutími níže a vyzkoušet si na týden – zdarma a bez závazků – zda vám takový způsob učení angličtiny online mluvením vyhovuje!

Pokud víte o dalších zajímavých citátech Winstona Churchilla, napište je do komentářů – nejlépe v češtině a angličtině!

Obrázek s citátem Winstona Churchilla pochází z webových stránek Goalcast.


Zaregistrujte se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Angličtina k poslechu

I když vždy zdůrazňuji důležitost mluvení, angličtina k poslechu také hraje obrovskou roli v nauce jazyků. Jako dítě – nejdřív posloucháte, pak mluvíte. Jak tedy efektivně naslouchat, abyste se naučili co nejvíce?

Číst dále »
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail