Předložka v angličtině. Preposition. Nulová logika.

prepositions, předložky

Předložka v angličtině (preposition) se řídí svými vlastními zákony… pokud vůbec existují nějaké zákony v anglickém jazyce… Každopádně se přesvědčte sami na vlastní kůži – pojďme se naučit předložky místa, předložky času a… všechny ostatní prepositions!


Co je to předložka v angličtině (preposition)?

Anglické předložky (prepositions) jsou krátká slova, která nám umožňují říci, kde se něco nachází nebo kdy se něco stalo. Patří mezi ně oblíbená slovíčka jako: on, under, in, behind, before, until a podobně.

Pro účely tohoto textu je rozdělíme na:

Proč v užití předložek v angličtině (prepositions) není logika?

Bohužel nelze předpokládat, že danou anglickou předložku lze nějak přeložit do češtiny.

Zdánlivě můžeme, ale ne doopravdy.

Například o anglické předložce „on“ se říká, že je českou předložkou „na“. Možná, že ve většině případů tomu tak také bude, ale běda tomu, kdo se rozhodne předpokládat, že on=na!

Podívejme se na tyto věty:

 • The book is on the table.

(Kniha je na stole.)

 • I will see her on Tuesday.

(Uvidím ji v úterý)

 • I met her on the bus.

(Potkal jsem ji v autobuse.)

 • It depends on the weather.

(Záleží na počasí.)

 • We stopped at a small village on the way to Manchester.

(Cestou do Manchesteru jsme se zastavili v malé vesnici.)

Anglická předložka „on“ znamená pokaždé něco jiného!

Proto si myslím, že učit se zde gramatiku je trochu ztráta času. Nejlepší je jednoduše se naučit předložky (prepositions) ve větách, v jejich správném kontextu. Pak je šance, že je budeme správně aplikovat, a ne jen přemýšlet, které pravidlo právě použít… Zvlášť když u předložek ani příliš pravidel není!

Proto doporučuji kurz angličtiny Speakingo, ve kterém jsou zahrnuty všechny potřebné předložky, ale učíte se je jako dítě – prostě mluvíte a ony vám samy naskáčí do hlavy!

Recenze Speakingo


Pokud však máte rádi teorii, zvu vás k dalšímu čtení!


1. Předložky času (preposition of time): at in on

Předložky času nám ukazují, kdy se něco stalo. Například:

 • They arrived at 6 o’clock.

(Přijeli v šest hodin.)

 • They arrived on Monday.

(Přijeli v pondělí.)

 • They arrived in March.

(Přijeli v březnu.)

Kdy používáme anglickou předložku času at?

 • at 11.15 AM (v 11.15 ráno)
 • at midnight (o půlnoci)
 • at the weekend (o víkendu)
 • at the moment (v tuto chvíli)
 • at the same time (současně)

Kdy používáme anglickou předložku času on?

 • on 11 March 1980 (11. března 1980)
 • on her birthday (na její narozeniny)

Kdy používáme anglickou předložku času in?

 • in March (v březnu)
 • in summer (v létě)
 • in 1876 (v roce 1876)
 • in the past (v minulosti)
 • in the morning (ráno)
 • in three months (za tři měsíce)
předložka, apostrof, kočka
Přečtěte si také: Katastrofa s apostrofem.

Ale to není všechno! Otázka nyní zní:

Kdy vynecháváme předložky at on in?

Pokud vidíme slova jako last (poslední), next (další), every (každý), pak vynecháváme předložky at, on, in:

 • I’ll see her next Friday.

(Uvidíme se příští pátek.)

 • They got married last year.

(Vzali se loni).

Oblíbeným dilematem je také to, zda mluvíme:

On time nebo in time?

Zajímavé je, že obě formy jsou správné! Znamenají však něco jiného!

On time znamená včas, tj. bez zpoždění:

 • The 10:45 train left on time.

(Vlak v 10.45 odjel včas).

In time naopak znamená ve správný okamžik, na čas:

 • I ordered Christmas gifts online. I hope they arrive in time.

(Vánoční dárky jsem objednala online, snad dorazí včas – tedy ještě před Vánoci)

 • A child ran across the road in front of the car, but I managed to stop it just in time!

(Dítě vyběhlo do silnice před auto, ale podařilo se mi včas zastavit.)

gerund infinitiv ing
„Před Speakingo / Po Speakingo“. Viz také: Koncovka -ing (gerundium) s předložkami (prepositions) before & without.

Dobře, ale jaké jsou další méně obvyklé předložky?

Další předložky času – tabulka

Ve zkratce to vypadá takto:

ago

„před nějakou dobou“, v určitém okamžiku v minulosti

10 years ago (před 10 lety)

before

„před“, dříve než v určitém časovém okamžiku

before lunch (před obědem)

to

„za“ při uvádění času

five to ten (9:55 – za pět deset)

past

„po“ při uvádění času

five past eight (8:05 – pět po osmé)

From… to – till – until

Popisují „od kdy do kdy“, někdy pouze do kdy (=bez „from“).

(from Monday) till/to/until Friday (od pondělí do pátku)

by

„před“ znamená nejpozději v danou hodinu

I will be back by 5 o’clock.

(Vrátím se před pátou hodinou.)

since

od nějaké doby

Since 2012 (od roku 2012)

for

po určitou dobu

for 3 months (po dobu 3 měsíců)

Předložka v angličtině

.

since for
Přečtěte si také: Noční můra since a for’a.

 

2. Předložka místa (preposition of place): opět at in on!

Stejně jako v češtině mohou stejné předložky popisovat jak čas (v pátek), tak místo (v autě). To platí i pro nejběžnější předložky at in on.

Naše předložky at, in a on nám ukazují, kde se něco stalo nebo kde se něco nachází.

Například:

 • in a box (v krabici)
 • at the bus stop (na autobusové zastávce)
 • on the wall (na stěně)

 

Kdy používáme anglickou předložku místa at?

 • at the end of the street (na konci ulice)
 • at the window (u okna)
 • at the bottom (of the page) (na dolní části stránky)
 • at the back of the house (za domem)
 • at the party (na párty)
 • at home (doma)
 • at school (ve škole)
 • at the airport (na letišti)
 • at the table (u stolu)

Kdy používáme anglickou předložku místa in?

 • in a garden (v zahradě)
 • in England (v Anglii)
 • in the sea (v moři)
 • in a row (v řadě)
 • in a street (na ulici)
 • in the sky (na obloze)
 • in the picture (na obrázku)
 • in the corner (v rohu)
 • in bed (v posteli – bez členu a)
 • in a car (v autě)
 • in a restaurant (v restauraci)

Kdy používáme anglickou předložku místa on?

 • on the table (na stole)
 • on page ten (na desáté straně)
 • on her nose (na nose)
 • on the left (vlevo)
 • on the menu (v jídlením lístku)
 • on the river Thames (na řece Temži)
 • on the east coast (na východním pobřeží)
 • on the way to (na cetě do)
 • on the first floor (v prvním patře)
 • on a bus (v autobuse)
 • on a bike (na jízdním kole/motocyklu)
 • on the TV (v televizi)

 

Další předložky místa – tabulka

Z méně častých předložek místa můžeme zmínit:

by, next to, beside

„u“, „vedle“, tj. vlevo nebo vpravo od

He is waiting by / next to / beside the car. (Čeká u auta.)

under

„pod“ znamená obvykle níže než něco jiného, často zakryté něčím jiným

The cat is under the chair. (Kočka je pod židlí.)

below

prakticky totéž jako „under„, jen poetičtěji

below the blue sky (pod modrou oblohou)

over

něco zakrýt

více, nad

projít přes něco (jako across)

překonat překážku

put a jacket over your shirt (obleč si přes košili bundu)

over 18 (years of age) (nad 18 let)

walk over the bridge (přejít přes most)

climb over the wall (přelézt zeď)

above

prakticky totéž jako „over“, jen poetičtěji

a path above the lake (cesta nad jezerem)

above all – především

across

dostat se na druhou stranu

walk across the bridge (přejít přes most – jako s over)

swim across the lake (přeplavat jezero)

through

skrz něco, co má jasné fáze, začátek, prostředek a konec

drive through the tunnel (projet tunelem)

to

pohyb z… do…

go to the cinema (jít do kina)

go to bed (jít spát)

into

vstoupit do budovy, do místnosti

go into the the house (vejít do domu)

towards

pohyb v daném směru

go 6 steps towards the tree (jdi 6 kroků ke stromu)

onto

pohyb směrem k vrcholu něčeho

jump onto the table (vyskoč na stůl)

from

odkud něco pochází

from England (z Anglie)

Předložka v angličtině

.

 

Ostatní předložky – other prepositions – tabulka

Aby to bylo zajímavější, naše in, at a on se mohou vyskytovat i v jiných kontextech!

Níže je uvedena tabulka s nejrůznějšími způsoby použití nejdůležitějších anglických předložek (prepositions).

in

pohyb do středu něčeho

get in the car (nastoupit do auta)

on

cestovat něčím nebo nastoupit do autobusu (neptejte se, proč je get in the car, ale get on the bus – nulová logika!)

on foot (pěšky), on bike (na kole)

get on the bus (nastoupit do autobusu)

at

„postarší“

she learned English at 70! (anglicky se naučila v 70 letech! – jen proč čekat tak dlouho!)

about

k tématu, o něčem

we were talking about you (mluvili jsme o tobě)

of

něco je někoho (lze často použít zaměnitelně se saským doplňkem tedy possesive’s),

nebo co něco ukazuje

a page of the book (stránka z knihy)

the photo of my girlfriend (fotografie mojí přítelkyně)

by

kým napsáno, vytvořeno

a book by Mark Twain (kniha Marka Twaina)

by

pokud se něco zdražilo nebo zlevnilo

přemístit něco

…a další…

prices have risen by 5 percent (ceny vzrostly o 5 procent)

by car, by bus (autem, autobusem)

by chance (náhodou)

pay by card (platba kartou)

from

od koho

a present from Santa (dárek od Santa Claus / “ od Ježíška“)

off

vystupovat, např. z veřejné dopravy

get off the train (vystoupit z vlaku)

out of

vystupit z auta, taxi

get out of the taxi (vystoupit z taxíku)

Předložka v angličtině

Tabulky převzaty z webových stránek English Grammar Online

4. Anglické předložky s různými slovními druhy

Na věc se lze podívat i z jiného úhlu. Anglické předložky (prepositions) se rády spojují s různými slovními druhy (parts of speech).

Nejenže to nemá logiku, ale navíc se v angličtině předložky často párují v jiných dvojicích než v češtině! Musíme se je prostě naučit nazpaměť!

Anglická předložka s podstatným jménem

Uvádím jen několik příkladů, protože jich je hodně; uvádím celá slovní spojení, aby bylo snazší si je zapamatovat a lépe si spojit, o čem jsou:

 • a need for compromise (potřeba kompromisu)
 • advantages of learning online (výhody učení online)
 • a decrease in sales (pokles prodeje)
 • damage to my property (poškození mého majetku)
 • in connection with the news (v souvislosti se zprávami)
 • difference between apples and bananas (rozdíl mezi jablky a banány)

Anglická předložka se slovesem

Anglická předložka se také kombinuje s různými slovesy. Ani zde neexistují žádná pravidla nebo logika:

 • don’t look at me! – nedívej se na mě!
 • welcome to England – vítejte v Anglii
 • we talked about this – mluvili jsme o tom
 • take care of her – postarej se o ní
 • don’t wait for me – nečekejte na mě
 • look after my dog – postarej se o mého psa
Viz také: Nebezpečné vztahy předložek s různými slovními druhy.
Viz také: Nebezpečné vztahy předložek s různými slovními druhy.

Phrasal verbs

Se slovesy tvoří předložky (někdy ne jedna, ale dvě nebo dokonce tři) tzv. phrasal verbs. Situace je taková, že po přidání předložky se zcela změní význam slovesa.

Například:

 • get – dostat (sloveso)
 • up – nahoru (předložka)

Společně však znamenají něco úplně jiného:

 • get up – vstávat

Totéž platí pro frázová slovesa jako:

 • look out! – pozor!
 • get by – zvládnout
 • take off – svléknout se / vzlétnout do vzduchu
 • run away from – utéct od
 • keep up with – udržet krok s
 • get on well with – mít s někým dobrý vztah

a další…

Anglická předložka s přídavným jménem

 • nice of her (je to od ní hezké)
 • he’s kind to her (je k ní laskavý)
 • angry about the traffic (naštvaný na hustý provoz)
 • angry with the world (naštvaný na svět)
 • surprised at the outcome (překvapeni výsledkem)
 • shocked by what he’s done (šokován tím, co udělal)
 • I’m sorry for everything (za všechno se omlouvám)
frázová slovesa angličtina
Přečtěte si také: 9 obscénních anglických frázových sloves (phrasal verbs).

 

5. Pokud jste zmateni anglickými předložkami…

A nakonec praktické rady, co dělat, když máte pochybnosti, jakou anglickou předložku použít.

Pokud máte dvě potenciální předložky a nejste si jisti, kterou z nich použít, doporučuji podívat se, kterou byste použili v češtině – a použít jinou!

Pokud si například nejste jisti, zda ve větě použít předložku „in„, nebo „to„:

 • Welcome … Prague!

(Vítejte v Praze!)

pak se podívejte, jak to je v češtině!

Protože v češtině je „v“ (tedy „in„), znamená to, že druhá předložka „on“ je správně!

Na druhou stranu dobrou zprávou je, že v angličtině často existuje více než jedna správná možnost! Angličtina vám toho hodně odpustí!

Například v následujících větách jsou obě předložky (prepositions) správně:

 • A nurse works in a hospital.
 • A nurse works at a hospital.

(Zdravotní sestra pracuje v nemocnici.)

Někdo by mohl být v pokušení spekulovat o tom, že v prvním případě jde spíše o fyzickou budovu (in), zatímco v druhém o instituci nemocnice (at).

Prakticky se však shodneme – je to úplně jedno!

proč je výuka angličtiny jednoduchá
Viz také: 6 důvodů, proč je učení angličtiny snadné

 

6. Předložka v angličtině. Nulová pravidla. Prostě cvičte!

Jak se naučit anglické předložky? Je jich tolik a neexistují žádná pravidla…. Jedině praxí! Hodně čtěte, hledejte je ve slovníku, ale především se je naučte nazpaměť. Jednoduše.

Aby se z toho nestala smrtelně nudná záležitost, je nejlepší učit se anglické předložky v celých větách a frázích. Pak je to nejen zajímavější, ale máme i jistotu, že se je učíme ve správném kontextu!

Proto se věty v online kurzu angličtiny Speakingo hemží všemi možnými typy předložek!

V tomto kurzu se je naučíte přirozeně, jako když se dítě učí mluvit – posloucháte, opakujete a počítač vás jako správný rodič pochválí nebo v případě potřeby opraví! Takto je učení nejen efektivní, ale také zábavné!

Každopádně se o tom přesvědčte sám nebo sama! První týden kurzu je zcela zdarma!

A jaká jsou vaše dobrodružství s anglickými předložkami? Už rozumíte všem předložkám času, místa atd.? Pokud máte nějaké dotazy, napište do komentářů!


Zaregistrujte se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Učitel v Anglii: assistant i supply teacher z QTS
Učitel v Anglii: assistant i supply teacher z QTS

Přemýšlíte o tom, že budete pracovat jako učitel v Anglii? Já jsem učil na téměř stovce londýnských škol za posledních sedm let, v tomto textu sdílím své zkušenosti s touto tématikou – kdo je supply teacher, assistant teacher, jaké jsou jejich výdělky a co je QTS.

Číst dále »
Den v anglické základní škole

Váháte, zda poslat dítě do anglické základní školy, nebo se vrátit do České republiky? Nebo se chcete stát učitelem či učitelkou v Anglii? Jelikož jsem několik let učila jako supply teacher (učitel zásobování) v Londýně, popisuji v tomto textu typický den v anglické základní škole.

Číst dále »
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail