34 moudrých citátů o životě v angličtině

madre cituje o životě v angličtině

Dnes trochu inspirace. Naučte se moudré citáty o životě v angličtině s českým překladem. Mluvte srozumitelně a k věci a… anglicky!


Citáty v angličtině

Nejlepší je seznámit se s originálními citáty v angličtině – v překladu nám vždy mohou uniknout některé chutě.

Proto v tomto příspěvku překládám citáty v angličtině doslovně – stejně jako většinu „slovních hříček“ na Speakingo, jejichž cílem je spíše výuka angličtiny než estetická oslava myšlenek.

Právě moudré citáty o životě v angličtině jsou skvělým způsobem, jak se naučit anglicky, protože se zde učíte celé věty a fráze, což je mnohem rychlejší a efektivnější metoda učení angličtiny než biflování suchých seznamů slovíček a gramatických pravidel.

Navíc je nemalá šance, že v mezinárodní společnosti zazáříte moudrými citáty o životě v angličtině!

Čtěte také: Má smysl učit se celé věty v angličtině?
Čtěte také: Má smysl učit se celé věty v angličtině?

Citáty o životě v angličtině 1-10

 • “Life is what happens when you’re busy making other plans.” – John Lennon

Život je to, co se děje, když jste zaneprázdněni jinými plány.

 • “When one door of happiness closes, another opens; but often we look so long at the closed door that we do not see the one which has been opened for us.” – Helen Keller

Když se jedny dveře ke štěstí zavřou, jiné se otevřou, ale často se tak dlouho díváme na zavřené dveře, že si nevšimneme těch, které se pro nás otevřely.

 • “Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn’t do than by the ones you did do.” – Mark Twain

Za dvacet let budete více zklamaní z toho, co jste neudělali, než z toho, co jste udělali.

 • “Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people.” – Eleanor Roosevelt

Velké mozky diskutují o myšlenkách, střední mozky o událostech a malé mozky o lidech.

 • “Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful.” – Joshua J. Marine

Výzvy dělají život (zajímavým) a jejich překonávání dává životu smysl.

somebody that i used to know, gotye, kimbura
Viz také: Někoho, koho jsem kdysi znal + pár slov o anglické konstrukci used to: Text, překlad a analýza textu písně Gotyeho Somebody that I used to know.
 • “Our greatest fear should not be of failure… but of succeeding at things in life that don’t really matter.” – Francis Chan

Naším největším strachem by neměl být (strach z) neúspěchu (…), ale z toho, že v životě dosáhneme věcí, které ve skutečnosti nemají smysl.

 • “Remember that the happiest people are not those getting more, but those giving more.” – H. Jackson Brown, Jr.

Nezapomeňte, že nejšťastnější nejsou ti, kteří více dostávají, ale ti, kteří více dávají.

 • “It is our choices, that show what we truly are, far more than our abilities.” – J. K Rowling

Mnohem více než naše schopnosti ukazují naše rozhodnutí, jací skutečně jsme.

 • “If you want to be happy, be.” – Leo Tolstoy

Chcete-li být šťastní, buďte.

 • „Life is ten percent what happens to you and ninety percent how you respond to it.“ – Charles Swindoll

Život je z deseti procent to, co se vám stane, a z devadesáti procent to, jak na to reagujete.

Jak se rychle a efektivně můžete naučit anglicky sami?
Přečtěte si také: Jak se rychle a efektivně můžete naučit anglicky sami?

Moudré citáty o životě v angličtině 11-20

 • “It is impossible to escape the impression that people commonly use false standards of measurement — that they seek power, success and wealth for themselves and admire them in others, and that they underestimate what is of true value in life.” – Sigmund Freud

Nelze se ubránit dojmu, že lidé běžně používají falešná měřítka – že hledají moc, úspěch a bohatství pro sebe a obdivují je u druhých a že nedokážou ocenit to, co má v životě skutečnou hodnotu.

 • “All that we see and seem is but a dream within a dream.” – Edgar Allan Poe

Vše, co vidíme a co si myslíme, je jen sen ve snu.

 • „The purpose of our lives is to be happy.“ – Dalai Lama

Smyslem našeho života je být šťastný.

 • “Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma – which is living with the results of other people’s thinking.” – Steve Jobs

Váš čas je omezený, tak ho nepromarněte životem někoho jiného. Nenechte se chytit do pasti dogmatu – co je život, to jsou výsledky (závěry) myšlení jiných lidí.

 • “Don’t think. Thinking is the enemy of creativity. It’s self-conscious, and anything self-conscious is lousy. You can’t try to do things. You simply must do things.” – Ray Bradbury

Nepřemýšlejte. Myšlení je nepřítelem kreativity. Je stydlivé (doslova: sebevědomé) a cokoli zdrženlivého je mdlé. Nemůžete se snažit dělat věci. Musíte prostě něco udělat.

audrey hepburn
Viz také: Audrey Hepburn radí v angličtině, jak být krásná žena .

 • “Creativity is just connecting things. When you ask creative people how they did something, they feel a little guilty because they didn’t really do it, the just saw something. It seemed obvious to them after a while.” – Steve Jobs

Kreativita je jen skládání věcí dohromady. Když se kreativních lidí zeptáte, jak něco udělali. Cítí se trochu provinile, protože to ve skutečnosti neudělali, jen něco viděli. Po chvíli jim to přišlo samozřejmé.

 • “Life is like a box of chocolates. You never know what you’re going to get.” – Forrest Gump

Život je jako bonboniéra. Nikdy nevíte, co dostanete.

 • “Life itself is the most wonderful fairy tale.” – Hans Christian Andersen

Život sám je ta nejkrásnější pohádka.

 • “In order to write about life first you must live it.” – Ernest Hemingway

Abyste mohli psát o životě, musíte ho nejprve prožít.

(Na tomto citátu o životě vidíme, jak těžké je ho přeložit – Hemingway tím nechce říct, že o životě lze psát jen ve stáří, ale jen tehdy, když člověk sám žije naplno).

 • “Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.” – George Bernard Shaw

Život není o hledání sebe sama. Život je o vytváření sebe sama.

reflexive pronouns, zvratna zajmena
„Tak mi o sobě něco řekněte“ „Self je zvratné zájmeno, které se používá, když se činnost subjektu věty vrací k jejímu objektu. „Čtěte také: Zvratná zájmena

 

Moudré citáty o životě 20-34

 • “We are what we repeatedly do; excellence, then, is not an act but a habit.” – Aristotle

Jsme tím, co děláme opakovaně; dokonalost tedy není činnost, ale zvyk. Aristoteles.

 • “Always forgive your enemies; nothing annoys them so much.” – Oscar Wilde

Vždy odpouštějte svým nepřátelům; nic je tak nenaštve (jako toto).

 • “The person who reads too much and uses his brain too little will fall into lazy habits of thinking.” – Albert Einstein

Člověk, který hodně čte a málo používá mozek, propadne líným návykům (kolejím) myšlení.

 • “Life would be tragic if it weren’t funny.” – Stephen Hawking

Život by byl tragický, kdyby nebyl zábavný. (Druhý podmíněný režim)

 • “Every child is an artist, the problem is staying an artist when you grow up.” – Pablo Picasso

Každé dítě je umělec, problém je zůstat umělcem, když vyroste.

 • “Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced.” – Søren Kierkegaard

Život není problém, který je třeba vyřešit, ale skutečnost, kterou je třeba prožít.

 • “Curiosity about life in all of its aspects, I think, is still the secret of great creative people.” – Leo Burnett

Zvědavost k životu ve všech jeho aspektech je podle mě stále tajemstvím velkých, kreativních lidí.

 • „Be yourself; everyone else is already taken. “ – Oscar Wilde

Buďte sami sebou; všichni ostatní jsou již obsazeni.

 • “The journey of a thousand miles begins with one step.” – Lao Tzu

Cesta dlouhá tisíc mil začíná jediným krokem.

 • “Imagination was given to man to compensate him for what he is not, and a sense of humor was provided to console him for what he is.” – Oscar Wilde

Představivost byla člověku dána, aby mu nahradila to, co není, a smysl pro humor mu byl dán, aby ho utěšil za to, co je.

sladké citáty o lásce v angličtině
Přečtěte si také: Sladké citáty o lásce v angličtině s překladem.
 • “You must be the change you wish to see in the world.” – Gandhi

Musíte být změnou, kterou chcete ve světě vidět.

 • “Strive not to be a success, but rather to be of value.” – Albert Einstein

Nesnažte se o úspěch, ale spíše o to, abyste byli užiteční.

 • “People are just as happy as they make up their minds to be.” – Abraham Lincoln

Lidé jsou tak šťastní, jak se rozhodnou. (make up your mind = rozhodnout se)

 • “May you live all the days of your life.” – Jonathan Swift

Ať žiješ po všechny dny svého života.

 • “If life were predictable it would cease to be life, and be without flavor.” – Eleanor Roosevelt

Kdyby byl život předvídatelný. Přestala by být životem a byla bez chuti. (všimněte si závislé věty v této větě)

 • “Doing the best at this moment puts you in the best place for the next moment.” – Oprah Winfrey

Když v danou chvíli děláte to nejlepší (co si můžete dovolit), máte nejlepší předpoklady pro další okamžik.

Citáty z webových stránek v angličtině

108 Famous Quotes on Life, Love, and Success .

jak být dobrý a angličtině
Viz také: Jak být dobrý v angličtině?

Posypte angličtinu moudrými citáty o životě jako horkou jehlou!

Protože chytré citáty v angličtině jsou pro výuku angličtiny velmi dobrým nápadem, mnoho z nich najdete v online kurzu angličtiny Speakingo.

V konverzaci s telefonem nebo počítačem (který vám rozumí, chválí vás nebo trpělivě opravuje) je nejen spousta hezkých obrázků, ale také zajímavé citáty v angličtině nebo jazykové vtipy, takže učení nejen není nudné, ale látka se lépe pamatuje.

Díky tomu je výuka angličtiny nejen efektivní, ale také příjemná. Výzkumy ukazují, že znalost angličtiny zvyšuje životní úroveň člověka – a rozhodně ještě více, pokud se navíc naučíte moudré citáty o životě v angličtině!

A jaké jsou vaše oblíbené moudré citáty o životě v angličtině? Podělte se o ně v komentářích!


Změňte svůj život k lepšímu!

Zaregistrujte se na online kurz angličtiny Speakingo!

7 dní zdarma a nezávazně!


STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail