Miss Paul Bixler, Lindsey Graham, mama w przebraniu kota, transgenderowi nauczyciele

Mama przebrana za kota na wywiadówce w USA

Mama przebrana za kota na wywiadówce w USA zabrała głos w gorącym temacie transgenderowych nauczycieli, który leży na sercu zarówno amerykańskim, jak również powoli i polskim rodzicom.


Rodzice na spotkaniu zarządu amerykańskiej szkoły

Amerykańskie szkoły organizują coś, co nazywa się School Board Meeting, czyli spotkanie zarządu szkoły. Jest to świetna okazja, nie tyle do tego, by rodzice dowiedzieli się o postępach swojego milusińskiego, co zyskali realny wpływ na kształt i sposób funkcjonowania szkoły. Placówki oświatowej, finansowanej z pieniędzy podatników, czyli rodziców, którzy w ten sposób mogą aktywnie wpływać na przyszłość nie tylko swoich dzieci, ale ogólnie swojej lokalnej społeczności.

Oczywiście nie każdemu chce się chodzić na takie zwykle nudne, comiesięczne spotkania. Ale nie tym razem!

Mama przebrana za kota na spotkaniu zarządu amerykańskiej szkoły

Ostatnio internet podbiło nagranie z krótkim lecz płomiennym przemówieniem jednej z amerykańskich mam (Lindsey Graham) przebranej… za kota. Nie z domu przez internet, ale na żywo, na spotkaniu zarządu amerykańskiej szkoły właśnie!

Dlaczego temat tak rozpalił słuchaczy. Zobacz!

Mama przebrana za kota na wywiadówce o transgenderowych nauczycielach – transkrypt z tłumaczeniem

 • And I am a cat, meow, meow. I’m not a woman dressed as a cat. I am a cat.
  By show of hands, I’m curious: how many of you believe in confess that I’m a cat? Great! By show of hands, I’m curious: how many of you believe that your child or a child from this school would believe that I’m actually a cat? No one.

A ja jestem kotem, miau, miau. Nie jestem kobietą przebraną za kota. Jestem kotem.
Przez podniesienie ręki (proszę potwierdzić), jestem ciekawa: ilu z was wierzy w wyznanie, że jestem kotem? Świetnie! Przez podniesienie ręki, jestem ciekawa: ilu z Was wierzy, że Wasze dziecko lub dziecko z tej szkoły uwierzyłoby, że ja faktycznie jestem kotem? Nikt.

 • You are right. Why? Because you are not stupid and these children are not stupid. Truth prevails over imagination. Reality exists. Discernment is innate and something we are biologically wired to have. One look at me and you know this to be true – I am a woman posing as a cat.

Macie (państwo) rację. Dlaczego? Bo nie jesteście głupi i te dzieci nie są głupie. Prawda zwycięża nad wyobraźnią. Rzeczywistość istnieje. Umiejętność rozróżniania jest wrodzona, to coś, co mamy biologicznie zaprogramowane (dosłownie: „okablowane”). Jedno spojrzenie na mnie i wiesz, że to prawda – jestem kobietą udającą kota.

 • You may also think – correctly – that if I truly believe (that) I’m a cat, I have a mental disorder. If I suffer from a mental disorder and if I’m unable to discern reality, am I safe to be around children? Would you put me in charge of making critical decisions about the safety and well-being of children and about the direction of their education when I cannot even discern truth from fiction confession?

Możecie (państwo) też myśleć – słusznie – że jeśli naprawdę wierzę (że) jestem kotem, to mam jakieś zaburzenia psychiczne. Jeśli cierpię na zaburzenia psychiczne i nie potrafię rozróżniać rzeczywistości, to czy mogę bezpiecznie przebywać w pobliżu dzieci? Czy powierzylibyście mi podejmowanie krytycznych decyzji o bezpieczeństwie i dobru dzieci oraz o kierunku ich edukacji, jeśli nie potrafię nawet odróżnić prawdy od fikcyjnego wyznania?

 • I’m not actually a cat, guys, just because I say I am. You’ve not agreed to or committed to addressing me as a cat, simply because I demand it. No tail, whiskers or outfit makes me a cat, just like no lipstick high heels or long hair makes him (a man) a woman. It is just as biologically impossible for me to become a cat, as it is for a man to be a woman. And you have one job as members of this school board and it’s defined as this: „School board members are responsible for broad, forward-thinking, minute analysis and decisive action in all areas that affect students and staff in their schools”.

Nie jestem w rzeczywistości kotem, „ludzie” (nieformalnie „proszę państwa”), tylko dlatego, że mówię, że jestem (kotem). Nie zgodzilibyście się ani nie zobowiązalibyście się do zwracania się do mnie jako do kota, tylko dlatego, że tego żądam. Żaden ogon, wąsiki ani strój nie czyni mnie kotem, tak jak żadna szminka, wysokie obcasy ani długie włosy nie czynią go (mężczyzny) kobietą. Jest to tak samo biologicznie niemożliwe bym stała się kotem, jak to by mężczyzna został kobietą. A wy macie jedno zadanie jako członkowie tej rady szkoły i jest ono zdefiniowane tak: „Członkowie rady szkoły są odpowiedzialni za szerokie, perspektywiczne, szczegółowe analizy i zdecydowane działania we wszystkich obszarach, które mają wpływ na uczniów i pracowników w ich szkołach”.

Cytaty o kotach po angielsku
Patrz również: Cytaty o kotach po angielsku.

Mama przebrana za kota na wywiadówce nie chce transgenderowych nauczycieli w szkole

 • I ask you: Do you believe that the actions of a grown man playing dress-up as a woman affects the students and staff positively or negatively? A public school is not the place for social experiments in altered realities or gender ideologies. It is not the place to celebrate a grown man with a mental illness dressing as a woman and teaching kids lies. Children come to school to learn facts and truths about reality, including unchanging biological truths about science and nature – not to learn that they can change biological realities and become anything they want in the name of diversity. What you’re actually doing is worse than just lying to our kids. You’re forcing them to be participants in your lie, in your charade. You’re forcing them to deny what they see with their eyes and you’re forcing them to speak lies.

Pytam was: Czy uważacie, że działania dorosłego mężczyzny, przebierającego się za kobietę wpływają na uczniów i pracowników pozytywnie czy negatywnie? Szkoła publiczna nie jest miejscem na eksperymenty społeczne w zakresie zmienionych rzeczywistości czy ideologii gender. Nie jest to miejsce na „świętowanie” (delektowanie się, popieranie) dorosłego mężczyzny z chorobą psychiczną, który przebiera się za kobietę i uczy dzieci kłamstw. Dzieci przychodzą do szkoły, aby uczyć się faktów i prawd o rzeczywistości, w tym niezmiennych biologicznych prawd o nauce i naturze – nie po to, aby uczyć się, że mogą zmienić biologiczną rzeczywistość i stać się kimkolwiek zechcą w imię różnorodności. To, co tak naprawdę robicie, jest gorsze niż okłamywanie naszych dzieci. Zmuszacie je do bycia uczestnikami waszego kłamstwa, waszej szarady. Zmuszacie je do zaprzeczania temu, co widzą na własne oczy i zmuszacie je do mówienia kłamstw.

 • I ask you again: Am I a cat? And if you say „no”, then the mindset must be aligned with your discernment across the board by allowing a falsity to be displayed and paraded around the school, you teach children that truth is non-existent facts are not real and biology is a lie. You fail at your job, your only job, by confusing children and teaching them untruths and to coddle a grown man playing dress-up as a woman. If you were to address me as a cat right now, it’s as ridiculous as when you say „Miss Bixler” and a grown man’s voice comes thundering over this. Thank you.

Pytam jeszcze raz: Czy jestem kotem? A jeśli odpowiecie „nie”, to ten sposób myślenia musi zostać zsynchronizowany ze (sposobem myślenia w) zarządzie (szkoły). Pozwalając na pokazywanie i paradowanie po szkole fałszu, uczycie dzieci, że prawda nie istnieje, że fakty nie są prawdziwe, a biologia to kłamstwo. Zawodzicie w swojej pracy, waszym jedynym zadaniu, wprowadzając dzieci w błąd i ucząc je nieprawdy, by rozpieszczać dorosłego mężczyznę przebierającego się za kobietę. Gdybyście teraz zwracali się do mnie jak do kota, to byłoby to tak samo śmieszne jak to, że mówicie „panno Bixler”, a w odpowiedzi grzmi głos dorosłego mężczyzny. Dziękuję.


I co Wy na to?

Śledząc komentarz pod filmem większość z internautów chwali błyskotliwość, odwagę i trafność wypowiedzi amerykańskiej mamy w przebraniu kota.

Co bardziej złośliwa część zasugerowała, że nasza Patriotic Barbie swój seksowny strój kota ewidentnie nie musiała kupować specjalnie na okazję tego przemówienia.

Angielski dla mamy w domu, nauka, angielski na urlopie macierzyńskim, Mama przebrana za kota na wywiadówce
Patrz również: Angielski dla niewyspanej mamy w domu? A to się tak da?

Nie wszyscy zgadzają się jednak z mamą przebraną za kota

Niektórzy komentatorzy jednak zupełnie inaczej widzą też kwestię zmiany płci oraz transgenderowych nauczycieli w szkole. Jedna z mam napisała tak1:

 • It’s not 'grooming.’ Grooming is society teaching women that they must appeal to men to have any value. Human sexuality falls on a wide spectrum. ALL humans begin as FEMALE in the fetal state. During development, hormonal changes shift and cause the female to change to male. Any doctor will tell you that hormones are tricky, vary widely, and just as some people grow teeth in their lungs (yes, really, medical fact) or a twin that is reabsorbed into a body, or extra nipples, or even both sets of organs, so sometimes the brain chemistry and body chemistry doesn’t line up.

To nie jest „pielęgnacja / uwodzenie – więcej o słowie grooming poniżej”. Uwodzenie to społeczeństwo uczące kobiety, że muszą podobać się mężczyznom, by mieć jakąkolwiek wartość. Ludzka seksualność mieści się w szerokim spektrum. WSZYSCY ludzie zaczynają jako KOBIETY w stanie płodowym. Podczas rozwoju, zmiany hormonalne ewoluują i powodują, że kobieta zmienia się w mężczyznę. Każdy lekarz powie ci, że hormony są „podstępne” (trudne do zrozumienia, przewidzenia, jakby igrały z nami, robiły sobie z nas żarty – play tricks), różnią się znacznie i tak jak niektórym ludziom wyrastają zęby w płucach (tak, naprawdę, fakt medyczny – nie udało mi się potwierdzić tej informacji, jest na sali lekarz? Zapraszam do komentowania pod tekstem!) lub bliźniak, który jest ponownie wchłaniany do ciała, lub dodatkowe sutki, lub nawet oba zestawy organów, tak więc czasami chemia mózgu i chemia ciała nie są zgodne.

 • Why are their more trans, gay, bi people now? There AREN’T. They’re just tired of living in the shadow of society. Ancient societies thousands of years ago knew of bi, gay, trans people. Most were far more civilized about it than the pretend 'Christian’s running about complaining and worrying far too much about what goes on in other peoples’ bedrooms. The ONLY people trying to make other be what they aren’t are people like this woman, and those who support her and the far right.

Dlaczego teraz jest więcej osób trans, gejów, bi? Nie ma. Są po prostu zmęczeni życiem w cieniu społeczeństwa. Starożytne społeczeństwa tysiące lat temu wiedziały o ludziach bi, gejach, trans. Większość z nich była o wiele bardziej cywilizowana niż ci udawani „chrześcijanie”, którzy narzekają i martwią się zbytnio o to, co dzieje się w sypialniach innych ludzi. Jedynymi ludźmi próbującymi uczynić innych tym, czym nie są, są ludzie tacy jak ta kobieta i ci, którzy ją wspierają oraz skrajna prawica.


Tu nie mogę powstrzymać się od krótkiego komentarza: Z tego co wiem, to jednak w wielu religiach czy społeczeństwach (islamskich na przykład) ludzie anormatywni seksualnie wcale nie mają lepiej, ale dużo gorzej. Generalnie poziom wolności jaki mamy w zachodnich społeczeństwach jest historycznym fenomenem i patrząc na rozwój reszty świata, na przykład totalitarnych Chin, niekoniecznie musi tak być zawsze…

No i nie wiem też czy kobieta w stroju kota na wywiadówce to coś, co kojarzy mi się z ultrakonserwatywną, „skrajną prawicą”. A już na pewno nie w czasach, gdy moi rodzice chadzali na wywiadówki!

najlepsza aplikacja do nauki języka angielskiego, iphone, android, kot
Zdjęcie z kursu angielskiego Speakingo.

Co to znaczy grooming?

W komentarzu padło też popularne ostatnio słowo: grooming.

Generalnie słowo grooming znaczy pielęgnację, dbanie o swojego zwierzaka.

 • There will be demonstrations of horseshoeing and horse grooming.

Odbędą się pokazy podkuwania koni i pielęgnowania koni.

Można też dbać o siebie, tak jak w tym seksistowskim przykładzie z Cambridge Dictionary 🙂

 • In general, women spend much longer on personal grooming than men.

Ogólnie rzecz biorąc, kobiety wydają znacznie więcej czasu na pielęgnację osobistą niż mężczyźni.

Natomiast zwykle usłyszysz dziś to słowo w innym, już mniej przyjemnym kontekście…

Co to jest child grooming?

Pojęcie child grooming oznacza działalność przestępczą polegającą na zaprzyjaźnieniu się z dzieckiem (na przykład w internecie) w celu podjęcia próby nakłonienia go do odbycia stosunku seksualnego. Dlatego właśnie mamy od zawsze przestrzegają dzieci przed wyjściem na podwórko, żeby „nie brały cukierków od obcych”.

Mówi się też wiele o grooming gangs, które zaprzyjaźniają się z nastoletnimi dziewczynami, uzależniają je od narkotyków, a potem nakłaniają do prostytucji. To proceder chowany w Wielkiej Brytanii pod dywan, ponieważ mówienie o nim niestety kończy się często oskarżeniami o rasizm, a samo oskarżenie jest już tam wyrokiem. Spotkałem się też ze sformułowaniem Asian grooming gangs, jakby to co najmniej jacyś tybetańscy mnisi biegali po ulicach Huddersfield2 za dziećmi z cukierkami, a nie byli to – co jest tajemnicą poliszynela – pakistańscy imigranci…

wolność wypowiedzi angielskich amerykanskich uczelniach
Patrz również: Czy jest jeszcze wolność wypowiedzi na angielskich i amerykańskich uczelniach?

Ale wracając do tematu:

Kim jest Miss Paul Bixler?

Paul Bixler urodził się mężczyzną w 1950 roku. Został nauczycielem. Gdy w 2017 roku zmarła jego żona, zaczął ubierać się w jej ubrania i oświadczył, że jest „panną Bixler” – Miss Bixler3.

Paul Bixler mówi, że większość ludzi pozytywnie przyjęła jego transformację. Czasami tylko małe dzieci patrzą podejrzliwie na Miss Bixler, jednak wystarczy, że pomacha do nich ręką i się uśmiechnie, by wszystko było w porządku3.

Miss Paul Bixler jest też członkiem zarządu szkoły (a w zasadzie ośmiu szkół) w Phoenix. I to na spotkaniu rady tych szkół swą płomienną mowę wygłosiła Lindsey Graham, czyli mama w przebraniu kota. Według niej Paul Bixter nie jest nawet transseksualistą, jedynie maluje usta szminką i czasami chce by zwracać się do niego po męsku pal (kumpel), a czasami po żeńsku miss (panna) i generalnie wprowadza tylko wszystkich w pomieszanie…

Miss Paul Bixler, Lindsey Graham, mama w przebraniu kota, transgenderowi nauczyciele
Miss Paul Bixler. Zdjęcie: ALEX GOULD/THE REPUBLIC

Kim jest Lindsey Graham, czyli mama przebrana za kota na wywiadówce?

Lindsey Graham jest w pewnym sensie typową, amerykańską „konserwatystką” (tak nazywa się amerykańską „prawicę”). Walczy o prawo dostępu do broni i o amerykańskie wolności, jest religijna i przebojowa. Podczas lockdownu odmówiła zamknięcia swojego salonu fryzjerskiego.

Z powodu jej urody krytycy zaczęli przezywać ją „Patriot Barbie” – za co wcale się nie obraziła, a wręcz przejęła to imię i tak nazwała swój podkast.

To właśnie ta mama przebrana za kota na wywiadówce domaga się rezygnacji Miss Bixler.

Miss Paul Bixler, Lindsey Graham, mama w przebraniu kota, transgenderowi nauczyciele, Mama przebrana za kota na wywiadówce
Lindsey Graham, Patriot Barbie, czyli mama w przebraniu kota. Zdjęcie z jej strony domowej.

Czy krowy są fioletowe?

Słyszeliście pewnie informację, że szwajcarskie dzieci wierzą, że krowy są fioletowe? Jeśli widzimy coś wiele razy, zaczynamy uważać, że to powszechne. I nawet, jeśli to z tymi krowami to nieprawda5 (tylko jedno dziecko na sto wierzy, że krowy są fioletowe), to jakiego kolory są kaczki?

Żółte prawda? 😉

Czy osoby anormatywne rzeczywiście dopiero teraz mogą wyjść z ukrycia, czy może to tylko nowa moda rozdmuchana przez media i politykę?

Dwadzieścia lat temu wszyscy mieli anoreksję, jak Lady Diana. Późnej nastał czas emo i samo-okaleczeń (self-harm). Teraz na topie jest seksualność – jeden z ostatnich, niezakwestionowanych przez „pokolenie ADHDLGBTHWDP” bastionów. Czy jednak – poza pewną liczbą rzeczywistych przypadków – problem nie leży gdzieś głębiej, a jedynie na powierzchni swój wyraz znajduje jako anoreksja, samookaleczenie czy anormatywność seksualna?

Tylko gdzie?

W biologii czy w kulturze? W indywidualnym umyśle czy w społeczeństwie?

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne w języku angielskim, ducks, uncountable nouns
Patrz również: Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne w języku angielskim.

Co na to powiecie po angielsku?

Czy aktywność Miss Bixler jest promocją tolerancji, czy podpada raczej pod child grooming? Czy Paul Bixler jest zbzikowanym, podstarzałym belfrem, czy wojownikiem o lepszą przyszłość? Czy Patriot Barbie ma rację i broni dobra dzieci, czy może raczej niepotrzebnie czepia się biednego staruszka… to znaczy staruszki? Czy wysłalibyście swoje dziecko do tej szkoły?

Ja odpowiedzi Wam nie dam. Natomiast chętnie usłyszę co na ten temat myślicie! Najlepiej kulturalnie i po angielsku – komentarze poniżej są do Waszej dyspozycji.

A jeśli nie macie tyle śmiałości w wyrażaniu się po angielsku jak mama w przebraniu kota na wywiadówce – zawsze możecie podszkolić swój angielski na kursie Speakingo!

Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
przepraszam za reklamY :)

Ale klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
dziŚ Polecam:
śmieszne cytaty po angielsku
Śmieszne cytaty do nauki angielskiego

Najlepiej uczyć się całych zdań i najlepiej by nauka angielskiego była na wesoło, a nawet by odrobinę prowokowała, przez co lepiej nowy materiał zapadnie Ci w pamięć. Poznaj śmieszne cytaty do nauki angielskiego o życiu, rodzinie, małżeństwie, przyjaciołach, szkole, pracy, karierze i autoironiczne żarty z samego siebie.

Czytaj dalej »
Najnowsze teksty:

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

2 odpowiedzi

 1. Z pełnym szacunkiem odnoszę się do postawy ,,mamy-kota,, i w pełni popieram zdanie, że osoby takie jak ten żałosny Paul Bixler powiny być odizolowane od dzieci i przynajmniaj być poddane leczeniu psychiatrycznemu…. (może nie od razu zabieg lobotomi, ale jakieś tabletki na początek…:)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!