cytaty o psach, psie idiomy, angielski, piękne, śmieszne i ciekawe cytaty o psach do nauki języka angielskiego online

Cytaty o psach… by Twój angielski nie zszedł na psy!

Poznaj urocze i trafne angielskie cytaty o psach słynnych ludzi, by w ten sposób podszkolić swój język angielski i nie pozwolić mu… zejść na psy!


Na obrazku: Hau, hau, hau – pies

[Zwykle szczekanie po angielsku zapisujemy jako „woof, woof, woof”.]

Nauka języka angielskiego z cytatów

Nauka języka angielskiego nie musi wcale być nudnym ślęczeniem nad regułkami gramatycznymi! Wręcz przeciwnie! Nauka całych zdań po angielsku jest dużo skuteczniejszym sposobem przyswajania sobie języka angielskiego, o którym jednak mało kto mówi.

Natomiast jeszcze fajniej, jeśli zdania i frazy które przyswajamy są śmieszne, piękne i mądre!

A takie są właśnie poniższe cytaty o psach, które zaraz w angielskim oryginale i w moim karygodnie dosłownym tłumaczeniu poznasz!

słodkie memy z psami
„Mogę to wyjaśnić…” Patrz również: Słodkie memy z psami.

Piękne cytaty o psach

 • The greatest pleasure of a dog is that you may make a fool of yourself with him and not only will he not scold you, but he will make a fool of himself too. Samuel Butler

Największą przyjemnością (wynikającą z posiadania) psa jest to, że możesz zrobić z siebie głupka przy nim, a on nie tylko cię nie zbeszta, ale sam też zrobi głupka z siebie.

 • A dog is the only thing on earth that loves you more than he loves himself. Josh Billing

Pies jest jedyną „rzeczą” na świecie, która kocha Cię bardziej niż on kocha siebie samego.

 • If dogs could talk, perhaps we would find it as hard to get along with them as we do with people. Capek

Gdyby psy potrafiły mówić, być może odkrylibyśmy, że jest nam równie trudno z nimi żyć jak z ludźmi.

[Zwróć uwagę na drugi tryb warunkowy z czasownikiem modalnym w tym zdaniu.]

angielski czasownik modalny can could cannot
„Gdyby koty mogły/potrafiły mówić… to by nie mówiły” Patrz również: Memy z kotami masakrującymi choinki świąteczne.
 • If there are no dogs in Heaven, then when I die I want to go where they went. Will Roger

Jeśli nie ma psów w Niebie, to gdy umrę chcę pójść gdzie one poszły.

 • No one appreciates the very special genius of your conversation as much as the dog does. Christopher Morley

Nikt nie docenia bardzo szczególnej genialności twojej rozmowy (twoich wywodów) tak bardzo jak Twój pies to robi.

 • A dog is one of the remaining reasons why some people can be persuaded to go for a walk. Orlando Aloysius Battista 

Pies jest jednym z pozostałych (jedynych) powodów, dla których niektórych ludzi da się namówić do wyjścia na spacer.

question tags, piękne, śmieszne i ciekawe cytaty o psach do nauki języka angielskiego online
Patrz również: Question tags czyli pytania na końcu zdania, no nie?

Słodkie cytaty o psach

 • If your dog doesn’t like someone you probably shouldn’t either. Unknown Author

Jeśli Twój pies kogoś nie lubi, Ty prawdopodobnie też nie powinieneś. Autor Nieznany.

 • I think we are drawn to dogs because they are the uninhibited creatures we might be if we weren’t certain we knew better. They fight for honor at the first challenge, make love with no moral restraint, and they do not for all their marvelous instincts appear to know about death. Being such wonderfully uncomplicated beings, they need us to do their worrying. George Bird Evans

Myślę, że jesteśmy przyciągani (ciągnie nas) do psów ponieważ są stworzeniami bez zahamowań, (którymi) my moglibyśmy być jeśli nie bylibyśmy pewni, że wiemy lepiej („wiemy” nie „wiedzieliśmy” ponieważ → tryby warunkowe). Walczą o honor przy pierwszym zakwestionowaniu, uprawiają miłość bez moralnych ograniczeń i pomimo swych niesamowitych instynktów nie wydają się wiedzieć o śmierci. Będąc tak wspaniale nieskomplikowanymi istotami, potrzebują nas byśmy zrobili za nich (całe to) zamartwianie się (o wszystko).

 • Dogs are our link to paradise. They don’t know evil or jealousy or discontent. To sit with a dog on a hillside on a glorious afternoon is to be back in Eden, where doing nothing was not boring – it was peace.  Milan Kundera

Psy to nasze połączenie z rajem. Nie znają zła ani zazdrości czy niezadowolenia. Siedzieć z psem na wzgórzu w „zwycięskie” (wspaniałe) popołudnie jest byciem z powrotem w Edenie, gdzie robienie niczego (czyli: nie robienie niczego – w angielskim unikamy podwójnych zaprzeczeń) – było spokojem/pokojem.

this that these those, demonstrative pronouns, zaimki wskazujace
Patrz również: Zaimki wskazujące: this, that, these, those.

Cytaty o psach po angielsku

 • I’ve seen a look in dogs’ eyes, a quickly vanishing look of amazed contempt, and I am convinced that basically dogs think humans are nuts.  John Steinbeck

Widziałem spojrzenie w oczach psów (zwróć uwagę, że apostrof jest po s nie przed, czyli liczba mnoga), szybko znikające spojrzenie zaskoczonego potępienia, i jestem przekonany, że zasadniczo psy myślą, że ludzie są wariatami (dosłownie: „orzechami”)

 • Dogs have given us their absolute all. We are the center of their universe. We are the focus of their love and faith and trust. They serve us in return for scraps. It is without a doubt the best deal man has ever made.   Roger Caras

Psy dały nam swe absolutne wszystko. Jesteśmy centrum ich wszechświata. Jesteśmy (tym na czym) koncentruje się ich miłość i wiara i zaufanie. Służą nam w zamian za odpadki. To bez wątpienia najlepszy interes jaki człowiek kiedykolwiek zrobił.

 • If you think dogs can’t count, try putting three dog biscuits in your pocket and then giving Fido only two of them. Phil Pastore

Jeśli myślisz, (że) psy nie potrafią liczyć, spróbuj włożyć trzy „psie ciasteczka” (chrupki) do twojej kieszeni i następnie dać Fido tylko dwa z nich.

piękne, śmieszne i ciekawe cytaty o psach do nauki języka angielskiego online
„Gubinie zębów za 3..2..1..” Patrz również: Cyfry i liczby po angielsku czyli nie z nami te numery!

Cytaty o psach do nauki języka angielskiego

 • Dogs are not our whole life, but they make our lives whole. Roger Caras

Psy nie są naszym całym życiem, ale sprawiają, (że) nasze życia są całkowite (pełne).

 • Once you have had a wonderful dog, a life without one, is a life diminished.  Dean Koontz 

Gdy raz miałeś już wspaniałego psa, życie bez jednego (psa), jest życiem pomniejszonym (niższej jakości).

 • I have found that when you are deeply troubled, there are things you get from the silent devoted companionship of a dog that you can get from no other source. Doris Gray

Odkryłam, że kiedy „jesteś głęboko sproblemowana” (masz poważny problem), są rzeczy (które) dostajesz od cichego, oddanego towarzystwa psa, których (nie) dostaniesz z żadnego innego źródła.

 • Dogs never bite me. Just humans.  Marilyn Monroe

Psy nigdy mnie nie gryzą. Tylko ludzie.

psy, piękne, śmieszne i ciekawe cytaty o psach do nauki języka angielskiego online
„Wszystko to jest moje… Muszę tylko najpierw na to nasikać” Patrz również: Moje, moje! Angielskie zaimki dzierżawcze.
 • If you pick up a starving dog and make him prosperous, he will not bite you. This is the principal difference between a dog and man.  Mark Twain

Jeśli „podniesiesz” głodującego psa i sprawisz, że będzie mu się dobrze powodziło, on cię nie ugryzie. To pryncypialna różnica między psem a człowiekiem.

 • Petting, scratching, and cuddling a dog could be as soothing to the mind and heart as deep meditation and almost as good for the soul as prayer. Dean Koontz

Pieszczenie, drapanie i przytulanie psa może być tak uśmierzające dla umysłu i serca jak głęboka medytacja i niemal tak dobra dla duszy jak modlitwa.

 • A dog teaches a boy fidelity, perseverance, and to turn around three times before lying down.  Robert Benchley

Pies uczy chłopca wierności, wytrwałości i żeby trzy razy się rozejrzeć przed położeniem się (do snu).

kiedy używamy do did doing done, scooby dooby do
Czytaj również: Do? Does? Did? Done? Doing? Scooby Dooby Doo!

Mądre cytaty o psach

 • Dogs are wise. They crawl away into a quiet corner and lick their wounds and do not rejoin the world until they are whole once more.  Agatha Christie

Psy są mądre. Czołgają się do cichego kąta i liżą swoje rany i nie wracają do świata dopóki „jeszcze raz” (znowu) nie są „cali” (zdrowi).

 • The world would be a nicer place if everyone had the ability to love as unconditionally as a dog.  M.K. Clinton

Świat byłby milszym miejsce, gdyby każdy posiadał zdolność kochania w tak nieuwarunkowany (sposób) jak pies.

 • Dogs love their friends and bite their enemies, quite unlike people, who are incapable of pure love and always have to mix love and hate.  Sigmund Freu

Psy kochają swych przyjaciół i gryzą swoich wrogów, całkiem inaczej niż ludzie, którzy są niezdolni do czystej miłości i zawsze muszą mieszać miłość z nienawiścią.

piękne, śmieszne i ciekawe cytaty o psach do nauki języka angielskiego online
Patrz również: Śmieszne opisy po angielsku na Tindera.
 • You think dogs will not be in heaven? I tell you, they will be there long before any of us.  Robert Louis Stevenson 

Myślisz (że) psów nie będzie w niebie? Mówię ci, one będą tam długo wcześniej niż ktokolwiek z nas.

 • A dog will teach you unconditional love. If you can have that in your life, things won’t be too bad.   Robert Wagne

Pies nauczy Cię bezwarunkowej miłości. Jeśli możesz ją mieć w swoim życiu, rzeczy nie będą zbyt złe (nigdy nie będzie naprawdę źle).

 • Money can buy you a fine dog, but only love can make him wag his tail.  Kinky Friedma

Pieniądze mogą kupić Ci dobrego psa, ale tylko miłość potrafi sprawić, że zamerda ogonem.

piękne, śmieszne i ciekawe cytaty o psach do nauki języka angielskiego online
Czy wiesz dlaczego liżę się po kulkach? Bo mogę!” Patrz również: Trzy życia czasownika modalnego can can’t cannot

Nauka angielskiego z cytatów o psach

 • A bone to the dog is not charity. Charity is the bone shared with the dog, when you are just as hungry as the dog. Jack London

Kość dla psa nie jest dobroczynnością. Charytatywnością jest kość podzielona z psem, gdy (sam) jesteś głodny jak pies.

 • The average dog is a nicer person than the average person.  Andy Roone

Przeciętny pies jest milszą osobą niż przeciętna osoba.

 • I love dogs. They live in the moment and don’t care about anything except affection and food. They’re loyal and happy. Humans are just too damn complicated.  David Duchovny 

Uwielbiam psy. Żyją w momencie („w tu i teraz”) i nie przejmują się niczym poza uczuciem miłości / przyjaźni i jedzeniem. Są lojalne i szczęśliwe. Ludzie są po prostu zbyt cholernie skomplikowani.

buldog angielski, komendy dla psa
Patrz również: Dlaczego buldog angielski jest angielski? [+ komendy dla psa]

Co zrobić, żeby Twój angielski nie zszedł na psy?

Cóż, jak wiemy z jednego z powyższych cytatów z psami, nasz czworonóg może nauczyć nas… wytrwałości. I niej właśnie bardzo potrzebujemy, żeby nauczyć się języka angielskiego!

Nie ma co pytać dlaczego nie mogę nauczyć się języka angielskiego. Nie ma czegoś takiego jak językowe beztalencie! Każdy kto się uczy języka angielskiego, wcześniej czy później się go nauczy!

Żeby jednak być wyszczekanym z angielskiego potrzebujemy również dobrego i ciekawego kursu, na którym szybko, skutecznie ale również przyjemnie nauczymy się mówić po angielsku.

Tutaj polecam kurs języka angielskiego online Speakingo!

Bez zbędnej teorii, jak dziecko uczysz się na nim mówić pełnymi, poprawnymi zdaniami po angielsku. Co ciekawe konwersujesz sobie z komputerem lub telefonem, który dzięki Speakingo rozumie Cię, chwali, a nawet w razie potrzeby poprawia! Oglądasz śliczne zdjęcia, słuchasz native speakera i „tylko” odpowiadasz – a cała gramatyka i słownictwo same wchodzą Ci do głowy!

Co najważniejsze, uczysz się poprzez mówienie, tak więc w rzeczywistych sytuacjach nie będziesz mieć oporów przed mówieniem. Nie będziesz zastanawiać się „jaki to był czas” albo „na której stronie podręcznika było to słówko” – tylko po prostu poprawnie powiesz to, co chcesz powiedzieć i już!

Zresztą wypróbuj najlepiej przez tydzień tę metodę za darmo i bez żadnych zobowiązań.

Zobaczysz, że  – oprócz psa oczywiście – angielski zostanie Twoim najlepszym przyjacielem!


Koniec pieskiego życia bez angielskiego!

Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Chcesz rozumieć Anglików? Zacznij mówić jak oni!

A Wy znacie może jeszcze jakieś ładne cytaty o psach? jeśli tak, podzielcie się w komentarzach!

Powyższe cytaty o psach zapożyczone ze strony Wise Old Sayings.

 

Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
przepraszam za reklamY :)

Ale klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
dziŚ Polecam:
jak wymawiać nazwy angielskich firm, marki, brands
Jak się wymawia nazwy firm po angielsku?

Angielska wymowa płata nam figle również w przypadku nazw popularnych amerykańskich czy angielskich firm. Jak wymawiać Mercedes czy Levis? Z tego wpisu i wideo dowiesz się i usłyszysz jak się wymawia nazwy różnych firm po angielsku.

Czytaj dalej »
Najnowsze teksty:

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!