Přítomný čas present perfect simple – prostá přítomnost je dokonalá!

present perfect simple

Čas present perfect simple je jedním z nejzajímavějších témat anglické gramatiky. V češtině nemáme konstrukci, která by se mu podobala. Také velmi pěkně ukazuje dokonalou povahu času!


Perfektní přítomný čas

Máme sklon myslet si, že existuje minulost, přítomnost a budoucnost. Když to však řekneme modernímu fyzikovi, jen se zasměje. Někdy nám čas utíká pomalu, jindy rychle. Stejně tak fyzikální čas závisí například na rychlosti – hodiny vložené do rakety obíhající kolem Země ukazovaly jiný čas než tytéž superpřesné hodiny ponechané na Zemi.

Jak to ale souvisí s naším časem present perfect simple ?

čas present perfect
Největší nevyřešené záhady. (1. Bermudský trojúhelník 2. lochneská příšera 3. kruhy v obilí 4. Kdy používat čas present perfect simple?

Co to je čas present perfect simple ?

Anglický present perfect je čas, který spojuje minulost s přítomností!

V češtině bohužel takový vynález nemáme, máme rigidní rozdělení do těchto tří kategorií – minulost, přítomnost a budoucnost. V angličtině však máme také čas present perfect simple (simple znamená jednoduchý, abychom jej odlišili od jeho continuous verze), který je….. trochu minulý a trochu přítomný.

Což dává smysl. Vždyť vše, čím jsme, co cítíme, je výsledkem našich minulých rozhodnutí a činů!

Pro vyjádření všech situací, které vznikly v minulosti a jasně ovlivňují přítomnost, používáme present perfect simple .

Zajímavé je, že proto se anglické věty v present simple někdy překládají do českého minulého času a někdy do přítomného času.

Například:

 • I have seen this movie.

(Tento film jsem už viděl – takže se na něj teď nechci dívat znovu → český minulý čas)

 • I have lived here for 25 years.

(Žiji zde již 25 let. → český přítomný čas)

V obou těchto případech se však jedná o minulost, která ovlivňuje přítomnost.

A v tomto příspěvku se také dočtete o:

 1. Použití času present perfect.
 2. Stavba present perfect (tvrzení, otázky, zápory).
 3. Determinátory času present perfect (already, yet, just atd.).
 4. Cvičení s časem present perfect.
Cas present perfect simple
„Nově obnovený status na Facebooku říká, že jsi můj status viděl před 2 minutami – proč jsi neodpověděl?“ (Krásná věta v přítomném čase! – Why haven’t you responded?). První věta je v čase simple past, protože je uveden konkrétní okamžik v minulosti (před 2 minutami).

1. Použití času present simple

Podívejme se tedy postupně, v jakých situacích bychom měli tuto poněkud přítomnou a poněkud minulou gramatickou konstrukci použít.

Čas present perfect je vždy spojen s přítomností (koneckonců má present ve svém názvu).

Například:

Nikde nemůžu najít klíče, hledám a hledám. Takže říkám

 • I have lost my keys.

(Ztratil jsem klíče).

Není problém kombinovat čas present perfect s jinými časy, například s past simple.

 • She told me [čas past simple] her name but I’ve forgotten it [čas present perfect].

(Řekla mi své jméno [někdy v minulosti, proto simple past], ale zapomněl jsem ho [teď si sakra nemůžu vzpomenout tedy present perfect]).

sestava anglických časů, present perfect

Samozřejmě lze ho kombinovat i s present simple.

 • I can’t find my phone. Have you seen it?

(Nemohu najít svůj telefon [present simple]. Viděl jsi ho [rozuměj: víš, kde se nachází?])

Samozřejmě se může kombinovat i s ostatními gramatickými časy.

Čas present perfect používáme také k oznámení nedávných událostí nebo k poskytnutí nových informací.

Například:

 • Ow! I’ve cut my finger

(Au! Řízl jsem se do prstu [takže teď krvácí, volejte záchrannou službu!])

 • There is a terrible traffic jam, because there’s been an accident

(Je tady hrozná dopravní zácpa, protože se stala nehoda – [nehoda je příčinou dopravní zácpy, a ovlivňuje tak přítomnost])

Jedním slovem, pravidlo, které je třeba si zapamatovat, zní:


Čas present perfect používáme v situacích,

když něco začalo v neurčitém okamžiku v minulosti

a ovlivňuje přítomnost.


Například jako v tomto memu:

cas present perfect simple, brad pitt, anglicka gramatika
„Když někdo říká, že jsi blázen – ale nikdy tě neviděl, když jsi byl blázen.“ – zkušenost, nebo zde její nedostatek, se z neurčité minulosti promítá do přítomnosti!

Nechval present perfect před večerem!

Samozřejmě, že je všechno perfektní, je to perfect! Dokud to neskončí.

Proto je důležité mít na paměti, že pokud používáte časové výrazy, např.

 • today (dnes),
 • this morning (dnes ráno)
 • this year (v tomto roce)

to danáho času užíváme dokud to období ještě neskončilo.

Například:

 • I’ve already drunk five cups of tea today.

(Dnes už jsem vypil pět šálků čaje – a možná vypiju dalších pět, protože den je ještě dlouhý!)

 • Have you been to the cinema this year?

(Byli jste letos v kině? – z této stavby se zdá, že tento rok ještě neskončil! Takže možná ještě letos půjdu do kina, ještě není všechno ztraceno! Been je „třetí tvar“ od „být“: be-was/were-been)

 • Alice has worked very hard this term.

(Alice v tomto pololetí velmi tvrdě pracovala/učila se – takže si myslím, že jí dám dobrou známku nebo něco podobného, ale až po skončení pololetí)

Pokud však dané období již skončilo (např. říkáme this morning, i když už je večer), pak používáme minulý čas simple past. Ale o rozdílech mezi simple past a present perfect v samostatném příspěvku.

Anglické minulé časy past simple continuous
Přečtěte si také: Anglické minulé časy – přehled.

Čas present perfect v podmínkových větách (conditionals)

Možná je to trochu pokročilejší téma.

Pokud si ve větě všimnete slov jako např. when (kdy, když), as soon as (jakmile), after (po), before (před) nebo until (do kdy), měla by se vám rozsvítit kontrolka „Ó, podmínková věta!“.

V kontextu času present perfect to znamená, že (ve větách s prvním kondicionálem) řekneme:

 • Can I borrow your book when you have finished it?

(Můžeš mi knihu půjčit, až ji dočteš?).

Všimněte si, že ačkoli mluvíme o budoucnosti, není zde žádné will! Tato věta popisuje budoucnost, ale místo future simple používáme present perfect, protože zde máme podmínkovou větu – tato část věty následuje po podmínce, kterou je slovo when!)

nebo:

 • I’ll come after I have finished my work.

(Přijdu rychle-jak-jen dokončím svou práci.)

Obecně jsou však kondicionýly (conditionals ) rozsáhlým tématem, kterému se věnuji v několika samostatných příspěvcích, a zde jsem chtěl toto téma pouze naznačit.

cas present perfect continuous tense
Viz také: Čekání na čas present perfect continuous.

2. Jak tvoříme čas present perfect?

A nyní trocha teorie. To je opět oblíbený moment pro studenty angličtiny. 🙂

Záměrně jsem nejprve uvedl několik praktických příkladů použití časování, teprve nyní přejdu k teorii – která se, jak už to v angličtině bývá, může zdát mnohem obtížnější než praxe! Ale myslím, že jakmile si trochu „osaháte“ tento čas, následující vysvětlení vám neublíží.

Takže k věci.

čas present perfect
„Nervózní? (Bojíš se?)“ „Ano, velmi.“ „Poprvé?“ „Ne, už jsem byl mnohokrát ve stresu.“ – mluvíme o zkušenostech z blíže neurčené minulosti, které ovlivňují naši přítomnou zkušenost.

Stavba času present perfect simple

Tento čas se netvoří pomocí jednoho slovesa, ale dvou!

Používáme také tzv. pomocné sloveso (auxilliary verb) have (has pro she, he, it) a teprve potom „normální“ sloveso, zde „ve třetím tvaru“ (past participle).

have/has + III. tvar = present perfect

Tento „třetí tvar“ je:

 1. U pravidelných sloves stačí minulý tvar s koncovkou -ed.
 2. Velmi často se však jedná o známý „třetí sloupec“ tabulky nepravidelných sloves.

Přestože nepravidelných sloves je poměrně málo, jedná se o nejčastější anglická slova. Proto je na jejich učení kladen takový důraz. Ačkoli jsem proti učení se suchých seznamů slovíček, protože později nevíme, v jakém kontextu a jak by měla být použita, a vždy zdůrazňuji důležitost učení se celých frází, u nepravidelných sloves na online kurzu angličtiny Speakingo jsem udělal výjimku – jsou to jediná slovíčka, která se v kurzu musíte naučit nazpaměť.

past participle, co to je, anglictina, present, perfect
„Když máte zkoušku z angličtiny, ale studovali jste matematiku“ Viz také: Co to je příčestí minulé (past participle)?

A teď znovu, pomalu a postupně.

Jednoduchá oznamovací věta v anglickém čase present perfect simple

Nejjednodušší je začít s tím, co už víme. Vezměme si například jednoduchou větu:

 • I love a girl.

Je to samozřejmě věta v přítomném čase present simple, která říká, že obecně to tak mám, miluji ji stále a po celou dobu.

Abychom tuto větu převedli do present perfect, musíme přidat have a sloveso love nahradit příčestím minulým. S love máme to štěstí, že je to pravidelné sloveso.

Co znamená, že sloveso je pravidelné?

To znamená, že „třetí forma“ (ta pro perfecty) je stejná jako „druhý tvar“ (pro „obyčejný“ minulý čas). A minulý čas sloves tvoříme jednoduše tak, že ke slovu přidáme koncovku -ed, tj. love-loved (miluje – miloval).

Kromě toho musíme přidat pomocné sloveso have.

To znamená, že v čase present perfect bude naše věta vypadat takto:

 • I have loved a girl.

Bohužel, jak jsem se již zmínil, ta nejběžnější anglická slovesa jsou nepravidelná a není zde co kombinovat, musíte se je prostě naučit nazpaměť.

Například pro nepravidelné sloveso „vidět“ je to: see-saw-seen a proto věta zní:

 • I have seen a girl.

(Viděl jsem dívku.)

Nebo také řekneme například:

 • I have been to America.

(Byl jsem v Americe – nevíme kdy, ale mám tu zkušenost, dnes už vím, jak to tam vypadá. „Be“ je také zajímavé nepravidelné sloveso: be-was/werebeen.)

Kdy ještě použít yet, already, just & still v čase present perfect?
„Den 47: Stále si mě nevšimli.“ Viz také: Kdy používat yet, already, just & still v čase present perfect?

Have nebo ‚ve?

Pokud dobře posloucháte, co říkají rodilí mluvčí (Angličané, Američané, Australané atd.), obvykle celé toto pomocné sloveso have vůbec neslyšíme. Je to proto, že plné slovo have obvykle zkracujeme na ‚ve. Pak budou naše výše uvedené věty vypadat takto:

 • I’ve already seen this movie
 • I’ve been to America.

Na druhou stranu, pokud někdo mluví rychle, často spolkne i to „f„, takže „I have been“ bude dokonce slyšet ne jako Ajfbin, ale jako Ajbin. 🙂

Měli bychom však vědět a pamatovat si, že se tam skrývá have plné slávě a nádheře!

Zvláště když musíme čas od času něco napsat. Pak je to úplně jiná věc! Tím spíše, že v písemném projevu – zejména ve formálních textech – bychom měli používat plné tvary (have), nikoliv zkrácené (‚ve ).

kraceni v anglictina tvary stazene
Přečtěte si také: Krácení v angličtině tedy formy stažené.

Have nebo has?

Na druhou stranu je důležité si uvědomit, že on, ona, ono (třetí osoba jednotného čísla) nemá have, ale has.

Ačkoli tedy řekneme:

 • I have seen a dragon.

(Viděl jsem draka. – Dnes jsem to zažil, vím, že opravdu existují!)

Již platí, že he, she, it řekne:

 • She has seen the dragon.

(Viděla draka).

Angličané by samozřejmě nebyli sami sebou, kdyby také has nezkrátili. Tentokrát na samotné ‚s.

To znamená, že dostaneme:

 • She‚s seen a dragon.
čas present perfect
Řekl ti někdy někdo, že vypadáš jako filmová hvězda…. Viz také: Ever, never & before mají rádi čas present perfect

Jak tvoříme otázky v čase present perfect?

Jak je v angličtině obvyklé, otázky v čase present perfect se tvoří převráceným slovosledem (inverzí), tj. přehozením prvních dvou slov.

Například:

 • He’s killed the monster.

(Pravděpodobně – nedávno zabil netvora.)

Pokud tomu nevěříme, zeptáme se:

 • Has he killed the monster?

(Zabil netvora?)

V otázkách nelze používat zkratky.

Kromě toho by začátek věty s apostrofem vypadal komicky:

(‚s he killed the monster?)

Jak tvoříme zápory v čase present perfect?

Zápory se tradičně tvoří přidáním not, což znamená“ne“ (not znamená v podstatě totéž co no). To znamená, že v našem výše uvedeném případě by to bylo:

 • He has not killed the monster.

(Příšeru nezabil.)

Nebo ve zkrácené verzi:

 • He hasn’t killed the monster.

Můžeme také, zejména v hovorovém jazyce, zkracovat: have not → haven’t

 • We have not eaten anything yet.

 • We haven’t eaten anything yet.

(Ještě jsme nic nejedli.)

Vše zatím vypadá poměrně jednoduše. Pokud se s časem present perfect teprve seznamujete, je možná vhodná chvíle přestat číst. A nejlépe je přejít od teorie k praxi!

Czas present perfect, present perfect continuous, past perfect, future perfect
Přečtěte si také: Čas present perfect, present perfect contiuous, past perfect, future perfect… a další perfekty!

Na druhou stranu, pokud se už nějakou dobu učíte, zvu vás, abyste se dozvěděli více o záludnostech času present perfect!

3. Časové determinátory present perfect

Samozřejmě čím dále do lesa, tím více stromů. Protože v češtině neexistuje nic podobného času present perfect, budeme místo něj s tvrdohlavostí používat minulý čas simple past. Což může mít někdy fatální následky! 😉

srovnání časů present perfect i past simple, rozdil muze zabit
Přečtěte si také: Dokáže rozdíl mezi časem present perfect a časem past simple zabít?

Zatím však ještě několik poznámek k samotnému použití času present perfect, které nám pomohou tuto velmi zajímavou gramatickou konstrukci správně používat.

Nyní si probereme některá slova, která se ráda objevují v present perfect – proto se jim někdy říká „časové determinátory“. – I když bych tuto radu nebral jako absolutní a vždy platné pravidlo!

Kouzlo prvního okamžiku

Kdykoli použijeme výraz it’s the first time (je to poprvé) používáme čas present perfect. Taková nápověda stojí za zapamatování.

Například:

 • It’s the first time I’ve tasted honey.

(Med jsem ochutnala poprvé).

Počítá se i druhý a třetí pokus:

 • David has lost his phone again. It’s the second time this has happened.

(David opět ztratil telefon. Tohle je podruhé, co se to stalo.)

 • I’m calling the office again. It’s the fifth time I’ve phoned them today.

(Znovu volám do kanceláře, dnes už popáté.)

Anglicky online
Přečtěte si také: Může online angličtina uspět?

Nejlepší, nejrychlejší a nejdokonalejší čas present perfect

Podobná situace nastane, pokud se čas present perfect spojí s nejvyšším stupněm přídavného jména (superlative). Ne vždy, ale často říkáme například:

 • It’s the best movie I have ever seen.

(Je to nejlepší film, jaký jsem kdy viděl.)

 • That was the most delicious meal I have had in my life!

(Bylo to nejchutnější jídlo, jaké jsem kdy jedl!)

Čas present perfect a just

Just znamená: právě, před chvílí. Proto se dokonale hodí do času present perfect, a proto jdou just a present perfect často ruku v ruce:

 • Would you like something to eat?
 • No, thanks. I’ve just had lunch.

(Dáš si něco k jídlu?)

(Ne, díky, právě jsem obědval.)

 • You look tired. Have you just finished work?

(Vypadáš unaveně. To jsi právě skončil v práci?)

návyky efektivního učení angličtiny
Čtěte také: Tři návyky efektivního učení angličtiny podle vědy.

Čas present perfect a already

Already znamená „již“ ve smyslu něčeho, co se stalo dříve, než se očekávalo. Already se vyskytuje uprostřed věty.

 • Don’t forget to water my plants!
 • I’ve already watered them.

(Nezapomeň zalévat mé rostliny.)

(Už jsem je pozalévala.)

 • I’ve only just had lunch and I’m already hungry!

(Sotva jsem se naobědval a už mám hlad!)

čas present perfect
Jaký je váš oblíbený gramatický čas? Present perfect. Chci, aby všechno bylo dokonalé hned teď (v přítomnosti)

Čas present perfect i yet

Yet znamená „již“ ve smyslu „zatím“. Tím dáváme najevo, že něco očekáváme.

Zde máme mírnou nuanci – yet používáme pouze v otázkách a záporu*. To je důležité.

*(alespoň v tomto smyslu, protože yet může znamenat i něco jiného a pak lze např:

This is yet another example of exceptions in English language...

(Toto je další příklad výjimek v angličtině)

– zde má yet jiný význam – je to v podstatě druhé slovo, které zní a vypadá stejně. Ale už to nebudeme dál rozviřovat a vrátíme se k tématu 🙂

 • It’s already 11 o’clock and Katka hasn’t got up yet.

(Je už 11 hodin a Katka ještě není vzhůru.)

 • Has it stopped raining yet?

(Už přestalo pršet?)

 • I have written a book but I haven’t published it yet.

(Napsal jsem knihu, ale ještě jsem ji nevydal).

Ever, never & before čas present perfect
„Někdy si říkám, jestli jsem koupil mléko od stejné krávy dvakrát“ Viz také: Ever, never & before se rádi pojí s present perfect.

Další výrazy, které se líbí času present perfect

Protože čas present perfect popisuje děj, který začal někdy v minulosti a pokračuje až do přítomnosti, výrazy popisující nedávnou minulost se sem hodí jako ulité. Jedná se například o:

 • recently (nedávno),
 • in the last few days (v posledních dnech),
 • so far (dosud)
 • a slavné since a for (od nějakého času a přes nějaký čas).

Například:

 • Have you heard from Tom recently?

(Slyšeli jste v poslední době o Tomovi nějaké zprávy?)

 • We haven’t had any problems with him so far.

(Zatím jsme s ním neměli žádné problémy).

 • I’ve made a lot of connections in the last few months.

(V posledních měsících jsem navázal mnoho kontaktů).

 • I haven’t seen her since primary school.

(Neviděl jsem ji od základní školy.)

 • He’s lived here for ages.

(Žil/žije zde již „po staletí“).

Jelikož se jedná o často problematické téma, které navíc patří mezi oblíbené oblasti mučení studentů při testech, zvu vás na samostatný příspěvek na téma since & for.

A to by bylo vše.

Pokud vás zajímá, jak je v přítomném čase řešen trpný rod, odkazuji vás již nyní na níže uvedený záznam:

Present perfect passive voice, stavba, užití, trpný rod, anglická gramatika s mývalem
Viz také: Present perfect passive.

4. Cvičení na čas present perfect

I když trocha teorie neuškodí, nejdůležitější je zvyknout si používat čas present perfect v praxi!

Present perfect je nejběžnějším časem používaným v angličtině. Na druhou stranu, protože v češtině taková konstrukce neexistuje, její správná aplikace nám působí velké potíže.

Proto se vyplatí hodně cvičit.

Cvičení a kvízy také pomohou. Osobně jsem však zastáncem učení se mluvením a používáním těchto konstrukcí ve skutečných větách.

Proto v online kurzu angličtiny Speakingo najdete spoustu vět s časem present perfect!

Budou obsahovat všechny výše uvedené (a mnoho dalších) gramatické konstrukce a pouhým opakováním vět se vám všechny podvědomě dostanou do hlavy.

Zajímavé je, že na Speakingo mluvíte… s telefonem nebo počítačem, který vám rozumí, chválí vás a v případě potřeby i opravuje. A vy se „jen“ díváte na hezké obrázky, posloucháte rodilého mluvčího, odpovídáte na otázky na vaší úrovni a všechny znalosti se vám dostanou do hlavy samy! Jako dítě, které se právě učí mluvit!

Každopádně nejlepší je zaregistrovat se dvěma kliknutími níže a nezávazně se přesvědčit, jak zábavné je učit se angličtinu v kurzech Speakingo!

A jaké jsou vaše zkušenosti s tímto zajímavým gramatickým časem?

Neváhejte se ptát a komentovat níže!


Zaregistrujte se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Co znamená YOLO, BFF, XOXO?

Angličané milují nejrůznější zkratky, jejichž význam je obtížný uhodnout i pro ty, kteří znají angličtinu. Prozkoumejte 10 anglických internetových zkratek a zjistěte, co znamená YOLO, BFF, TTYL, XOXO, BTW, PM, GR8, IMO, LOL, ROTFL! EZ?

Číst dále »
Englische Diskursmarker (discourse markers)
Víš, tohle jsou diskurzivní markery

V angličtině máme mnoho slov a výrazů, díky nimž jsou naše prohlášení plynulejší. Říkáme jim diskurzivní markery (discourse markers). Pokud chcete znít jako native speaker, naučte se používat well (no což), I mean (to znamená), nebo you know (no víš).

Číst dále »
počasí v Anglii Londýně, přísloví, výroky
Přísloví o počasí v Anglii

Počasí v Anglii je legendárně deštivé a zatažené. Není divu, že Angličané přišli s několika pěknými příslovími o počasí, které nám mohou být užitečná i v měnícím se českém klimatu!

Číst dále »
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail