cytaty z Małego Księcia po angielsku Antoine de Saint-Exupéry

Cytaty z Małego Księcia po angielsku

Zobacz, jak ładnie przytoczyć w międzynarodowym towarzystwie poniższe cytaty z Małego Księcia po angielsku – nawet, jeśli Antoine de Saint-Exupéry napisał tę książkę po francusku!


Na obrazku gwiazdor muzyki pop Prince na asteroidzie B-612, domu Małego Księcia z okładki słynnej książki Antoine de Saint-Exupéry, którą to okładkę namalował autor sam książki.

Czy Mały Książę Antoine jest książką dla dzieci czy dorosłych?

Mały Książę jest fascynującą książką autorstwa Antoine de Saint-Exupéry, która jedynie pozornie przeznaczona jest dla dzieci. Mały Książę (Antoine de Saint-Exupéry miał szlacheckie pochodzenie) lata między różnymi planetami (natomiast z zawodu autor był pilotem wojskowym) i poznaje świat oraz tajniki natury ludzkiej. Powiastka jest filozoficzną, melancholijną i autorefleksyjną opowieścią dla dorosłych o samotności, utracie, dorastaniu do miłości i przyjaźni – świadczy o tym nawet dedykacja na początku książki:

 • I ask children to forgive me for dedicating this book to a grown-up. I have a serious excuse: this grown-up is the best friend I have in the world. I have another excuse: this grown-up can understand everything, even books for children. 

„Proszę dzieci, by wybaczyły mi zadedykowanie tej książki dorosłemu (dosłownie: „urośniętemu”). Mam poważną wymówkę: ten dorosły jest najlepszym przyjacielem, jakiego mam na świecie. Mam (też) inną wymówkę: ten dorosły potrafi wszystko zrozumieć, nawet książki dla dzieci.”

język angielski dla dorosłych kurs
Patrz również: Angielskie dla dorosłych… czyli jaki? XXX?!

Mały Książę po angielsku

Mało kto wie, że pierwsza wersja Małego Księcia ukazała się… po angielsku! Francuski oryginał zatytułowany Le Petit Prince ukazał się dopiero później! W sumie przetłumaczono ją na 300 języków, w tym na sam język polski aż 19 razy! Jest nawet wersja kaszubska i łemkowska! Małego Księcia po angielsku przeczytać można „jedynie” w siedmiu różnych przekładach1.

Zobaczmy więc, jakie mądrości wyczytać możemy w Małym Księciu Antoine de Saint-Exupéry’ego – po angielsku i po polsku w… dwudziestym, bez wątpienia najgorszym, karygodnie dosłownym w celach dydaktycznych, tłumaczeniu mojego autorstwa!

Cytaty z Małego Księcia po angielsku i po polsku

Poniższe cytaty z Małego Księcia po angielsku pochodzą z anglojęzycznej strony Goodreads, na której czytelnicy mogą wybierać, które sentencje podobają im się najbardziej. Oto najpopularniejsze z nich:

 • And now here is my secret, a very simple secret: It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye.

„A teraz tutaj jest moja tajemnica, bardzo prosty sekret: (To jest) tylko sercem, że „jeden” (ktoś, człowiek) może widzieć właściwie (poprawnie); to co jest esencjonalne, jest niewidzialne dla oka.”

charles iii, jerzy król wielkiej brytanii, prince
Artysta dotychczas znany jako „książę” Patrz również: Kim jest nowy król Wielkiej Brytanii Karol III (King Charles)?

Mały Książę jest również krytyką „dorosłej” ludzkiej natury, o czym świadczy poniższy cytat:

 • I have lived a great deal among grown-ups. I have seen them intimately, close at hand. And that hasn’t much improved my opinion of them.

„Mieszkałem sporo (czasu) wśród dorosłych. Widziałem ich „intymnie” (z bliska), na wyciągnięcie dłoni. I to nie zmieniło (za) wiele mojej opinii na ich (temat).”

 • Grown-ups never understand anything by themselves, and it is tiresome for children to be always and forever explaining things to them.

„Dorośli nigdy (nie) rozumieją niczego sami i to jest męczące dla dzieci, żeby zawsze i wiecznie wyjaśniać im sprawy.”

Zwróć uwagę, jak w języku angielskim unikamy podwójnych zaprzeczeń: never anything (zamiast nothing).

 • All grown-ups were once children… but only few of them remember it.

„Wszyscy dorośnięci byli raz (kiedyś) dziećmi… ale tylko niewielu z nich pamięta to.”

Zwróć uwagę, że mamy tu few – czyli niewielu, a nie z przedimkiem a few, czyli kilku.

a few few little a little
Kolega/koleżanka: Co powiesz na kilka piw wieczorem? | Ja: Nie mogę, muszę jutro pracować. | Trochę później… Patrz również: Mało wiesz o little, a little, few, a few? To trochę opowiem o różnicy między nimi!

Cytaty z Małego Księcia o róży i miłości

Mały Książę to jednak przede wszystkim opowieść o intymnych relacjach międzyludzkich:

 • It is the time you have wasted for your rose that makes your rose so important.

„To jest ten czas, (który) zmarnowałeś (jak do tej pory – mówi nam o tym zastosowanie czasu present perfect!) na swoją różę, który czyni twoją różę tak ważną.”

Róża w Małym Księciu Antoine de Saint-Exupéry jest symbolem miłości, a konkretniej żony autora, z którą mieli wtedy problemy związkowe.

A z gramatycznej perspektywy zwróć uwagę, że po angielsku nie dajemy przecinka przed „że”, czyli that.

Najsłynniejszy cytat o przyjaźni z Małego Księcia

Najpierw musimy wprowadzić kontekst:

 • „I am looking for friends. What does that mean – tame?”
 • „It is an act too often neglected,” said the fox. „It means to establish ties.”
 • „To establish ties?”
 • „Just that,” said the fox. „To me, you are still nothing more than a little boy who is just like a hundred thousand other little boys. And I have no need of you. And you, on your part, have no need of me. To you I am nothing more than a fox like a hundred thousand other foxes. But if you tame me, then we shall need each other. To me, you will be unique in all the world. To you, I shall be unique in all the world….”

” – Szukam przyjaciół. Co to znaczy – oswojony?
– To jest działanie zbyt często zaniedbywane — powiedział lis — To znaczy ustanowić koneksje.
– Zbudować związki?
– Po prostu to — powiedział lis — Dla mnie ciągle jesteś niczym więcej niż małym chłopcem, który jest (taki), jak sto tysięcy innych małych chłopców. I ja nie mam potrzeby ciebie. A ty, ze swojej strony, nie masz potrzeby mnie. Dla ciebie jestem niczym więcej, niż lisem, jak sto tysięcy innych lisów. Ale, jeśli mnie oswoisz, wtedy będziemy siebie potrzebować nawzajem. Dla mnie będziesz unikalny na całym świecie. Dla ciebie ja będę wyjątkowy na całym świecie…”

I to chyba najsłynniejszy cytat z Małego Księcia, gdy chłopiec zaprzyjaźnia się z lisem:

 • “People have forgotten this truth,” the fox said. „But you mustn’t forget it. You become responsible forever for what you’ve tamed. You’re responsible for your rose.”

„Ludzie zapomnieli tej prawdy — powiedział lis — Ale tobie nie wolno tego zapomnieć. Stajesz się na zawsze odpowiedzialny za (to), co oswoiłeś. Jesteś odpowiedzialny za swoją różę.”

Chociaż może to tylko moja subiektywna ocena.

Zwróć uwagę, że angielskie must nie sygnalizuje przymusu zewnętrznego, tylko naszą wewnętrzną powinność.

Have to & must
„Widziałem to w internecie więc to musi być prawda!” Patrz również: Have to & must. Musisz to wiedzieć!

Wcześniej Mały Książę opuścił swą różę, by w podróży szukać odpowiedzi na swoje problemy

 • In those days, I didn’t understand anything. I should have judged her according to her actions, not her words. She perfumed my planet and lit up my life. I should never have run away! I ought to have realized the tenderness underlying her silly pretensions. Flowers are so contradictory! But I was too young to know how to love her.

„W tamtych dniach (wtedy) nie rozumiałem niczego. Powinienem był ocenić ją pod względem jej działań, nie jej słów. Perfumowała (nadawała miłą woń) mojej planecie i rozświetlała (czasownik nieregularny „rozświetlać”: to light-lit-lit) moje życie. Nigdy nie powinienem był uciekać! Powinienem był rozumieć delikatność podszywającą jej głupiutkie pretensje (zwróć uwagę na piękne użycie modals in the past w trzech poprzednich zdaniach)! Kwiaty są tak (wewnętrznie) sprzeczne! Ale byłem za młody, by wiedzieć, jak ją kochać.”

 • Of course, I love you,’ the flower said to him. 'If you were not aware of it, it was my fault’.

„Oczywiście, (że) Cię kocham — powiedział(a) do niego kwiat — Jeśli nie zdawałeś sobie z tego sprawy, to moja wina.”

Mały Książę poniewczasie odkrył wartość swojej róży, o czym świadczy cytat:

 • “People where you live,” the little prince said, „grow five thousand roses in one garden… yet they don’t find what they’re looking for…
 • They don’t find it,” I answered.
 • And yet what they’re looking for could be found in a single rose, or a little water…”
 • Of course,” I answered.
 • And the little prince added, „But eyes are blind. You have to look with the heart.”

” – Ludzie, (tam) gdzie mieszkasz — powiedział Mały Książę — hodują pięć tysięcy róż w jednym ogrodzie…, a jednak nie znajdują tego, czego szukają…
– Nie znajdują tego — odpowiedziałem.
– A jednak to, czego szukają, można by znaleźć w pojedynczej róży lub odrobinie wody…
– Oczywiście — odpowiedziałem.
(I) Mały Książę dodał:
– Ale oczy są ślepe. Musisz patrzeć sercem.”

Dlatego do innej, napotkanej po drodze róży, Mały Książę zwrócił się słowami:

 • You’re beautiful, but you’re empty… One couldn’t die for you. Of course, an ordinary passerby would think my rose looked just like you. But my rose, all on her own, is more important than all of you together, since she’s the one I’ve watered. Since she’s the one I put under glass, since she’s the one I sheltered behind the screen. Since she’s the one for whom I killed the caterpillars (except the two or three butterflies). Since she’s the one I listened to when she complained, or when she boasted, or even sometimes when she said nothing at all. Since she’s my rose.

„Jesteś piękna, ale jesteś pusta… Jeden (człowiek) nie mógłby (nie chciałby) za ciebie umrzeć. Oczywiście zwykły przechodzień pomyślałby, że moja róża wygląda dokładnie tak, jak ty. Ale moja róża, całkiem sama (jedyna), jest ważniejsza niż wy wszystkie razem (wzięte), ponieważ ona jest tą, którą podlewałem. Ponieważ (to) ona jest tą, którą umieściłem pod szkłem (kloszem), ponieważ to ją schowałem za ekranem (parawanem). Ponieważ to ona jest tą, dla której zabijałem gąsienice (oprócz tych dwóch czy trzech motyli). Bo to jej słuchałem, kiedy narzekała, lub gdy się przechwalała, a czasem nawet, kiedy w ogóle nic nie mówiła. Ponieważ ona jest moją różą.”

Zwróć uwagę, że w tych ostatnich zdaniach popularne angielskie słowo since nie znaczy – jak to zwykle jest na testach z angielskiego – od jakiegoś momentu w czasie, lecz coś z zupełnie innej beczki: „ponieważ”. Co ciekawe, for (które zwykle na tychże testach mieszamy z since w kontekście chronologii), tutaj mogłoby bez bólu zamienić since i też by znaczyło „ponieważ”. For zamiast since nadałoby wtedy zdaniu jeszcze bardziej doniosły i poetycki wydźwięk (For she’s the one that….).

słodkie cytaty o miłości po angielsku
Patrz również: 42 słodkie cytaty o miłości po angielsku.

Cytaty z Małego Księcia o przyjaźni

 • „One only understands the things that one tames,” said the fox. „Men have no more time to understand anything. They buy things all ready made at the shops. But there is no shop anywhere where one can buy friendship, and so men have no friends any more. If you want a friend, tame me…

„Można zrozumieć tylko rzeczy, które się oswoi — powiedział lis — Ludzie / mężczyźni nie mają już czasu, żeby cokolwiek zrozumieć. Oni kupują w sklepach rzeczy już całkiem zrobione (gotowe). Ale nie ma nigdzie sklepu, w którym można kupić przyjaźń, tak więc ludzie nie mają już przyjaciół. Jeśli chcesz (mieć) przyjaciela, oswój mnie…”

 • If you come at four in the afternoon, I’ll begin to be happy by three.

„Jeśli przyjdziesz o czwartej po południu, zacznę być szczęśliwy od trzeciej.”

 • Grown-ups love figures… When you tell them you’ve made a new friend they never ask you any questions about essential matters. They never say to you „What does his voice sound like? What games does he love best? Does he collect butterflies? ” Instead they demand „How old is he? How much does he weigh? How much money does his father make? ” Only from these figures do they think they have learned anything about him.

„Dorośli uwielbiają liczby… Kiedy mówisz im, że „zrobiłeś” (poznałeś) nowego przyjaciela, nigdy nie zadają ci żadnych pytań o istotne sprawy. Nigdy nie mówią do Ciebie „Jak brzmi jego głos? Jakie gry uwielbia najbardziej? Czy zbiera motyle?” Zamiast tego „domagają się” (pytają): „Ile ma lat? Ile waży? Ile pieniędzy zarabia jego ojciec?”. Tylko z tych liczb myślą, że dowiedzieli się czegokolwiek o nim.”

cytaty o przyjazni
Patrz również: 43 najpiękniejsze cytaty o przyjaźni po angielsku.

Filozoficzne cytaty z Małego Księcia po angielsku

 • Well, I must endure the presence of a few caterpillars if I wish to become acquainted with the butterflies.

„Cóż, muszę znieść obecność kilku (tutaj mamy już a few!) gąsienic, jeśli chcę zapoznać się z motylami.”

 • A rock pile ceases to be a rock pile the moment a single man contemplates it, bearing within him the image of a cathedral.

„Sterta skał przestaje być stosem kamieni (w) chwili, (gdy) jeden człowiek (zaczyna) ją kontemplować, nosząc w sobie wyobrażenie katedry.”

 • “Where are the people?” resumed the little prince at last. “It’s a little lonely in the desert…” “It is lonely when you’re among people, too,” said the snake.

” – Gdzie są ludzie? — wrócił do rozmowy Mały Książę w końcu. — Trochę tu samotnie na pustyni…”
– Jest samotnie, gdy jesteś wśród ludzi również — powiedział wąż.”

 • What makes the desert beautiful,” said the little prince, „is that somewhere it hides a well…”

„To co czyni pustynię piękną — powiedział mały książę — jest (to), że gdzieś ona skrywa studnię”.

Jak piękny jest język angielski. Po polsku musimy wiedzieć, czy „studnia” to on, ona czy to. Po angielsku rzeczy to „it” i już!

 • What matters most are the simple pleasures so abundant that we can all enjoy them… Happiness doesn’t lie in the objects we gather around us. To find it, all we need to do is open our eyes.

„Tym, co ma największe znaczenie (najważniejsze są) proste przyjemności, (których jest) tak wiele, że wszyscy możemy się nimi cieszyć… Szczęście nie leży w przedmiotach, (które) gromadzimy wokół siebie. By je odnaleźć, wszystko, co musimy zrobić, to otworzyć swoje oczy.”

 • The most beautiful things in the world cannot be seen or touched, they are felt with the heart.

„Najpiękniejsze rzeczy na świecie nie mogą być widziane lub dotknięte (nie da się ich zobaczyć ani dotknąć), je czuje się sercem.”

Mamy tutaj przymiotnik w stopniu najwyższym (the most beautiful) oraz stronę bierną czasu teraźniejszego present simple.

 • When someone blushes, doesn’t that mean 'yes’?

„Gdy ktoś się uśmiecha, czyż nie oznacza to „tak”?”

A tutaj mamy manewr językowy zwany pytaniem negatywnym negative question.

Seneca the younger Quotes, Cytaty Seneki Młodszego po angielsku
Patrz również: Seneca Quotes: Cytaty Seneki Młodszego… po angielsku!

Przed pożegnaniem Mały Książę mówi przyjacielowi:

Zanim Mały Książę nie zdecyduje się wrócić na swoją planetę – z książki do końca nie wiadomo, czy chodzi o śmierć głównego bohatera czy o magiczną teleportację w kosmos – mówi swojemu, już oswojonemu przyjacielowi:

 • All men have stars, but they are not the same things for different people. For some, who are travelers, the stars are guides. For others they are no more than little lights in the sky. For others, who are scholars, they are problems… But all these stars are silent. You-You alone will have stars as no one else has them… In one of the stars I shall be living. In one of them I shall be laughing. And so it will be as if all the stars will be laughing when you look at the sky at night. You, only you, will have stars that can laugh! And when your sorrow is comforted (time soothes all sorrows) you will be content that you have known me… You will always be my friend.

„Wszyscy ludzie mają gwiazdy, ale nie są to te same rzeczy dla różnych ludzi. Dla jednych, którzy są podróżnikami, gwiazdy są przewodnikami. Dla innych są tylko małymi światełkami na niebie. Dla (jeszcze) innych, którzy są naukowcami, są problemami… Ale wszystkie te gwiazdy są ciche (milczą). Ty – ty sam będziesz mieć gwiazdy (takimi), jakimi nikt inny ich (nie) ma… Na jednej z tych gwiazd ja będę mieszkał. Na jednej z nich ja będę się śmiał. I będzie tak, jakby wszystkie gwiazdy się śmiały, gdy spojrzysz w niebo nocą. Ty, tylko ty, będziesz miał gwiazdy, które potrafią się śmiać! A gdy twój smutek zostanie pocieszony (czas koi wszystkie smutki), będziesz zadowolony, że mnie poznałeś… Zawsze będziesz moim przyjacielem.”

 • And you will sometimes open your window, so, for that pleasure . . . And your friends will be properly astonished to see you laughing as you look up at the sky! Then you will say to them, 'Yes, the stars always make me laugh!’ And they will think you are crazy. It will be a very shabby trick that I shall have played on you…

„I czasami otworzysz okno, ot tak, dla tej przyjemności… A twoi przyjaciele będą porządnie zdziwieni, widząc, jak się śmiejesz, gdy patrzysz w niebo! Wtedy powiesz im: „Tak, gwiazdy zawsze sprawiają, że się śmieję!”. I pomyślą, że jesteś szalony. To będzie bardzo kiepska sztuczka, którą ci zrobię…”

W tym ostatnim zdaniu widzimy akurat niezwykle rzadką sytuację – ktoś poza kontekstem egzaminu z języka angielskiego użył czasu future perfect (will have played a trick)! To znaczy w określonym momencie przyszłości (gdy przyjaciel otworzy te okno i koledzy będą myśleli, że oszalał), to Mały Książe „będzie miał już ten psikus zrobionym”. No, bo jeśli od dawna już nie żyje – lub przynajmniej nie mają ze sobą kontaktu z racji dzielących ich lat świetlnych w wersji optymistycznej – to nie może już niczego zrobić. W tym momencie czasu w przyszłości działanie będzie już zwieńczone sukcesem, psikus będzie zrobiony.

Rachael Yamagata, I wish you love, życzenia miłości po angielsku, tłumaczenie tekstu piosenki
Patrz również: Piękna piosenka o rozstaniu. Rachael Yamagata „I wish you love”.

Angielski to nie tylko książkowe cytaty!

Niestety, tak jak nikt nigdy nie nauczył się jeździć na rowerze z książki, tak również nie da się nauczyć płynnie mówić po angielsku samymi oczami. Musimy rozruszać swoje gardło, przełamać opór przed mówieniem w obcym języku!

Dlatego nauka na kursie języka angielskiego Speakingo polega włąsnie na rozmowie po angielsku!

Na tym kursie angielskiego online rozmawiasz, kiedy chcesz i jak długo chcesz, na swoim poziomie zaawansowania. Bez najmniejszego stresu, z komputerem lub telefonem! A co najciekawsze, dzięki technologii, która wykorzystuje Speakingo on Cię rozumie, chwali, a w razie potrzeby cierpliwie poprawia.

W dydaktyce kursu znajdziesz natomiast nie tylko 2000 najpopularniejszych angielskich słów i całą potrzebną Ci gramatykę, ale również mnóstwo ciekawych i mądrych cytatów!

Zresztą, najlepiej zobacz sama lub sam, jak to wygląda! Zarejestruj się poniżej lub pobierz aplikację na telefon, by bez żadnych zobowiązań pouczyć się angielskiego metodą Speakingo zupełnie za darmo!

Rysunek „Małego Princa” autorstwa Jenny Crawford powstał na kilka dni przed śmiercią piosenkarza, ikony popu i przyniósł Kanadyjce niespodziewaną sławę – przynajmniej w Internecie z 2000+ udostępnień.

Podobały się Wam przytoczone cytaty z Małego Księcia Antoine de Saint-Exupéry? Napiszcie w komentarzach co o nich myślicie. 🙂


Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Chcesz rozumieć Anglików? Zacznij mówić jak oni!

Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
przepraszam za reklamY :)

Ale klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
dziŚ Polecam:
like love hate ing or to
Like, love, hate + ing? A może z „to”?

Nasze sympatie czy animozje możemy wyrażać takimi uroczymi czasownikami jak like (lubić), love (uwielbiać) oraz hate (nie znosić). Pytanie za sto punktów: Czy jeśli uwielbiamy tańczyć to powiemy: „I like dancing” czy może raczej „I like to dance”?

Czytaj dalej »
Najnowsze teksty:

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!