śmieszne powiedzonka po angielsku, powiedzenia, cytaty

100 śmiesznych powiedzonek po angielsku

Śmieszne powiedzonka po angielsku, którymi błyśniesz na firmowym lub towarzyskim spotkaniu w międzynarodowym towarzystwie.


Jak śmieszne powiedzenia (funny sayings) po angielsku mogą pomóc nam w nauce?

Mówi się, że nawet jeśli doskonale znamy jakiś język obcy, zawsze będziemy 20% mniej inteligentni w tym języku. Myślę, że jest tak po części dlatego, że trudniej jest nam błysnąć jakimś inteligentnym żartem językowym czy śmiesznym powiedzonkiem po angielsku.

Dlatego by podrasować nasz ranking inteligencji, poniżej 100 powiedzonek po angielsku, którymi zrobisz świetne wrażenie na swoich zagranicznych rozmówcach! Albo dodasz sobie punktów na egzaminie z angielskiego!

Śmieszne powiedzonka po angielsku (1-20)

 • It’s true that we don’t know what we’ve got until we lose it, but it’s also true that we don’t know what we’ve been missing until it arrives.

To prawda, że nie wiemy co mamy dopóki tego nie utracimy, ale prawdą jest również to, że nie wiemy czego nie mieliśmy dopóki się nie pojawi.

 • The only way to keep your health is to eat what you don’t want, drink what you don’t like, and do what you’d rather not. —Mark Twain

Jedynym sposobem zachowania zdrowia jest jedzenie tego, czego nie chcesz, picie tego czego nie lubisz i robienie tego, co wolałbyś nie robić.

 • The average woman would rather have beauty than brains, because the average man can see better than he can think.

Przeciętna kobieta wolałaby być raczej piękna niż inteligentna, ponieważ przeciętny facet lepiej widzi niż myśli.

 • „One of the great things about books is sometimes there are some fantastic pictures.” —George W. Bush

Jedną ze wspaniałych rzeczy w książkach jest to, że czasami są tam wspaniałe obrazki.

 • Always remember: you’re unique, just like everyone else.

Zawsze pamiętaj: jesteś wyjątkowy, tak jak wszyscy inni.

 • The road to success is always under construction.

Droga do sukcesu jest zawsze w remoncie.

 • Where there is a „will,” there are 500 relatives.

Tam gdzie (ostatnia) „wola”, tam 500 krewnych.

[Will jest czasownikiem posiłkowym, który pozwala nam na przykład tworzyć czas przyszły future simple: I will do it. – Zrobię to.

Słowo will może być jednak rzeczownikiem i znaczy wówczas „wola”, tak jak w Last Will czyli „Ostatnia Wola:”, testament.)

 • Wear short sleeves. Support your right to bare arms!

Noś krótki rękawek. Wspieraj swoje prawo do noszenia odkrytych ramion!

[Co w tym powiedzonku jest śmiesznego? W Ameryce często wraca pomysł zakazu dostępu do broni, której zwolennicy walczą o swoje right to keep and bear arms – prawo do posiadania i noszenia broni.]

 • When everything’s coming your way, you’re in the wrong lane.

Jeśli wszystko jedzie „w Twoją stronę” (czyli po Twojej myśli), to znaczy że pojechałeś „pod prąd”.

 • Join The Army. Visit exotic places, meet strange people, then kill them.

Zapisz się do wojska. Odwiedzaj egzotyczne miejsca, poznawaj dziwnych ludzi, potem ich zabijaj.

 • I poured spot remover on my dog. Now he’s gone.

Polałem mojego psa wybielaczem do plam. I zniknął. [spot – plamka, to popularne imię dla psa, którego polał „usuwaczem Reksiów”]

 • Death is hereditary.

Śmierć jest dziedziczna.

 • When you’re right, no one remembers. When you’re wrong, no one forgets.

Gdy masz rację, nikt nie pamięta. Kiedy jesteś w błędzie, nikt nie zapomina. [Jaki piękny przykład zerowego trybu warunkowego!]

 • Cheer up, the worst is yet to come.

Rozchmurz się, najgorsze dopiero nadejdzie.

 • If you can’t see the bright side of life, polish the dull side.

Jeśli nie widzisz jasnej strony życia, wypoleruj tę nudną/ciemną stronę.

 • Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die.

Wszyscy chcą iść do nieba, a nikt nie chce umierać.

 • I stopped fighting my inner demons, we’re on the same side now.

Przestałem walczyć z moimi wewnętrznymi demonami, jesteśmy teraz po tej samej stronie.

 • Well-behaved women rarely make history.

Kobiety dobrych manier rzadko tworzą historię. [Patrz również: Inspirujące cytaty słynnych kobiet.]

 • I would never die for my beliefs because I might be wrong.

Nigdy bym nie umarł za swoje przekonania, ponieważ mogę być w błędzie.

 • He who laughs last, didn’t get it.

Ten kto śmieje się ostatni, nie „załapał” (żartu).

Śmieszne dowcipy po angielsku
Patrz również: Śmieszne dowcipy po angielsku (suchary z tłumaczeniem).

Śmieszne powiedzonka po angielsku (20-40)

 • We live in an age where pizza gets to your home before the police.

Żyjemy w „wieku” (w czasach), kiedy pizza dojeżdża do Twojego domu szybciej niż policja.

 • I’m an excellent housekeeper. Every time I get a divorce, I keep the house.

Doskonale zajmuje się domem. Za każdym razem gdy się rozwodzę, zachowuję dom. (housekeeper czyli gospodarz to dosłownie ten, kto utrzymuje/zachowuje dom)

 • Cheese . . . milk’s leap toward immortality.

Ser: skok mleka ku nieśmiertelności.

 • You have a cough? Go home tonight, eat a whole box of Ex-Lax. Tomorrow you’ll be afraid to cough.

Masz kaszel? Idź wieczorem do domu i zjedz całą paczkę sennozydu (leku na przeczyszczenie). Jutro będziesz się bał zakaszlnąć. [Patrz również: Dlaczego w Rosji nie ma koronawirusa?]

 • He’s so optimistic he’d buy a burial suit with two pairs of pants.

On jest tak optymistyczny, że kupiłby garnitur do trumny z dwiema parami spodni.

 • Half of the people in the world are below average.

Połowa ludzi na świecie jest poniżej średniej.

 • I could tell that my parents hated me. My bath toys were a toaster and a radio.

Wiedziałem, że moi rodzice mnie nienawidzą. Moimi zabawkami do kąpieli były toster i radio.

 • A clear conscience is usually the sign of a bad memory.

Czyste sumienie jest zwykle oznaką kiepskiej pamięci.

 • It is not my fault that I never learned to accept responsibility!

To nie moja wina, że nigdy nie nauczyłem się brać (za siebie) odpowiedzialności!

 • Before marriage, a man yearns for the woman he loves. After marriage, the „Y” becomes silent.

Przed małżeństwem, mężczyzna bardzo pragnie kobiety, którą kocha. Po małżeństwie literka „y” staje się cicha/niewymawiana. (Wtedy z tęsknoty – yearn – robi się earn czyli „zarabiać pieniądze”.)

 • Advice is what we ask for when we already know the answer but wish we didn’t.

Porady to to, o co pytamy, gdy znamy już odpowiedź, ale chcielibyśmy jej nie znać.

 • USA Today has come out with a new survey: Apparently three out of four people make up 75 percent of the population.

(Dziennik) USA Today wykonał nową ankietę: Najwyraźniej trzech z czterech osób stanowi 75% populacji (kraju).

 • Constipated people don’t give a crap.

Ludzie z zatwardzeniem się nie przejmują, mają to gdzieś (Dosłownie: nie robią kupy.)

 • Why does a slight tax increase cost you $200 and a substantial tax cut save you 30 cents?

Dlaczego nieznaczna podwyżka podatków kosztuje Cię 200 USD, podczas gdy na poważnych cięciach podatkowych oszczędzasz 3o centów?

 • My wife made me join a bridge club. I jump off next Tuesday.

Moja żona kazała/namówiła mnie, żeby przyłączył się do klub brydżowego. Zaczynam we wtorek.

Albo

Moja żona kazała/namówiła mnie, żeby przyłączył się do klub mostowego. Skaczę we wtorek.

 • Once you can accept the universe as matter expanding into nothing that is something, wearing stripes with plaid comes easy.

Gdy pogodzisz się już z tym, że Wszechświat jest materią rozprzestrzeniającą się w nicość chociaż jest czymś, noszenie pasków (w połączeniu ze) szkocką kratą przychodzi z łatwością.

 • A word to the wise ain’t necessary, it is the stupid ones who need all the advice.

Mądremu nie trzeba nic mówić, to głupi potrzebują wszelkich (możliwych) porad.

 • Chuck Norris frequently donates blood to the Red Cross. Just never his own.

Chuck Norris często oddaje krew Czerwonemu Krzyżowi. Tylko że nie swoją. [Patrz również: Dlaczego nawigacja GPS mówi do Chucka Norrisa w czasie past simple?]

 • Middle age is when your age starts to show around your middle.

Wiek średni jest wtedy, gdy Twój wiek zaczyna być widoczny wokół twojego środka.

 • Ham and eggs—a day’s work for a chicken; a lifetime commitment for a pig.

Jajka na szynce – dzień pracy dla kury, praca na całe życie dla świni.

śmieszne cytaty po angielsku
Patrz również: Śmieszne cytaty po angielsku.

Śmieszne powiedzonka po angielsku (40-60)

 • I am so clever that sometimes I don’t understand a single word of what I am saying.

Jestem taki mądry, że czasami nie rozumiem ani słowa z tego co mówię.

 • When it comes to thought, some people stop at nothing.

Jeśli chodzi o myśl(enie), niektórych ludzi nic nie zatrzyma. (lub dosłownie: zatrzymują się przy niczym.)

 • You have the right to remain silent. Anything you say will be misquoted, then used against you.

Masz prawo zachować milczenie. Cokolwiek powiesz zostanie błędnie zacytowane, a następnie użyte przeciwko Tobie.

 • If you can’t live without me, why aren’t you dead yet?

Jeśli nie możesz beze mnie żyć, dlaczego nie jesteś jeszcze martwy?

 • I’d like to help you out. Which way did you come in?

Chciałbym Ci pomóc. (Dosłownie pomóc „na zewnątrz”). Którędy wszedłeś?

 • If you can’t beat them, arrange to have them beaten.

Jeśli nie potrafisz ich pobić, znajdź kogoś, kto ich pobije.

[Przeróbka słynnego: If you can’t beat them, join them. Jeśli nie potrafisz ich pokonać to do nich dołącz.]

 • It is a damned poor mind indeed that can’t think of at least two ways of spelling any word.

To strasznie ubogi umysł, naprawdę, jeśli nie potrafi wymyślić przynajmniej dwóch sposobów zapisania jakiegoś słowa. [Patrz również: Śmieszne błędy ortograficzne w memach.]

 • In three words I can sum up everything I’ve learned about life: It goes on.

W trzech słowach mogę zreasumować wszystko, czego nauczyłem się o życiu. Ono płynie dalej.

 • Human beings are the only creatures that allow their children to come back home. 

Ludzie to jedyne stworzenia, które pozwalają swoim dzieciom na powrót do domu.

 • Horse sense is a good judgment which keeps horses from betting on people.

„Koński zmysł” (zdrowy rozsądek) to dobry osąd, dzięki któremu konie nie robią zakładów na ludziach.

 • I don’t deserve this award, but I have arthritis and I don’t deserve that either.

Nie zasługuję na tę nagrodę, ale mam artretyzm i na niego też nie zasłużyłem.

 • Age is a question of mind over matter. If you don’t mind, age don’t matter.

Wiek jest kwestią (wyższości) umysłu nad materią. Jeśli nie masz nic przeciwko (w umyśle), to wiek jest bez znaczenia (matter to „materia” lub „mieć znaczenie”)

 • Happiness is having a large, loving, caring, close-knit family in another city.

Szczęście to posiadanie wielkiej, kochającej, troskliwej, bliskiej sobie rodziny w innym mieście.

 • Don’t tell me the sky is the limit when there are footprints on the moon.

Nie mów mi że „niebo jest granicą” (to znaczy „możesz wszystko”), skoro na księżycu są ślady stóp (człowieka).

 • The sex was so good that even the neighbors had a cigarette.

Seks był tak dobry, że nawet sąsiedzi zapalili (po nim) papierosa.

 • Why do psychics have to ask you for your name?

Dlaczego jasnowidze muszą pytać jak się nazywasz?

 • I don’t suffer from insanity, I enjoy every minute of it.

Nie cierpię (nie jestem chory) na szaleństwo, cieszę się każdą chwilą.

 • I get enough exercise pushing my luck.

Wystarczy mi już sportu od wyciskania szczęścia. (push luck to znaczy ryzykować, igrać z losem)

 • Sometimes I wake up grumpy; other times I let her sleep.

Czasami budzę się markotny, kiedy indziej pozwalam jej spać. (Druga część zdania pokazuje, że grumpy nie był przymiotnikiem „marudny”, ale rzeczownikiem Grumpy czyli Maruda.)

cytaty o przyjazni
Patrz również: Piękne cytaty o przyjaźni do nauki angielskiego.

Śmieszne powiedzonka po angielsku (60-80)

 • I want to die in my sleep like my grandfather . . . not screaming and yelling like the passengers in his car.

Chciałbym umrzeć we śnie jak mój dziadek… nie krzycząc i wrzeszcząc jak pasażerowie jego auta.

 • We are Microsoft. Resistance is futile. You will be assimilated. 

Tu Microsoft. Opór jest daremny. Zostaniecie zasymilowani. (Przeróbka cytatu ze Star Treka)

 • The more people I meet, the more I like my dog.

Im więcej ludzi spotykam, tym bardziej lubię swojego psa. [Patrz również: Cytaty o psach… by Twój angielski nie zszedł na psy!]

 • You’re just jealous because the voices only talk to me.

Po prostu jesteś zazdrosna o to, że głosy rozmawiają tylko ze mną.

 • I got a gun for my wife—best trade I’ve ever made.

Kupiłem żonie broń (albo: dostałem broń za żonę) – najlepsza wymiana jaką kiedykolwiek (w życiu) zrobiłem.

 • Beauty is in the eye of the beer holder.

Piękno jest w oku dzierżącego piwo.

[Od: Beauty is in the eye of beholder – piękno jest w oku patrzącego.]

 • To all you virgins, thanks for nothing.

A wszystkim wam dziewicom, dziękujemy za nic.

 • Beauty is a light switch away . . .

Piękno jest wyłącznik światła stąd…

 • The evening news is where they start by saying “good evening,” and proceed by telling you why it’s not.

Wiadomości wieczorne zaczynają się od „dobry wieczór”, po czym kontynuują mówiąc Ci, dlaczego taki nie jest.

 • There are three kinds of people in this world: those who can count and those who can’t.

Są trzy rodzaje ludzi na świecie: Ci którzy potrafią liczyć i ci, którzy nie potrafią. [Patrz również: Ułamki, procenty i cała ta matematyka po angielsku.]

 • When life hands you lemons, make lemonade, find the person that life handed vodka to, and have a party.

Gdy życie „daje Ci gorzki orzech do zgryzienia” czyli „daje Ci cytryny” zrób lemoniadę, znajdź osobę, której życia dało wódkę i zróbcie imprezę.

 • If Barbie is so popular then why do we buy her friends and boyfriends?

Skorto Barbie jest taka popularna, dlaczego musimy kupować jej przyjaciół i chłopaka?

 • God created the world, everything else is made in China.

Bóg stworzył świat, wszystko inne zostało wyprodukowane w Chinach.

 • Before you criticize someone, walk a mile in their shoes. That way, you’ll be a mile from them, and you’ll have their shoes.

Zanim kogoś nie skrytykujesz, „przejdź milę w jego butach” (postaw się w jego sytuacji). W ten sposób będziesz oddalony od niego/niej o milę, i będziesz mieć jego/jej buty.

 • Why do they sterilize the needles for lethal injections?

Po co oni sterylizują igły do zastrzyku śmierci?

 • Practice doesn’t make perfect. Perfect practice makes perfect.

Praktyka nie czyni doskonałym. Doskonała praktyka czyni doskonałym.

 • Those who throw dirt only lose ground.

Ci którzy rzucają błotem jedynie tracą grunt (pod nogami).

 • You never truly understand something unless you can explain it to your grandmother.

Nigdy niczego tak naprawdę nie rozumiesz, dopóki nie wytłumaczysz tego swojej babci.

 • Error. No keyboard. Press F1 to continue.

Błąd. Brak klawiatury. Wciśnij F1 żeby kontynuować. [Patrz również: Angielski dla programistów. Naucz się języka Szekspira lepiej niż C+]

 • Experience is what you get when you didn’t get what you wanted.

Doświadczenie jest tym co dostajesz, gdy nie dostajesz tego, co chciałeś (dostać).

Jeokresach warunkowych z czasownikami modalnymi, conditionals with modals, nauczysz!
Patrz również: Jeśli przeczytasz ten artykuł o okresach warunkowych z czasownikami modalnymi (conditionals with modals) być może w końcu się ich nauczysz!

Śmieszne powiedzonka po angielsku (80-100)

 • Birthdays are good for you. Statistics show that people who have the most live the longest.

Urodziny są dla Ciebie dobre (zdrowe). Statystyki pokazują, że Ci którzy mają ich najwięcej najdłużej żyją.

 • hey occifer i swear to drunk im not as god as you think i am.

Sześć panie wu-ładzo. przysiengam na pijany sze nje jestem taki Bóg jak myślisz.

 • This sentence is a lie.

To zdanie jest kłamstwem.

[Nawiązanie do słynnego paradoksu kłamcy: Jeśli kłamca powie, że kłamie, to czy jego wypowiedź jest prawdą czy fałszem?]

 • Men are like parking stalls. All the good ones are taken and the rest are handicapped!

Faceci są jak miejsca parkingowe. Wszyscy fajni są zajęci, a reszta jest dla upośledzonych.

 • Change is good, but dollars are better.

Zmiany są dobre, ale dolary są lepsze. (change to również reszta, „drobniaki” które dostajemy po zapłaceniu banknotem w sklepie.)

 • How is it that “fat chance” and “slim chance” mean the same thing?

Jak to jest, że „gruba (niewielka) szansa” oraz „chuda (nikła) szansa” znaczą to samo?

 • 1492: Native Americans discover Columbus lost at sea.

Rok 1492: amerykańscy Indianie odkrywają zagubionego na morzu Kolumba.

 • Laugh and the world laughs with you. Cry and the world laughs harder.

Śmiej się i świat będzie się śmiał z Tobą. Płacz, a świat zaśmieje się jeszcze głośniej. [Patrz również: Stopniowanie angielskich przymiotników.]

 • Everyone hates me because I’m paranoid.

Wszyscy mnie nienawidzą z powodu mojej paranoi!

 • Solution to two of the world’s problem: feed the homeless to the hungry.

Rozwiązanie dwóch światowych problemów: nakarmić biednych bezdomnymi.

 • You laugh because I’m different, I laugh because I just farted!

Ty śmiejesz się, bo jestem inny. Ja śmieję się, bo właśnie pierdnąłem.

 • Whoever said nothing is impossible never tried slamming a revolving door!

Ktokolwiek powiedział, że nie ma rzeczy niemożliwych, nigdy nie próbował trzasnąć drzwiami obrotowymi!

 • Silence is golden, but duck tape is silver.

Milczenie jest złotem, a taśma do kanalizacji jest srebrna. [Parz również: Jak pozbyć się blokady językowej?]

 • When life gives you melons . . . you might be dyslexic.

jeśli życie daje ci melony (melons zamiast lemons)… możesz mieć dyslekcję.

 • There’s no 'I’ in team, but there is in 'win.’

W słowie „zespół” (team) nie ma litery i (pisane wielką literą I znaczy „ja”), jest za to w „wygrywać” (win).

 • Those who criticize our generation seem to forget who raised it!

Ci, którzy krytykują nasze pokolenie zdają się nie pamiętać kto je wychował!

 • Man who goes to bed with an itchy butt . . . wakes up with a stinky finger!

Człowiek, który idzie spać ze swędzącym tyłkiem… budzi się ze śmierdzącym palcem!

 • Children in the back seat cause accidents, accidents in the back seat cause children!

Dzieci na tylnym siedzeniu (samochodu) powodują wypadki, wypadki na tylnym siedzeniu powodują dzieci!

 • The only good thing about going bra-less at my age is that it pulls the wrinkles right out of my face.

Jedyną zaletą chodzenia bez biustonosza w moim wieku jest to, że ściągają mi zmarszczki z twarzy.

 • How do you know when you are too drunk to drive? When you swerve to miss a tree . . . and then realize it was your air-freshener.

Skąd wiedzieć, że jest się zbyt pijanym żeby prowadzić (samochód)? Gdy skręcasz gwałtownie by wyminąć drzewo… i okazuje się, że to Twój odświeżacz powietrza.

inspirujące cytaty motywacyjne po angielsku z tłumaczeniem
Patrz również: Inspirujące cytaty motywacyjne po angielsku.

Śmieszne powiedzonka naprawdę mogą pomóc w nauce języka angielskiego!

Jak zapamiętywać nowe słowa i angielskie konstrukcje gramatyczne?

Najlepiej w kontekście, żeby wiedzieć jak poprawnie je stosować!

A jak sprawić by wiedza nie wyleciała nam z głowy?

Budować skojarzenia – najlepiej wychodzi nam to wtedy, gdy używamy wielu zmysłów naraz, słyszymy coś szokującego, niecodziennego lub… śmiesznego!

Dlatego w programie dydaktycznym kursu języka angielskiego online Speakingo zawarłem wiele podobnych śmiesznych powiedzonek i mądrych cytatów, które nie tylko sprawiają że nauka języka angielskiego jest ciekawsza, ale wprowadzają istotne obszary gramatyki i słownictwa!

Na Speakingo rozmawiasz z komputerem jak z nauczycielem, który Cię rozumie, chwali lub poprawia. W ten sposób uczysz się mówić, nie tylko biernie rozumieć. Dzięki temu gdy musisz coś powiedzieć, po prostu mówisz, zamiast zastanawiać się nad regułkami czy listami słówek.

A wszystko to bez dojazdów i wychodzenia z domu, za bardzo rozsądną cenę (miesiąc nauki kosztuje tyle co jedna godzina korepetycji).

Zresztą najlepiej zobacz sama czy sam, czy taka metoda nauki języka angielskiego Ci odpowiada!

Dwoma kliknięciami możesz zarejestrować się do serwisu i przez tydzień za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć, czy odpowiada Ci taka nauka.


Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Chcesz rozumieć Anglików? Zacznij mówić jak oni!


Znacie jeszcze jakieś inne śmieszne powiedzonka, ciekawe powiedzenia, czy mądre cytaty po angielsku? Podzielcie się swoimi ulubionymi angielskimi powiedzonkami w komentarzach!

Śmieszne powiedzonka zaczerpnąłem ze strony 100 Funny Sayings, Quotes and Phrases.

Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
przepraszam za reklamY :)

Ale klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
dziŚ Polecam:
Have to & must
Have to & must. Musisz to wiedzieć!

W języku angielskim mamy dwa podstawowe sposoby, w jakie możemy powiedzieć, że coś musimy: have to oraz must. Co ciekawe, have to (has to) dużo bardziej przypomina nasze „muszę” niż samo must. Jak i kiedy ich używamy i jaka jest między nimi różnica?

Czytaj dalej »
metod nauki języka angielskiego gdy nie mamy na to czasu
5 metod nauki języka angielskiego gdy nie mamy na to czasu

Brak czasu – to najczęściej powtarzana wymówka przez osoby, które odwlekają naukę języka w nieskończoność. „Mam tyle rzeczy do zrobienia, że aż nie wiem co pierwsze odłożyć na potem! 🙂 W dzisiejszych czasach każdy jest zabiegany. Mamy na głowie milion obowiązków. Kilka godzin na naukę języka w tygodniu dla wielu

Czytaj dalej »
Najnowsze teksty:

Co to znaczy BSOD?

Anglicy uwielbiają skróty, co nie zawsze ułatwia im komunikację i wzajemne zrozumienie. Popularnym ostatnio skrótem stał się BSOD. Co znaczy ten skrót?

Czytaj dalej »

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!