10 pozytywnych wiadomości na koniec 2022 roku

10 pozytywnych wiadomości na koniec 2022 roku

Posłuchaj tych 10 pozytywnych wiadomości na koniec 2022 roku (po angielsku i po polsku), by z nadzieją wejść w 2023 rok! Chociaż tak naprawdę cieszyć będą każdego roku!


Pozytywne wiadomości na koniec 2022 roku

Rok 2022 zdominowały tragiczne wiadomości na temat wojny na Ukrainie. Do tego inflacja i braki prądu. Wraz ze śmiercią królowej Elżbiety, w Anglii skończyła się „druga epoka elżbietańska”. Jednak na świecie dzieją się też dobre rzeczy. Nie zapominajmy o tym!

Zresztą było tak samo w poprzednich latach:

A oprócz tego…

… dobrze się dzieje na kursie języka angielskiego Speakingo!

W 2022 roku:

Jest wspaniały rozwój – a wszystko dopiero przed nami!

Pozytywne wiadomości po angielsku na koniec 2022 roku

Czas więc sprawdzić jakie postępy poczyniliście w nauce angielskiego! Poniżej nagranie z 10 pozytywnymi wiadomościami na koniec 2022 roku – oczywiście po angielsku!

A jeśli nie wszystko zrozumiecie – co jest zrozumiale, ponieważ pada tam trochę specjalistycznych słówek – poniżej transkrypcja nagrania z tradycyjnie dosłownym tłumaczeniem!

Dziesiąta pozytywna wiadomość na koniec 2022 roku: Wygrana dla przyrody

 • €200,000,000! That’s how much an anonymous Frenchman won in the Euromillions jackpot lottery, and almost the sum total of how much he gave towards the preservation of tropical rainforest in West Africa, and forests in his native country. The lucky winner established the Anyama Endowment Fund, named after a town in Côte d’Ivoire where it’s understood he spent a lot of time.

€200,000,000! Tyle właśnie wygrał anonimowy Francuz w loterii Euromillions i prawie tyle samo przekazał na ochronę lasów tropikalnych w Afryce Zachodniej oraz lasów w swoim kraju. Szczęśliwy zwycięzca założył Anyama Endowment Fund, nazwany tak od miasta na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w którym, „jak się rozumie” (na to wygląda), spędził dużo czasu.

 • His winnings will go for “the protection and revitalization of forests, the preservation and regeneration of biodiversity and the support of family caregivers.”

Jego wygrana zostanie przeznaczona na „ochronę i rewitalizację lasów, zachowanie i regenerację bioróżnorodności oraz wsparcie opiekunów rodziny.”

 • “I only played during large jackpots, for one purpose: to devote most of this sum to the creation of a foundation,” he wrote in an open letter on the Fund’s website.

„Grałem tylko podczas dużych jackpotów, w jednym celu: aby większość tej sumy przeznaczyć na stworzenie fundacji” – napisał w liście otwartym na stronie internetowej funduszu.

 • It was the second-largest jackpot in the lottery’s history. The winner is only known to be a retiree in the south of France, who wants to spread the message that humans can preserve the natural environment if we want to, and that giving makes people more happy than having.

Była to druga co do wielkości kumulacja w historii loterii. Wiadomo jedynie, że zwycięzca jest emerytem z południa Francji, który chce szerzyć przesłanie, że ludzie mogą zachować (ochronić) środowisko naturalne, jeśli tylko zechcą, a dawanie czyni ludzi bardziej szczęśliwymi niż posiadanie.

9. pozytywna wiadomość na koniec 2022 roku: Dobrodziej edukacji

 • Students at a Texas College graduated last week not only with their diplomas but with their balances cleared suddenly by an anonymous donor. More than 100 students assembled for the 133rd graduation ceremony at Wiley College and were shocked to hear President & CEO Dr. Herman J. Felton, Jr. announce that their balances had been paid off.

Studenci jednego z teksańskich college’ów (uniwersytetów) ukończyli studia w zeszłym tygodniu nie tylko z dyplomami, ale także z saldami wyczyszczonymi nagle przez anonimowego darczyńcę. Ponad 100 studentów zebrało się na 133 ceremonii ukończenia Wiley College i było zszokowanych słysząc, jak prezes i dyrektor generalny Dr. Herman J. Felton, Jr. ogłosił, że ich salda zostały spłacone.

 • The recent pandemic had exacerbated some students’ ability to pay their debts, so some graduates and parents in the audience in Marshall, Texas, were especially thrilled to hear the news. The estimated total owed by the class of 2022 was $300,000.

Niedawna pandemia pogorszyła zdolność niektórych studentów do spłacania długów, więc niektórzy absolwenci i rodzice na widowni w Marshall w Teksasie byli szczególnie podekscytowani słysząc tę wiadomość. Szacowana suma długów klasy (rocznika) 2022 wynosiła 300 000 dolarów.

 • “Our commitment to our students goes beyond their time while they are enrolled,” said Felton. “We are grateful for this anonymous donor who will assist the students in paying off their balances.”

„Nasze zobowiązanie (misja) wobec naszych studentów wykracza poza ich czas, gdy są zapisani (są na studiach)”, powiedział Felton. „Jesteśmy wdzięczni za tego anonimowego darczyńcę, który pomoże studentom w spłacie ich sald (ich kredytu studenckiego)”.

 • Wiley College, with its focus on social good and leadership, has reduced its tuition in the past years to $17,500 to cover fees, room, and board. Now the school’s motto is even more appropriate: “Go forth Inspired.”

Wiley College, stawiający na dobro społeczne i przywództwo, w ostatnich latach obniżył czesne do 17,5 tys. dolarów na pokrycie opłat, pokoju i wyżywienia. Teraz motto szkoły jest jeszcze bardziej odpowiednie: „Kroczcie Naprzód Zainspirowani”.

Miss Paul Bixler, Lindsey Graham, mama w przebraniu kota, transgenderowi nauczyciele
Patrz również: Mama przebrana za kota na wywiadówce w USA.

8. dobra wiadomość na koniec 2022 roku: Młody Anglik młodym Ukraińskim dzieciom

 • After a young boy’s woodworking project went viral, he seized on his new internet following to raise money – not for himself – but for the children of Ukraine. When Gabriel Clarkie’s proud dad tweeted a link to his son’s hobby of carving wooden bowls and posting them for sale on Instagram, it went viral – and his Insta followers jumped from 6 to 227,000 in just 48 hours.

Po tym, jak projekt rzeźbienia w drewnie przez młodego chłopca stał się wirusowy, wykorzystał on swoje nowe internetowe osiągnięcia, aby zebrać pieniądze – nie dla siebie, ale dla dzieci na Ukrainie. Kiedy dumny tata Gabriela Clarkie’ego opublikował na Twitterze link do hobby syna, jakim jest rzeźbienie drewnianych misek i wystawianie ich na sprzedaż na Instagramie, sprawa stała się wirusowa – a liczba jego obserwatorów na Insta skoczyła z 6 do 227 000 w ciągu zaledwie 48 godzin.

 • Rather than fulfilling the 20,000 requests for wooden bowls, Clarkie Woodwork – who lives in Cumbria in northern England – announced he would make one single bowl, Gabriel’s Bowl For Ukraine, to be given out in a lottery to anyone who makes a donation to Save The Children Ukraine.

Zamiast spełnić 20 000 próśb o drewniane miski, Clarkie Woodwork – mieszkający w Cumbrii w północnej Anglii – ogłosił, że wykona jedną miskę, Miskę Gabriela Dla Ukrainy, która zostanie wylosowana w loterii spośród wszystkich, którzy wpłacą datek na (fundację) Ratujmy Dzieci Ukrainy.

 • Virality struck once again, and a $6,260 appeal turned into $325,000 success, with nearly 15,000 people donating. Part of the viral bump came when the appeal came to the attention of J.K. Rowling, Nick Offerman, and Stephen Fry, who all passed it along to their unfathomable numbers of followers.

Wirusowa (wielka popularność) „uderzyła po raz kolejny”, a apel o 6 260 dolarów zamienił się w sukces w wysokości 325 000 dolarów, przy czym prawie 15 000 osób przekazało datki. Część tego wirusowego skoku nastąpiła, gdy apel zwrócił uwagę J.K. Rowling, Nicka Offermana i Stephena Fry’a, którzy przekazali go bezkresnym liczbom ludzi śledzących ich media społecznościowe.

 • Gabriel’s Bowl for Ukraine now has a new home in Renuka Chapman, and the $325,000 will go a long way in benefitting the children of Ukraine.

Gabriel’s Bowl dla Ukrainy ma (znalazł) teraz nowy dom u Renuki Chapman, a $325,000 „przejdzie długą drogę” (bardzo pomoże) w przynoszeniu pożytku dzieciom na Ukrainie.

7. pozytywna wiadomość na koniec 2022 roku: Fenomenalna zbiórka dla zwierząt

 • JoAnne Worley and Loretta Swit were among the celebrities who began a campaign on social media called the #BettyWhiteChallenge in honour of Betty White’s 100th birthday. The actress died on New Year’s Eve, just weeks before her centennial celebration of January 17th – but because she is so beloved, the campaign has taken flight to raise millions for animals.

JoAnne Worley i Loretta Swit znalazły się wśród celebrytów, którzy rozpoczęli kampanię w mediach społecznościowych o nazwie #BettyWhiteChallenge na cześć setnych urodzin Betty White. Aktorka zmarła w Sylwestra, zaledwie (dwa) tygodnie przed obchodami jej setnej rocznicy 17 stycznia – ale ponieważ jest tak uwielbiana, kampania nabrała rozpędu, by zebrać miliony dla zwierząt.

 • Actors & Others For Animals, the charity for which she served on the Board of Directors, launched the campaign asking for donations of $100 for Betty’s 100th birthday. Dozens of other groups benefitted, too, as the public began sending in money to local shelters in Ms. White’s name.

Organizacja charytatywna Aktorzy & Inni dla Zwierząt, dla (w) której była członkiem zarządu, rozpoczęła kampanię prosząc o datki w wysokości 100 dolarów na setne urodziny Betty. Dziesiątki innych grup również skorzystało, ponieważ „społeczeństwo” (ludzie) zaczęli wysyłać pieniądze do lokalnych schronisk w imieniu pani White.

 • Almost 400,000 people used Facebook and Instagram to donate to the challenge, raising an incredible $12.7 million dollars for animal shelters and rescuers all over the country – with 100% of the pledges going directly to the organizations. Two Philadelphia shelters brought in $100,000; a Los Angeles zoo charity got $70,000; an Arkansas shelter was flooded with over $12,000; and Dubuque, Iowa shelters received $13,000.

Prawie 400 000 osób skorzystało z Facebooka i Instagrama, aby przekazać darowiznę na wyzwanie, zbierając (w ten sposób) niesamowitą kwotę 12,7 miliona dolarów na schroniska dla zwierząt i ratowników w całym kraju – przy czym 100% obiecanych pieniędzy trafiło bezpośrednio do organizacji. Dwa filadelfijskie schroniska otrzymały 100 000 $; organizacja charytatywna zoo w Los Angeles otrzymała 70 000 $; schronisko w Arkansas zostało zalane ponad 12 000 $; a schroniska w Dubuque, (w stanie USA) Iowa otrzymały 13 000 $.

 • Betty had prepared a video to share on her 100th birthday which was recorded just days before her death. „I just wanna thank you all for your love and support…over the years… Thank you so much…and…stick around!”

Betty przygotowała filmik, którym miała się podzielić w swoje setne urodziny, a który został nagrany na kilka dni przed śmiercią. „Chcę tylko podziękować wam wszystkim za waszą miłość i wsparcie… przez te wszystkie lata… Dziękuję bardzo… i… trzymajcie się!”.

peta, obrońcy praw zwierząt, gatunkizm, dyskryminacja gatunkowa, idiomy ze zwierzętami, cenzura
Patrz również: PETA przeciwko angielskim obelgom ze zwierzętami.

6. dobra wiadomość na koniec 2022 roku: Brawurowa akcja policji

 • Officer Jonathan Smith, was called to Bond Lake near Lewiston, New York, after receiving reports of a Labrador that had fallen in about 50 yards from the shore. In this heart-in-mouth footage captured by a fellow officer’s bodycam, the brave cop throws off some equipment before dashing out onto the ice, without any caution for his own safety.

Oficer Jonathan Smith, został wezwany do Bond Lake w pobliżu Lewiston, Nowy Jork, po otrzymaniu wiadomości o labradorze, który wpadł do (wody) około 50 jardów od brzegu. W tym filmie, który został zarejestrowany przez kamerę kolegi, dzielny policjant zrzuca sprzęt przed wejściem na lód, nie dbając o własne bezpieczeństwo.

 • The owner had been walking the 10-month-old pup around the lake on January 5 when the pup spotted a distant flock of geese landing on the water and bolted towards them. Horrified, the pup’s owner watched as the dog fell into the freezing water at the edge of the ice. Frantically they called 911, and 15 minutes later, Officer Smith and two other officers from the Police Department arrived.

Właścicielka spacerowała 5 stycznia z 10-miesięcznym szczeniakiem wokół jeziora, gdy szczeniak zauważył odległe stado gęsi lądujących na wodzie i wystrzelił w ich kierunku. Przerażona właścicielka szczeniaka patrzyła jak pies wpada do lodowatej wody na krawędzi lodu. Gorączkowo zadzwonili na 911, a 15 minut później przybył oficer Smith i dwóch innych oficerów z Departamentu Policji.

 • Without hesitation or rescue equipment, the officer removed his vest and gun belt and hustled over the ice towards an exhausted pup. When he got close enough to her, Officer Smith grabbed the pooch and pulled her from the water so she was able to run back over the ice to her owner.

Bez wahania czy sprzętu ratunkowego, oficer zdjął kamizelkę i pas z bronią i popędził przez lód w kierunku wyczerpanego szczeniaka. Kiedy znalazł się wystarczająco blisko niej (bo szczeniak był suczką), oficer Smith chwycił psiaka i wyciągnął ją z wody, dzięki czemu była w stanie pobiec z powrotem przez lód do swojego właściciela.

 • Lewiston Police Department posted the bodycam footage from the rescue on their Facebook page, along with the message from the pup’s owner. Officer Smith was also honored recently for pulling a woman from a burning building in November, and has been working at Lewiston Police Department since July 2020.

Wydział Policji w Lewiston zamieścił nagranie z kamery (którą miał na ciele funkcjonariusza) z akcji ratunkowej na swojej stronie na Facebooku wraz z wiadomością od właścicielki szczeniaka. Oficer Smith został również uhonorowany niedawno za wyciągnięcie kobiety z płonącego budynku w listopadzie, a pracuje w Lewiston Police Department od lipca 2020 roku.

[Zwróć uwagę na ładne zastosowanie present perfect continuous w ostatnim zdaniu! 🙂 ]

5. wspaniała wiadomość na koniec 2022 roku: Staruszka z błota

 • “Muddy” Mildred Wilson is at it again. The 83-year old with two Tough Mudder races to her name just crushed a third one, becoming the oldest person ever to finish the famous 5K. The Tough Mudder 5K in Missouri, Wilson’s home state, was honored to feature the octogenarian for the third time, and in this event, she was raising money to drill a fresh water well in a rural African village.

„Błotnista” Mildred Wilson znów jest w to zaangażowana. 83-latka z dwoma wyścigami Twardy Błotniarz na koncie właśnie „zmiażdżyła” trzeci (bieg), stając się najstarszą osobą, która kiedykolwiek ukończyła słynne 5K. Tough Mudder 5K w Missouri, rodzinnym stanie Wilson, miał zaszczyt wystawić „oktogeniankę” (80+ latkę) po raz trzeci, a w tym wydarzeniu zbierała ona pieniądze na wywiercenie studni ze słodką wodą w wiejskiej afrykańskiej wiosce.

 • In 2021, when she completed her second 5K, she dedicated it to her late husband Farrell, who was able to see her cross the finish line for her first race in 2019. Now she’s doing it for her son, Danny Wilson, who is the leader of the youth group working to raise money to drill wells in Africa.

W 2021 roku, kiedy ukończyła swój drugi 5K, zadedykowała go swojemu zmarłemu mężowi Farrellowi, który mógł zobaczyć, jak przekracza linię mety podczas swojego pierwszego wyścigu w 2019 roku. Teraz robi to dla swojego syna, Danny’ego Wilsona, który jest liderem grupy młodzieżowej pracującej nad zebraniem pieniędzy na wiercenie studni w Afryce.

 • “I will get muddy so others can drink clean water. I would love for you to help me make the vision a reality!!!” Mildred wrote on the GoFundMe page. The village in question has a single water hole, about the same color as the Tough Mudder ponds that Wilson must crawl through early on in the 5K.

„Ubrudzę się błotem, aby inni mogli pić czystą wodę. Bardzo bym chciała, żebyście pomogli mi urzeczywistnić tę wizję!!!” napisała Mildred na stronie GoFundMe. Wioska, o której mowa, ma jeden otwór wodny, mniej więcej tego samego koloru co stawy w Tough Mudder, przez które Wilson musi się przeczołgać na początku 5K.

 • If it doesn’t rain, the villagers must travel over a literal mountain range to find the next one. Danny and Mildred hope to raise the $5000 that they set out to achieve through their GoFundMe campaign.

Jeśli nie pada, mieszkańcy wioski muszą pokonać dosłownie pasmo górskie, aby znaleźć następny (staw). Danny i Mildred mają nadzieję, że dzięki kampanii GoFundMe uda im się zebrać 5000 dolarów.

Nauka języka angielskiego dla seniorów online
Patrz również: Nauka języka angielskiego dla seniorów online.

4. wspaniała wiadomość na koniec 2022 roku: Kobieta uratowała pociąg w Indiach

 • A brave woman may have saved hundreds of lives in India by waving her red sari to stop a train, after spotting broken tracks further down the line. Omvati Devi waved the flowing red garment in front of an approaching train after noticing part of the line was faulty. Spotting the woman, the driver was able to stop the train just in the nick of time, avoiding potential disaster.

Odważna kobieta być może uratowała setki istnień ludzkich w Indiach, machając swoim czerwonym sari, aby zatrzymać pociąg, po tym jak zauważyła uszkodzone tory w dalszej części linii (kolejowej). Omvati Devi machała czerwoną szatą przed nadjeżdżającym pociągiem po tym, jak zauważyła, że część linii jest uszkodzona. Widząc kobietę, maszynista był w stanie zatrzymać pociąg w samą porę, unikając potencjalnej katastrofy.

 • Omvati’s quick-thinking benefitted more than hundreds of passengers aboard the train in India. The woman, who’s been praised for her heroic actions, said that, “I was on my way to the land for routine work and it was then when I stumbled to found a broken track. I used my sari to tie it around the track to thwart any untoward incident which luckily did work when the driver applied brakes.”

Szybkie myślenie Omvati przyniosło korzyści więcej niż setkom pasażerów na pokładzie pociągu w Indiach. Kobieta, która została pochwalona za jej bohaterskie działania, powiedziała „Byłam w drodze na pole do codziennej pracy i to wtedy potknęłam się (i w ten sposób) znalazłam zepsutą szynę. Użyłam mojego sari, aby związać je wokół toru, aby udaremnić jakikolwiek niepożądany incydent, co na szczęście zadziałało, gdy kierowca „zastosował” (nacisnął) hamulce.”

3. optymistyczna wiadomość na koniec 2022 roku: Nadzieja dla oceanów

 • Representatives from more than 100 countries have committed to measures aimed at preserving the ocean from human harm, including stepping up the fight against illegal fishing, cutting plastic pollution and better protecting international waters.

Przedstawiciele ponad 100 krajów zobowiązali się do podjęcia działań mających na celu ochronę oceanu przed szkodliwym (działaniem) człowieka, w tym do nasilenia walki z nielegalnymi połowami, ograniczenia zanieczyszczenia plastikiem i lepszej ochrony wód międzynarodowych.

 • The French president, Emmanuel Macron, hosting the high-level session of the One Ocean summit said that 2022 was “a decisive year, and we should take here, clear and firm commitments.” The 27 EU states and 16 others agreed to pursue a global agreement by the end of the year to regulate the sustainable use of the high seas – waters lying outside any one country’s jurisdiction, and preserve their biodiversity.

Prezydent Francji Emmanuel Macron, goszcząc na sesji wysokiego szczebla „szczytu” (prestiżowej konferencji) Jeden Ocean, powiedział, że 2022 to „decydujący rok i powinniśmy podjąć tutaj jasne i stanowcze zobowiązania.” 27 państw UE i 16 innych zgodziło się dążyć do zawarcia do końca roku globalnego porozumienia, które regulowałoby zrównoważone korzystanie z „wysokiego” (pełnego, otwartego) morza – wód leżących poza jurysdykcją jakiegokolwiek kraju oraz chroniło ich różnorodność biologiczną.

 • Half a dozen more countries joined a “plastics economy global commitment” backed by the UN environment programme to help governments and businesses transition to a circular economy aimed at recycling or reusing 100% of all plastics.

Pół tuzina krajów dołączyło do „globalnego zobowiązania na rzecz gospodarki tworzywami sztucznymi” wspieranego przez program środowiskowy ONZ, który ma pomóc rządom i przedsiębiorstwom w przejściu na „gospodarkę obiegową”, której celem jest recykling lub ponowne wykorzystanie 100% wszystkich tworzyw sztucznych.

Świąteczne reklamy po angielsku wzruszają do łez
Patrz również: Świąteczne reklamy po angielsku, które wzruszą Cię do łez.

2. piękna wiadomość na koniec 2022 roku: Przypadkowy bohater

 • A passerby is being hailed as a hero for risking his own life to help rescue a Wyoming family after their Jamestown home erupted into flames early this month. A 34-year-old mother and her four young children, were asleep in their Jamestown house when a fire erupted in the home. Ryan Pasborg was running late for work when he smelled smoke and saw flames coming from a bedroom window.

Przechodzień został okrzyknięty bohaterem za ryzykowanie własnym życiem, aby pomóc uratować rodzinę z Wyoming po tym, jak ich dom w Jamestown stanął w płomieniach na początku tego miesiąca. 34-letnia matka i jej czworo małych dzieci spali w swoim domu w Jamestown, kiedy w domu wybuchł pożar. Ryan Pasborg był spóźniony do pracy, kiedy poczuł zapach dymu i zobaczył płomienie wychodzące z okna sypialni.

 • When he didn’t see any emergency lights, the 32-year-old decided to pull into the driveway where he saw a young girl and two boys leaving the house. The three children told Pasborg that their mother and 4-year-old little brother were still inside – and without hesitation he entered the residence through a garage door and stepped into the kitchen.

Kiedy nie zobaczył żadnych świateł (służb) ratowniczych, 32-latek postanowił zjechać na podjazd, gdzie zobaczył wychodzącą z domu małą dziewczynkę i dwóch chłopców. Trójka dzieci powiedziała Pasborgowi, że ich matka i 4-letni młodszy brat nadal są w środku – a on bez wahania wszedł do rezydencji przez drzwi garażowe i wkroczył do kuchni.

 • Pasborg told authorities that he could not see anything inside because of heavy smoke, so he crawled on his hands and knees on the floor several feet into the kitchen before he bumped into the small child. He immediately grabbed the boy around the waist, picked him up and carried him outside.

Pasborg powiedział władzom, że nie mógł „czegoś” (niczego) zobaczyć w środku z powodu silnego dymu, więc przeczołgał się na rękach i kolanach po podłodze kilka stóp do kuchni, zanim (nie) wpadł na małe dziecko. Natychmiast złapał chłopca wokół talii, podniósł go i wyniósł na zewnątrz.

 • He then entered the burning home a second time, this time crawling through the kitchen deeper into the house in search of the children’s missing mother. Moments later, Pasborg found the woman lying on the floor, struggling to breath. After dragging her outside, he noticed that she was unresponsive and no longer breathing, so he began performing lifesaving measures until she suddenly took a gasp of air.

Następnie wszedł do płonącego domu po raz drugi, tym razem czołgając się przez kuchnię w głąb domu w poszukiwaniu zaginionej matki dzieci. Chwilę później Pasborg znalazł kobietę leżącą na podłodze, walczącą o oddech. Po wyciągnięciu jej na zewnątrz zauważył, że nie reaguje i nie oddycha, więc zaczął wykonywać czynności ratunkowe, aż nagle wzięła haust powietrza.

 • Pasborg then drove the family away from the now raging fire to the end of the driveway near the highway and awaited the arrival of emergency first responders. Sheriff Deputy Jason Mower said he could not recall ever witnessing such courage and selflessness as that displayed by Pasborg, who surely saved the lives of the young mother and son. Not only was his bravery on display, but his generosity and compassion. Pasborg later purchased several hundred dollars worth of clothing and necessities and delivered them to the family at their grandmother’s house.

Pasborg następnie prowadził (zabrał samochodem) rodzinę z dala od teraz szalejącego ognia do końca podjazdu w pobliżu autostrady i czekał na przybycie ratowników. Zastępca Szeryfa Jason Mower powiedział, że nie może sobie przypomnieć (by był) kiedykolwiek świadkiem takiej odwagi i bezinteresowności, jak ta zademonstrowana przez Pasborga, który z pewnością uratował życie młodej matki i syna. Nie tylko jego odwaga zostały dowiedzione, ale jego hojność i współczucie. Pasborg zakupił później warte kilkaset dolarów ubrania i artykuły pierwszej potrzeby i dostarczył je rodzinie do domu babci.

smieszne zyczenia noworoczne po angielsku
Patrz również: Śmieszne życzenia noworoczne po angielsku.

1. zdrowa wiadomość na koniec 2022 roku: Lekarstwo na raka

 • It was a small trial, just 18 rectal cancer patients, every one of whom took the same drug. But the results were astonishing. The cancer vanished in every single patient undetectable by physical exam, endoscopy, PET scans or M.R.I. scans. These rectal cancer patients had faced grueling treatments – chemotherapy, radiation and, most likely, life-altering surgery that could result in bowel, urinary and sexual dysfunction. Some would need colostomy bags. They entered the study thinking that, when it was over, they would have to undergo those procedures because no one really expected their tumors to disappear. But they got a surprise: No further treatment was necessary. Another surprise, was that none of the patients had clinically significant complications.

To była mała próba, zaledwie 18 pacjentów z rakiem odbytnicy, z których każdy przyjmował ten sam lek. Ale wyniki były zdumiewające. Rak zniknął u każdego z pacjentów, (stał się) niewykrywalny przy badaniu fizycznym, endoskopii, skanach PET czy rezonansie magnetycznym. Tacy pacjenci z rakiem odbytnicy musieli-byli-wcześniej zmierzyć się z wyczerpującym leczeniem – chemioterapią, radioterapią i, najprawdopodobniej, operacją zmieniającą życie, która mogła spowodować dysfunkcję jelit, układu moczowego i seksualnego. Niektórzy potrzebowali worków kolostomijnych. Przystąpili do badania myśląc, że po jego zakończeniu będą musieli poddać się tym zabiegom, ponieważ nikt tak naprawdę nie spodziewał się, że ich guzy znikną. Ale spotkała ich niespodzianka: Żadne dalsze leczenie nie było konieczne. Kolejną niespodzianką było to, że żaden z pacjentów nie miał klinicznie istotnych powikłań.

 • “There were a lot of happy tears,” said Dr. Andrea Cercek, an oncologist at Memorial Sloan Kettering Cancer Center and a co-author of the paper, which was presented at the annual meeting of the American Society of Clinical Oncology. Hope this breakthrough in cancer treatment will benefit mankind and help many people suffering from cancer.

„Było wiele łez szczęścia” – powiedziała dr Andrea Cercek, onkolog z Memorial Sloan Kettering Cancer Center i współautorka pracy, która została przedstawiona na dorocznym spotkaniu American Society of Clinical Oncology. Mamy nadzieję, że ten przełom w leczeniu nowotworów przyniesie korzyści ludzkości i pomoże wielu osobom cierpiącym na raka.

Aplikacja do nauki języka angielskiego iphone android najlepsza unit

Oby Twój rok 2023 był jeszcze lepszy niż wszystkie lata do tej pory!

A szczególnie życzę Ci postępów w nauce języka angielskiego, który otwiera drzwi do lepszej przyszłości!

Angielski to lepsza praca, zdrowie, swoboda podróżowania i dostęp do wszystkich pozytywnych wiadomości z całego świata!

Dlatego zobacz bez zobowiązań jak wygląda nauka angielskiego na kursie Speakingo – zostańmy w kontakcie w tym nadchodzącym 2023 roku!

Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
przepraszam za reklamY :)

Ale klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
dziŚ Polecam:
Darmowy test online z języka angielskiego na kursie Speakingo.
Darmowy test z języka angielskiego

Kto nie uwielbia sprawdzianów? Okej, niech to może lepiej pozostanie pytaniem retorycznym! Tak czy owak zapraszam na darmowy test z języka angielskiego online Speakingo, na którym sprawdzisz swoje postępy w nauce!

Czytaj dalej »
Najnowsze teksty:

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!