śmieszne cytaty po angielsku

Śmieszne cytaty do nauki angielskiego

Najlepiej uczyć się całych zdań i najlepiej by nauka angielskiego była na wesoło, a nawet by odrobinę prowokowała, przez co lepiej nowy materiał zapadnie Ci w pamięć. Poznaj śmieszne cytaty do nauki angielskiego o życiu, rodzinie, małżeństwie, przyjaciołach, szkole, pracy, karierze i autoironiczne żarty z samego siebie.


Na obrazku: Obudźcie mnie, gdy będę już sławny

Cytaty do nauki języka angielskiego

Nauka języka z cytatów jest generalnie świetnym pomysłem. Nie tylko jest ciekawa i można dowiedzieć się czegoś mądrego, to równocześnie przyswajamy w ten sposób jednocześnie gramatykę i słownictwo. Same zalety!

Dlatego w tym wpisie przeczytać możesz wybór takich cytatów po angielsku jak:

 1. Śmieszne cytaty do nauki języka angielskiego
 2. Mądre angielskie cytaty o życiu.
 3. Żarty z siebie samego.
 4. Śmieszne angielskie cytaty o przyjaciołach.
 5. Zabawne cytaty o szkole po angielsku.
 6. Śmieszne cytaty do nauki angielskiego o pracy i karierze.
 7. Zabawne angielskie cytaty o życiu rodzinnym.
 8. Śmieszne cytaty po angielsku o małżeństwie.
 9. Pozostałe fajne i śmieszne cytaty do nauki angielskiego.
 10. Jak nauczyć się języka angielskiego, żeby rozumieć wszystkie mądre, ciekawe lub śmieszne cytaty w oryginale?

1. Śmieszne cytaty do nauki języka angielskiego

 • I intend to live forever. So far, so good. Steven Wright

Zamierzam żyć wiecznie. Jak dotąd idzie mi nieźle (dosłownie: tak daleko, tak dobrze)

 • Tomorrow is often the busiest day of the week. Spanish proverb

Jutro jest zwykle najbardziej zajętym (zwróć uwagę na stopniowanie przymiotników, busy → busier → the busiest) dniem tygodnia. Hiszpańskie porzekadło.

 • The best way to teach your kids about taxes is by eating 30 percent of their ice cream. Bill Murray

Najlepszym sposobem nauczenia twoich dzieci o podatkach jest zjedzenie 30% ich lodów.

 • Go to Heaven for the climate, Hell for the company. Mark Twain

Idź do nieba dla klimatu, do piekła dla towarzystwa.

 • If a book about failures doesn’t sell, is it a success? Jerry Seinfeld

Jeśli książka o porażkach się nie sprzedaje, to czy odniosła sukces?

 • Knowledge is like underwear. It is useful to have it, but not necessary to show it off. Bill Murray

Wiedza jest jak bielizna. Dobrze ją mieć, niekoniecznie trzeba się nią popisywać.

 • A lie gets halfway around the world before the truth has a chance to get its pants on. Winston S. Churchill

Kłamstwo przemierzy pół świata zanim prawda ma szansę założyć spodnie/majtki.

 • Accept who you are. Unless you’re a serial killer. Ellen DeGeneres

Akceptuj kim jesteś. No chyba, że jesteś seryjnym mordercą.

 • It’s okay if you don’t like me. Not everyone has good taste.

To jest w porządku jeśli mnie nie lubisz. Nie każdy ma dobry gust.

 • If this is coffee, please bring me some tea; but if this is tea, please bring me some coffee. Abraham Lincoln

Jeśli to jest kawa, proszę przynieść mi herbatę, a jeśli to jest herbata, to proszę przynieść mi kawę.

 • I like long walks, especially when they are taken by people who annoy me. Fred Allen

Lubię długie spacery, szczególnie jeśli wybierają się na nie ludzie, którzy mnie wkurzają.

[W angielskim oryginale mamy tu stronę bierną present simple passive.]

 • The difference between stupidity and genius is that genius has its limits. Albert Einstein

Różnicą między głupotą i geniuszem jest to, że geniusz ma swoje granice.

 • Don’t be so humble – you are not that great. Golda Meir

Nie bądź taki skromny – nie jesteś aż tak wspaniały.

Czytaj również: Czy nauka całych zdań po angielsku ma sens?
Czytaj również: Czy nauka całych zdań po angielsku ma sens?

2. Śmieszne cytaty po angielsku o życiu

 • Life is short. Smile while you still have teeth. Anonymous.

Życie jest krótkie. Uśmiechaj się póki masz jeszcze zęby. Anonim.

 • Never miss a good chance to shut up. Will Rogers

Nigdy nie marnuj szansy, żeby się zamknąć (przestać paplać).

 • Do not take life too seriously. You will never get out of it alive. Elbert Hubbard

Nie traktuj życia zbyt poważnie. I tak nie ujdziesz z niego z życiem.

 • All generalizations are false, including this one. Mark Twain

Wszystkie uogólnienia są nieprawdziwe, w tym to.

 • A pessimist is a man who thinks everybody is as nasty as himself, and hates them for it. George Bernard Shaw

Pestmista to człowiek, który myśli, że wszyscy są tak podli jak on i nienawidzi ich za to.

 • If we’re not meant to have midnight snacks, why is there a light in the fridge.

Skoro mamy nie podjadać w środku nocy, to od czego jest światło w lodówce.

 • Everything happens for a reason. But sometimes the reason is that you’re stupid and you make bad decisions.

Nic nie dzieje się bez przyczyny. Ale czasami tą przyczyną jest to, że jesteś głupi i podejmujesz złe decyzje.

 • My life feels like a test I didn’t study for.

Moje życie jest jak test, na który się nie uczyłem.

madre cytaty o zyciu po angielsku
Patrz również: 34 mądre cytaty o życiu po angielsku

 

3. Żarty po angielsku z siebie samego

 • I’m not shy, I’m holding back my awesomeness so I don’t intimidate you.

Nie jestem nieśmiała. Powstrzymuję moją wspaniałość, żeby cię nie onieśmielić.

 • If you are lonely, dim all lights and put on a horror movie. After a while it won’t feel like you are alone anymore.

Jeśli czujesz się samotna, przygaś światła i włącz horror. Za chwilę poczujesz, że nie jesteś już sama.

[Patrz również: Jak zombie mogą pomóc Ci w nauce angielskiej strony biernej?]

 • My bed is a magical place where I suddenly remember everything I forgot to do. Unknown

Moje łóżko jest magicznym miejscem, w którym nagle przypominam sobie o wszystkim, co zapomniałem zrobić. (Autor) Nieznany

 • I went to a meeting for premature ejaculators. I left early. Jack Benny

Poszedłem na spotkanie dla ludzi z przedwczesnym wytryskiem. Wyszedłem wcześnie / przed końcem.

 • Sometimes I want to go back in time and punch myself in the face.

Czasami chcę cofnąć czas i walnąć sobie w twarz.

 • I am not lazy. I am on energy saving mode.

Nie jestem leniwy. Jestem w trybie oszczędzania energii.

 • I just want my stomach to be as flat as my ass.

Chcę tylko by mój brzuch był tak płaski jak moja pupa.

 • I could tell that my parents hated me. My bath toys were a toaster and a radio. Rodney Dangerfield

Wiedziałem, że rodzice mnie nienawidzili. Moimi zabawkami do kąpieli były toster i radio.

 • I found there was only one way to look thin: hang out with fat people. Rodney Dangerfield

Odkryłem, że jest (mowa zależna) tylko jeden sposób by wyglądać chudo: zadawać się z grubymi ludźmi.

 • I’m writing a book. I’ve got the page numbers done. Steven Wright

Piszę książkę. Ponumerowałem już strony.

 • I have always wanted to be somebody, but I see now I should have been more specific. Lily Tomlin

Zawsze chciałem kimś być, ale teraz widzę, że trzeba było być bardziej szczegółowym (w wyrażaniu tego życzenia).

 • My fake plants died because I did not pretend to water them. Mitch Hedberg

Moje sztuczne (fałszywe) rośliny umarły, bo nie udawałem, że je podlewam.

 • My esteem in this country has gone up substantially. It is very nice now that when people wave at me, they use all their fingers. Jimmy Carter (US president 1977 to 1981)

Moje poważanie w tym kraju ogromnie wzrosło. To bardzo miłe, że teraz gdy ludzie mi machają, używają wszystkich palców.

przekleństwa po angielsku, wulgaryzmy, oblegi, fuck, swear words
Patrz również: Przekleństwa i wulgaryzmy po angielsku.

4. Śmieszne cytaty do nauki angielskiego o przyjaciołach

 • Love is blind; friendship tries not to notice. Otto von Bismarck

Miłość jest ślepa; przyjaźń próbuje nie zauważyć.

 • As your best friend I’ll always pick you up when you fall, after I finish laughing.

Jako Twój najlepszy przyjaciel zawsze Cię podniosę gdy upadniesz, po tym jak skończę się śmiać.

 • Some people are like clouds. When they disappear, it’s a beautiful day.

Niektórzy ludzie są niczym chmury. Gdy znikają, dzień jest piękny.

 • Please cancel my subscriptions to your issues.

Proszę anulować subskrypcję do twoich problemów.

 • I’m not arguing. I’m simply explaining why I’m right.

Nie kłócę się. Ja tylko wyjaśniam, dlaczego mam rację.

 • If you’re going to do something tonight that you’ll be sorry for tomorrow morning, sleep late. Henny Youngman

Jeśli zamierzasz zrobić dziś wieczorem coś, czego będziesz jutro rano żałować, to zaśpij.

 • There is nothing better than a friend, unless it is a friend with chocolate. Linda Grayson

Nie ma niczego lepszego od przyjaciela, no chyba że przyjaciel z czekoladą.

 • Only your real friends will tell you when your face is dirty. Sicilian Proverb

Tylko prawdziwi przyjaciele powiedzą ci kiedy się upaćkałeś na twarzy. Sycylijskie powiedzenie.

 • When you’re in jail, a good friend will be trying to bail you out. A best friend will be in the cell next to you saying, ‘Damn, that was fun’. Groucho Marx

Gdy jesteś w więzieniu, dobry kolega będzie próbował cię wykupić. Najlepszy przyjaciel będzie siedział w celi obok mówiąc „Kurcze, ale było fajnie”

cytaty o przyjazni
Patrz również: 43 najpiękniejsze cytaty o przyjaźni po angielsku.

 

5. Śmieszne cytaty o szkole po angielsku

 • I spent 113 880 hours of my life for a paper and a handshake.

Spędziłem 113 880 godzin swojego życia dla papierka i uścisku dłoni.

 • Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school. Albert Einstein

Edukacja to to co zostaje po tym jak człowiek zapomni czego nauczył się w szkole.

 • All right everyone, line up alphabetically according to your height. Casey Stengel

No dobra wszyscy ustawcie się alfabetycznie od najniższego do najwyższego.

 • In school, you’re taught a lesson and then given a test. In life, you’re given a test that teaches you a lesson. Tom Bodett

W szkole uczysz się na lekcji a następnie dostajesz test. W życiu dostajesz test, który jest dla ciebie nauczką.

 • It is impossible for a man to learn what he thinks he already knows. Epictetus

Niemożliwe by człowiek nauczył się czegoś co myśli, że już wie.

 • Education is a progressive discovery of our own ignorance. Will Durant

Edukacja to ciągłe odkrywanie swojej własnej niewiedzy.

 • School is learning things you don’t want to know, surrounded by people you wish you didn’t know, while working toward a future you don’t know will ever come. Dave Kellett

Szkoła to uczenie się rzecz, których nie chcesz wiedzieć, w otoczeniu ludzi, których nie chcesz znać, pracując na przyszłość, która nie wiadomo czy nadejdzie.

 • The most important thing we learn at school is the fact that the most important things can’t be learned at school. Haruki Murakami

Najważniejsza rzecz, której uczymy się w szkole to fakt, że najważniejszych rzeczy nie da się nauczyć w szkole.

kawały, dowcipy, żarty o Jasiu po angielsku
Patrz również: Kawały o Jasiu w szkole [Uwaga: Suchary]

 

6. Śmieszne cytaty o pracy i karierze po angielsku

 • My career plans were much more exciting when I was 5.

Moje plany na karierę były dużo ciekawsze gdy miałem pięć lat.

 • A boss on vacation is the most cost effective measure. Everybody in the office has a vacation at the cost of one. Thibaut

Szef na wakacjach to najlepiej wydane pieniądze. Wszyscy w biurze mają wakacje w cenie jednego.

 • There cannot be a crisis next week. My schedule is already full. Henry Kissinger

Za tydzień nie może być (nie będzie) kryzysu. Mój harmonogram jest już pełny.

 • Most people work just hard enough not to get fired and get paid just enough money not to quit. George Carlin

Większość ludzi pracuje tylko na tyle ciężko, żeby nie zostać zwolnionym i dostaje za to tylko tyle pieniędzy, żeby tej pracy nie rzucić.

 • Clothes make the man. Naked people have little or no influence on society. Mark Twain

Szata zdobi człowieka. Nadzy ludzie mają niewielki bądź żaden wpływ na społeczeństwo.

 • Laziness is nothing more than the habit of resting before you get tired. Jules Renard

Lenistwo to nic innego jak nawyk odpoczywania zanim się (nie) zmęczysz. (Zwróć uwagę na podwójne zaprzeczenie.)

 • The most ineffective workers are systematically moved to the place where they can do the least damage: management. Scott Adams (Dilbert)

Najbardziej nieskuteczni pracownicy są systematycznie przenoszeni do miejsca, w którym mogą wyrządzić najmniej szkód: do zarządu.

 • The best way to appreciate your job is to imagine yourself without one. Oscar Wilde

Najlepszym sposobem by docenić swoją pracę jest wyobrazić sobie siebie bez niej.

 • Every time you feel yourself being pulled into other people’s drama, repeat these words: Not my circus, not my monkeys. Polish Proverb

Za każdym razem gdy czujesz się wciągany w dramaty innych, powtórz te słowa: Nie mój cyrk, nie moje mały. Polskie powiedzonko.

 • If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses. Henry Ford

Gdybym pytał ludzi czego chcą, to by powiedzieli, że chcą szybszych koni.

 • The closest a person ever comes to perfection is when he fills out a job application form. Stanley Randall

Człowiek najbardziej zbliża się do doskoałości gdy wypełnia podanie o prace

 • I’m sorry. I don’t take orders. I barely take suggestions.

Przepraszam, nie przyjmuję rozkazów. Ledwo znoszę sugestie.

negative questions, angielski, pytania
„Dlaczego nie pracujesz? Nie zauważyłem, że Pan idzie.” Patrz również: Pozytywnie o „negative questions”!

 

7. Śmieszne cytaty po angielsku o życiu rodzinnym

 • Happiness is having a large, loving, caring, close-knit family in another city. George Burns

Szczęśćie to posiadanie dużej, kochającej, troskliwej, blisko związanej rodziny w innym mieście.

 • If you cannot get rid of the family skeleton, you may as well make it dance. George Bernard Shaw

Jeśli nie możesz pozbyć się rodzinnego kościotrupa (ukrywanego problemu), możesz też kazać mu zatańczyć.

 • Don’t yell at your kids! Lean in real close and whisper, it’s much scarier.

Nie wrzeszcz na swoje dzieci! Pochyl się naprawdę blisko i szepnij, to dużo bardziej przerażające.

 • The quickest way for a parent to get a child’s attention is to sit down and look comfortable. Lane Olinghouse

Najszybszą drogą by rodzic zdobył uwagę dziecka to usiąść i wglądać, jakby było mu wygodnie.

 • Everyone should have kids. They are the greatest joy in the world. But they are also terrorists. You’ll realize this as soon as they are born and start using sleep deprivation to torture you. Ray Romano

Każdy powinien mieć dzieci. Są największą radością na świecie. Ale są również terrorystami. Zrozumiesz to gdy tylko się urodzą i zaczną cię torturować poprzez deprywację snu.

 • I don’t know what’s more exhausting about parenting: the getting up early, or the acting like you know what you’re doing. Jim Gaffigan

Nie wiem co jest bardziej wykańczające w wychowywaniu dzieci: wstawanie rano czy zachowywanie się, jakby się wiedziało co się robi.

 • It just occurred to me that the majority of my diet is made up of the foods that my kid didn’t finish. Carrie Underwood

Właśnie sobie uświadomiłam, że większość mojej diety to jedzenie, którego nie dojadło moje dziecko.

 • When your children are teenagers, it’s important to have a dog so that someone in the house is happy to see you. Nora Ephron

Gdy twoje dzieci są nastolatkami ważne jest mieć w domu psa, by ktoś cieszył się na twój widok.

 • Obviously, if I was serious about having a relationship with someone long-term, the last people I would introduce him to would be my family. Chelsea Handler

Oczywiście gdybym poważnie myślał ao długotrwałym związku z kimś, moja rodzina byłaby ostatnimi ludźmi, którym bym go przedstawiła.

 • My nickname is ‘Mom’, but my full name is ‘Mom Mom Mom Mom Mom Mom’.

Moje przezwisko to „mama”, ale moje pełne imię to „mamo mamo mamo mamo mamo mamo mamo”

 • Toddler: Emotionally unstable pint-sized dictator with the uncanny ability to know exactly how far to push you towards utter insanity before reverting to a loveable creature.

Parolatek: emocjonalnie niestabilny, mały dyktator o zadziwiającej umiejętności wiedzenia jak daleko pchnąć cię w stronę pełnego szaleństwa zanim nie zmieni się z powrotem w kochane stworzenie.

 • I never know what to say when people ask me what my hobbies are. I mean, I’m a mom.

Nigdy nie wiem co powiedzieć, gdy ludzie pytają mnie jakie mam hobby. No wiesz, jestem matką.

memy o rodzicielstwie dzieciach i rodzicach po angielsku
„Cześć Janice, taa, czy mogę oddzwonić do Ciebie za 11 lat?” Patrz również: Memy o rodzicielstwie dzieciach i rodzicach po angielsku.

8. Śmieszne cytaty do nauki j. angielskiego o małżeństwie

 • A man in love is incomplete until he is married. Then he’s finished. Zsa Zsa Gabor

Zakochany mężczyzna jest niepełny dopóki się nie ożeni. Dopiero wtedy jest skończony.

 • My wife and I were happy for twenty years. Then we met. Rodney Dangerfield

Moja żona i ja byliśmy szczęśliwi przez dwadzieścia lat. Potem się poznaliśmy.

 • What a kid I got, I told him about the birds and the bees and he told me about the butcher and my wife. Rodney Dangerfield

Ja to mam dziecko! Opowiedziałem mu o ptaszkach i pszczółkach, a on opowiedział mi i rzeźniku i mojej żonie.

 • I haven’t spoken to my wife in years. I didn’t want to interrupt her. Rodney Dangerfield

Nie rozmawiałem z żoną od lat. Nie chciałem jej przerywać.

 • A two-year old is kind of like a blender, but you don’t have any top for it. Jerry Seinfeld

Dwulatek jest jak blender, do którego nie masz przykrywki.

 • Marriage…it’s not a word, it’s a sentence. Rodney Dangerfield

Małżeństwo… to nie słowo, to zdanie (drugie znaczenie słowa „sentence” to… wyrok)

 • Women marry men hoping they will change. Men marry women hoping they will not. So each is inevitably disappointed. Albert Einstein

Kobiety wychodzą za mąż z nadzieją, że mężczyźni się zmienią. Mężczyźni żenią się z nadzieją, że kobiety się nie zmienią. Tak więc jedni i drudzy nie unikną rozczarowania.

 • A man falls in love through his eyes, a woman through her ears. Woodrow Wyatt

Mężczyzna zakochuje się oczami, kobieta uszami.

 • My brother is gay and my parents don’t care, as long as he marries a doctor. Elayne Boosler

Mój brat jest gejem i rodzice się tym nie przejmują pod warunkiem, że wyjdzie za lekarza.

 • Marry a man your own age; as your beauty fades, so will his eyesight. Phyllis Diller

Wyjdź za mężczyznę w swoim wieku: gdy przyblaknie twoja uroda, jego wzrok również.

 • Marriage is the triumph of imagination over intelligence. Second marriage is the triumph of hope over experience. Oscar Wilde

Małżeństwo to zwycięstwo wyobraźni nad inteligencją. Drugie małżeństwo to zwycięstwo nadziei nad doświadczeniem.

seks pomaga w nauce języka angielskiego
Patrz również: Jak według nauki seks może Ci pomóc z angielskim?

 

9. Pozostałe fajne i śmieszne cytaty do nauki angielskiego

 • Procrastinate now, don’t put it off. Ellen DeGeneres

Odwlecz to teraz, nie odkładaj tego na później.

 • People always ask me, ‘Were you funny as a child?’ Well, no, I was an accountant. Ellen DeGeneres

Ludzie zawsze pytają mnie ”Czy byłaś zabawnym dzieckiem?” No nie, byłam księgowym.

 • Weather forecast for tonight: dark. George Carlin

Prognoza pogody na dziś noc: ciemno.

 • Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac? George Carlin

Czy zauważyłeś, że każdy kto jedzie wolniej niż ty jest idiotą, a każdy kto jedzie szybciej jest szaleńcem?

 • Those who dance are considered insane by those who cannot hear the music. George Carlin

Ci którzy tańczą uchodzą za szaleńców dla tych, którzy nie słyszą muzyki.

 • I find television very educating. Every time somebody turns on the set, I go into the other room and read a book. Groucho Marx

Uważam, że telewizja bardzo edukuje. Za każdym razem gdy ktoś włącza telewizor idę do innego pokoju i czytam książkę.

 • If you’re not having fun, you’re doing something wrong. Groucho Marx

Jeśli dobrze się nie bawisz, to robisz coś nie tak.

 • Learn from the mistakes of others. You can never live long enough to make them all yourself. Groucho Marx

Ucz się z błędów innych. Nie da się wystarczająco długo żyć, by popełnić je wszystkie samemu.

 • It’s amazing that the amount of news that happens in the world every day always just exactly fits the newspaper. Jerry Seinfeld

To niesamowite, że ilość wiadomości wydarzających się na świecie zawsze dokładnie pasuje do (wielkości) gazety.

 • What is a date, really, but a job interview that lasts all night? The only difference is that in not many job interviews is there a chance you’ll wind up naked. Jerry Seinfeld

Czymże jest randka jeśli nie całonocną rozmową o pracę? Jedyna różnica w tym, że w niewiele rozmów kwalifikacyjnych możesz skończyć na golasa.

 • Sometimes I wish I had a terrible childhood, so that at least I’d have an excuse. Jimmy Fallon

Czasami chciałbym mieć trudne dzieciństwo, wtedy przynajmniej miałbym jakąś wymówkę.

 • Honestly, I just want to keep people awake. Or at least give you one joke to go to bed with. Jimmy Fallon

Szczerze mówiąc, ja tylko chcę by ludzie byli przytomni. A przynajmniej dać ci kawał, z którym możesz pójść do łóżka.

kurs jezyka angielskiego online speakingo i kot

 

10. Jak nauczyć się języka angielskiego, żeby rozumieć wszystkie mądre, ciekawe lub śmieszne cytaty w oryginale?

Okazuje się, że skuteczna nauka języka angielskiego nie polega wcale na ślęczeniu nad gramatyką czy zakuwaniu słówek. Aby naprawdę mówić po angielsku – i rozumieć co ludzie mówią do nas – najlepiej uczyć się całych fraz i zdań. Oczywiście zawsze fajnie sobie doczytać o gramatyce czy zapisać słówko na lodówce – ale jeśli chcesz mówić po angielsku… musisz zacząć mówić po angielsku!

Zgodnie z tą filozofią zbudowany jest kurs języka angielskiego online Speakingo. Co ciekawe, rozmawiasz na nim całymi, poprawnymi zdaniami po angielsku ze swoim… komputerem lub telefonem, który rozumie Cię, chwali, a w razie potrzeby poprawia. W ten sposób znika blokada językowa, a Ty szybko i przyjemnie, jak dziecko uczące się mówić, uczysz się całej, starannie zawartej w dydaktyce kursu gramatyki i słownictwa. Bez stresu, bez dojazdów, kiedy chcesz i jak długo chcesz!

Zresztą najlepiej zarejestruj się dwoma kliknięciami poniżej, żeby za darmo i bez żadnych zobowiązań wypróbować tę fenomenalną metodę nauki języka angielskiego online!


Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Chcesz rozumieć Anglików? Zacznij mówić jak oni!


A jakie są Wasze ulubione śmieszne cytaty do nauki języka angielskiego?

Podzielcie się w komentarzach!

Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
przepraszam za reklamY :)

Ale klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
dziŚ Polecam:
Najnowsze teksty:

Co to znaczy BSOD?

Anglicy uwielbiają skróty, co nie zawsze ułatwia im komunikację i wzajemne zrozumienie. Popularnym ostatnio skrótem stał się BSOD. Co znaczy ten skrót?

Czytaj dalej »

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

Jedna odpowiedź

 1. Człowiek z reguły takie przykłady zapamiętuje, ale rzeczy które wykorzysta do głowy wejść nie chcą:))

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!