inspirujące cytaty motywacyjne po angielsku z tłumaczeniem

32 inspirujące cytaty motywacyjne po angielsku

Chcesz, ale Ci się nie chce? Przeczytaj te inspirujące cytaty motywacyjne po angielsku z polskim tłumaczeniem i ruszaj w podbój świata!


Wszystko zaczyna się od inspiracji i motywacji

Cokolwiek nie chcesz osiągnąć w życiu, wszystko zaczyna się od inspiracji i motywacji!

A co może być bardziej inspirujące i motywujące niż cytaty ludzi, którym się udało! To ich pogląd na świat doprowadził ich do sukcesu. Być może warto więc przyjrzeć się temu, co mają do powiedzenia!

Tym bardziej, że nawet jeśli niekoniecznie zgodzimy się ze wszystkim, co mają nam do powiedzenia, to przynajmniej po drodze podszkolimy nasz język angielski!

Czytanie cytatów po angielsku to świetna metoda nauki języka angielskiego. Uczymy się w niej całych zdań po angielsku, przez co skutecznie przyswajamy zarówno gramatykę jak i słownictwo.

A przy okazji być może zainspirujemy się dodatkowo do nauki języka angielskiego!

motywacja do nauki jezyka angielskiego droga jest celem
Czytaj również: Droga jest celem. Niezatapialna motywacja do nauki języka angielskiego!

 

Inspirujące cytaty motywacyjne po angielsku 1-11

 • “The first step toward success is taken when you refuse to be a captive of the environment in which you first find yourself.” – Mark Caine

Pierwszy krok w stronę sukcesu zostaje zrobiony („wzięty”) gdy odmawiasz być więźniem środowiska, w którym najpierw się znalazłeś.

 • “A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him.” – David Brinkley

Człowiek sukcesu to ten, kto potrafi ułożyć solidne fundamenty z cegieł, które inni w niego rzucili.

 • “The pessimist sees difficulty in every opportunity. The optimist sees opportunity in every difficulty.” – Winston Churchill

Pesymista widzi trudność w każdej okazji. Optymista widzi możliwość w każdej trudności.

 • “Those who dare to fail miserably can achieve greatly.” – John F. Kennedy

Ci, którzy mają czelność/odwagę ponieść straszną porażkę mogą osiągnąć wielki sukces (w oryginale przysłówki brzmią dobrze, za bardzo nie da się nawet tego karygodnie dosłownie przetłumaczyć – przegrać fatalnie, osiągnąć wielce?)

 • “I can’t give you a sure-fire formula for success, but I can give you a formula for failure: try to please everybody all the time.” – Herbert Bayard Swope

Nie mogę dać ci niezawodnej formuły na sukces, ale mogę dać ci formułe na porażkę: próbuj zadowolić wszystkich przez cały czas.

podwójne zaprzeczenia angielski double negative
Czytaj również: Powiedz „nie” podwójnemu zaprzeczeniu w języku angielskim!
 • „Whatever you are, be a good one.” – Abraham Lincoln

Czymkolwiek byś (nie) był/a, bądź (w tym) dobry.

 • “It has long since come to my attention that people of accomplishment rarely sat back and let things happen to them. They went out and happened to things.” – Leonardo da Vinci

Dawno temu „przyszło do mojej uwagi”, że ludzie osiągnięcia rzadko siadali i pozwalali, by rzeczy im się przytrafiały. Oni wychodzili „na zewnątrz” i przydarzali się rzeczom. (Long since = od dawna)

 • “The effective leader recognizes that they are more dependent on their people, than they are on them. Walk softly.” Brian Tracy

Skuteczny lider rozpoznają, że są bardziej zależni od swoich ludzi, niż oni od nich (niż ludzie od liderów). Krocz łagodnie.

 • “Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.” – Thomas Edison

Wieloma z porażek życia są ludzie, którzy nie uświadomili sobie jak blisko byli do sukcesu gdy się poddali.

 • “Success? I don’t know what that word means. I’m happy. But success, that goes back to what in somebody’s eyes success means. For me, success is inner peace. That’s a good day for me.” – Denzel Washington

Sukces? Nie wiem co to słowo znaczy. Jestem szczęśliwy. Ale sukces, to odnosi się do tego co w czyichś oczach oznacza sukces. Dla mnie sukces jest wewnętrznym spokojem. To jest dla mnie dobry dzień.

 • “A man is a success if he gets up in the morning and gets to bed at night, and in between he does what he wants to do.” – Bob Dylan

Człowiek jest sukcesem jeśli wstaje rano i idzie do łóżka w nocy, a pomiędzy robi to, co chce robić.

madre cytaty o zyciu po angielsku
Czytaj również: 34 inspirujące cytaty po angielsku o życiu.

Inspirujące cytaty motywacyjne z tłumaczeniem 12-22

 • “Don’t let yesterday take up too much of today.” – Will Rogers

Nie pozwól (by) wczoraj zajęło zbyt wiele dziś.

 • “Success is just a war of attrition. Sure, there’s an element of talent you should probably possess. But if you just stick around long enough, eventually something is going to happen.” – Dax Shepard

Sukces to wojna na przetrwanie. Jasne, jest (też) element talentu, który prawdopodobnie powinieneś posiadać. Ale jeśli poprzebywasz (przykleisz się) w pobliżu wystarczająco długo, w końcu (nie „ewentualnie” ale „w końcu”!) coś się wydarzy.

 • “The no. 1 reason people fail in life is because they listen to their friends, family, and neighbors.” – Napoleon Hill

Powodem nr 1 (dlaczego) ludzie ponoszą porażkę w życiu jest to, że słuchają swoich przyjaciół, rodziny i sąsiadów.

 • “You learn more from failure than from success. Don’t let it stop you. Failure builds character.” – unknown

Uczysz się więcej z porażki niż z sukcesu. Nie pozwól by cię powstrzymała. Porażka buduje charakter. – (Autor) nieznany

 • “Success is how high you bounce when you hit bottom.” – George S. Patton

Sukces to jak wysoko odbijesz się od dna (gdy uderzysz w dno).

Seneca the younger Quotes, Cytaty Seneki Młodszego po angielsku
Patrz również: Seneca Quotes: Cytaty Seneki Młodszego… po angielsku!
 • “Develop an ‘attitude of gratitude’. Say thank you to everyone you meet for everything they do for you.” – Brian Tracy

Rozwiń „postawę wdzięczności”. Mów dziękuję każdemu (kogo) spotykasz za wszystko (co) oni robią dla ciebie.

 • “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” – Winston Churchill

Sukces nie jest ostateczny, porażka nie jest śmiertelna: liczy się odwaga do kontynuowania.

 • “The man who has confidence in himself gains the confidence of others.” – Hasidic proverb

Człowiek, który jest pewny siebie zdobywa zaufanie innych. Przysłowie hasydzkie

 • “You’re not obligated to win. You’re obligated to keep trying. To the best you can do everyday.” – Jason Mraz

Nie jesteś zobligowany do wygrania. Jesteś zobligowany by nie przestawać próbować. Do najlepszego co możesz zrobić każdego dnia.

 • “It’s not whether you get knocked down, it’s whether you get up.” – Vince Lombardi

To nie (chodzi o to) czy (nie) zostałeś powalony (na ziemię), ale czy wstajesz.

 • “People who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do.” – Rob Siltanen

Ludzie którzy są wystarczająco szaleni by myśleć (że) mogą zmienić świat są tymi, którzy go zmieniają.

samodzielna nauka jezyka angielskiego
Czytaj również: Czy samodzielna nauka języka angielskiego w domu jest możliwa?

Inspirujące cytaty motywacyjne 23-32

 • “Today’s accomplishments were yesterday’s impossibilities.” – Robert H. Schuller

Dzisiejsze osiągnięcia były wczorajszymi niemożliwościami.

 • “Whether you think you can or think you can’t, you’re right.” – Henry Ford

Czy myślisz (że) możesz lub myślisz (że) nie możesz, masz rację.

 • “The successful warrior is the average man, with laser-like focus.” – Bruce Lee

Wojownik odnoszący sukcesy to przeciętny człowiek z laserową koncentracją.

 • “The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle.” – Steve Jobs

Jedyną drogą do zrobienia wielkiej pracy jest kochać co robisz. Jeśli tego jeszcze nie znalazłeś, patrz (szukaj) dalej. Nie osiadaj (nie gódź się na półśrodki)

 • “Success in business requires training and discipline and hard work. But if you’re not frightened by these things, the opportunities are just as great today as they ever were.” – David Rockefeller

Sukces w biznesie wymaga treningu i dyscypliny i ciężkiej pracy. Jeśli jednak nie jesteś przerażony tymi rzeczami, możliwości są dokładnie tak samo wielkie dziś jak były zawsze.

angielski dżentelmen
Och, chcesz łatwego życia? Słyszałem, że rekrutują w McDonaldzie. Czytaj również: Angielski dżentelmen – przeżytek czy niedościgniony ideał?
 • “We generate fears while we sit. We overcome them by action.” – dr. Henry Link

My (sami) generujemy obawy gdy siedzimy. Przekraczamy je poprzez działanie.

 • “You miss 100 percent of the shots you never take.” – Wayne Gretzky (słynny hokeista)

Chybisz w 100% strzałów, których nigdy nie oddajesz.

 • “You don’t have to be great to start, but you have to start to be great.” – Zig Ziglar

Nie musisz być wielki by zacząć, ale musisz zacząć by być wielkim.

 • „Don’t wait. The time will never be just right.” – Napoleon Hill

Nie czekaj. Czas nigdy nie będzie idealnie odpowiedni.

 • “The way to get started is to quit talking and begin doing.” – Walt Disney

Sposobem by zacząć jest przestać gadać i zacząć robić.

Speakingo opinie
Patrz również: Śmieszne cytaty do nauki języka angielskiego.

Cytaty przebrane między innymi z bloga Briana Tracy

Daj się zainspirować do nauki języka angielskiego!

Tak więc przestań gadać, że „musisz nauczyć się języka angielskiego”, zacznij się go uczyć!

Po tej dawce inspirujących cytatów motywacyjnych nie muszę chyba już niczego dodawać. Wiesz przecież, że dzięki znajomości języka angielskiego będziesz więcej zarabiać, podniesie się jakość Twojego życia, ochronisz mózg przed demencją, uzyskasz dostęp do nieograniczonej wiedzy, podróży, kontaktów.

Po prostu zapisz się na kurs języka angielskiego, by „podziękować sobie za tę decyzję w przyszłości”!

Oczywiście polecam tu kurs języka angielskiego online Speakingo, na którym nauka jest nie tylko skuteczna ale również przyjemna!

Nawet po pracy możesz odpalić sobie komputer czy telefon i porozmawiać sobie z nim po angielsku. A co ciekawe dzięki Speakingo zrozumie Cię, pochwali, w razie potrzeby poprawi, powie coś głosem Anglika i pokaże piękne zdjęcia. A Ty „tylko” mu odpowiesz, ale w ten sposób cała skrupulatnie zawarta w metodyce kursu gramatyka i słownictwo same wejdą Ci do głowy, jak dziecku dopiero uczącemu się mówić!

Zresztą najlepiej zarejestruj się dwoma kliknięciami poniżej, żeby bez żadnych zobowiązań wypróbować taką metodę nauki angielskiego online!


Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Angielski nie nauczy się sam!


A jakie są Wasze ulubione, inspirujące cytaty motywacyjne po angielsku lub po polsku? Uzupełnijcie proszę listę cytatów w komentarzach!

Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
przepraszam za reklamY :)

Ale klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
dziŚ Polecam:
nauka języka angielskiego literowanie alfabet
Alfabet po angielsku, czyli nauka literowania

Gdy porównamy rodzime abecadło z alfabetem po angielsku, nie zauważymy radykalnych różnic. Owszem, nie ma w nim polskich znaków. Znajdziemy za to literkę Q, która mimo tego, że nie ma jej w naszym alfabecie, jest dobrze znana większości rodaków.

Czytaj dalej »
Najnowsze teksty:

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!